OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG
Møte 30.08.00

 

Fraværende          : Brita Kleven Thorsvik, Torill E. Leithe, Jostein Grande
Varamedlemmer   : Bodil Kolset, Åsta Fikse
Til stede               : Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Erling Johansen,
                              Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Arnfinn Singstad

Rapport "Kostnad ved nye tilbud i Vuku distrikt" utdelt møtedeltakerne.

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS 0042/00 00/00267 Annet forslag vedtatt

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS 0043/00 99/03167 Innstilling vedtatt

VEITA RESTAURANT & PUB A/S. NY BEVILLING

PS 0044/00 98/01935 Innstilling vedtatt

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

PS 0045/00 98/03380 Innstilling vedtatt

NORMER FOR SOSIALHJELP.

PS 0046/00 98/03701 Innstilling vedtatt

AAN-RÅDGIVNINGSKONTOR FOR GRAVIDE I TRONDHEIM.

PS 0047/00 98/05199 Saken utsatt

BARN OG UNGES KONTAKTTELEFON.

PS 0048/00 99/01927 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FOSTERHJEMSFORENING

PS 0049/00 99/03088 Saken utsatt

KIRKENS SOS I TRØNDELAG. BUDSJETT 2000 (OG/ELLER 1999)

PS 0050/00 00/00384 Innstilling vedtatt

DIVERSE

PS 0051/00 00/01882 Annet forslag vedtatt

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003.

 

Sak nr.: 0042/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth informerte om økonomiplan 2001-2004, og svarte på spørsmål.

Tor-Petter Abelsen ankom under behandling av denne sak

Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til uttalelse:

Hovedutvalget tar framlagte forslag til økonomiplan 2001-2004 til orientering, men vil generelt bemerke at investeringstakten må dempes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar framlagte forslag til økonomiplan 2001-2004 til orientering, men vil generelt bemerke at investeringstakten må dempes.

 

Sak nr.: 0043/00

VEITA RESTAURANT & PUB A/S. NY BEVILLING

Behandling:

Uttalelse fra sosialleder datert 29.08.00 utdelt.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret innvilger ny eier av Veita Restaurant & Pub A/S v/ Trude Karlsen som
bevillingsinnehaver alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75
volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt bevilling for skjenking av øl
med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på terassen utenfor restauranten for
resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.

Dette under forutsetning av at det ikke framkommer innvendinger av politimessig karakter.

 

Sak nr.: 0044/00

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Sosialleder Inger H. Bjøru informerte og svarte på spørsmål.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Halvårsrapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

Sak nr.: 0045/00

NORMER FOR SOSIALHJEJLP.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget endrer tidligere vedtak under pkt.1 i sak 38/00. Nytt punkt 1 blir:

  1. Hovedutvalget vedtar følgende normer for livsopphold:
 

Enslig egen husholdning

Enslig hj.boende

Tillegg

Barn 0-14

Tillegg

Barn 15-17

Basisbeløp korttid

       

Mat og drikke

Helse og hygiene

Fritidsaktivitet

Dagligvarer

Sum basisbeløp korttid

1.395

330

550

170

 

2.445

1.116

264

440

 

 

1.820

1.050

230

260

75

 

1.615

1.440

240

540

75

 

2.295

Eventuelle individuelle tillegg

       

Tlf. / TV-lisens / andre media

Reisekostnader

Sum korttid inkl. indiv. Tillegg

415

520

 

 

3.380

 

 

 

 

1.820

100

260

 

 

1.975

100

260

 

 

2.655

Langtidstillegg utover 3 mnd.

       

Klær og sko

Husholdningsart. og møbler

Sum langtid inkl. indiv. Tillegg

600

530

 

 

4.510

480

 

 

 

2.300

380

130

 

 

2.485

585

130

 

 

3.370

Det beregnes stordriftsfordel på 20 % av basisbeløp, og dette gjøres gjeldende når det er mer enn en person i husstanden.
I helt spesielle tilfeller kan det gis tilskudd til andre formål.

 

Sak nr.: 0046/00

AAN-RÅDGIVNINGSKONTOR FOR GRAVIDE I TRONDHEIM.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad fra AAN rådgivningskontor for gravide kan ikke imøtekommes. Med trange kommunale budsjettrammer må lokale forebyggende tiltak prioriteres.

 

Sak nr.: 0047/00

BARN OG UNGES KONTAKTTELEFON.

Behandling:

Randi Segtnan fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og vurderes med hensyn til bruk av psykiatrimidler.

Randi Segtnans forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og vurderes med hensyn til bruk av psykiatrimidler.

Sak nr.: 0048/00

NORD-TRØNDELAG FOSTERHJEMSFORENING

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget avslår søknaden fra Nord-Trøndelag Fosterhjemsforening om økonomisk støtte til drift for 2000 av budsjettmessige årsaker samt at kommunen bidrar økonomisk med dekning av egenandeler for fosterforeldre som deltar på foreningens arrangement.

 

Sak nr.: 0049/00

KIRKENS SOS I TRØNDELAG. BUDSJETT 2000 (OG/ELLER 1999)

Behandling:

Randi Segtnan fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og vurderes med hensyn til bruk av psykiatrimidler.

Randi Segtnans forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken utsettes og vurderes med hensyn til bruk av psykiatrimidler.

 

Sak nr.: 0050/00

DIVERSE

Behandling:

Ingen saker.

 

Sak nr.: 0051/00

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003.

Behandling:

AP v/Knut Tveita fremmet følgende forslag til endring av 2. setning i 1. avsnitt i tilrådingen:

Forslag til intensjonsavtale legges fram for politisk behandling i Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg før behandling i formannskap og kommunestyre.

Ved avstemning ble tilrådingen med AP's forslag til endring enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å forhandle om å opprette intensjonsavtale med private som ønsker å bygge omsorgsboliger i kommunen. Forslag til intensjonsavtale legges fram for politisk behandling i Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg før behandling i formannskap og kommunestyre.

Dette under følgende forutsetninger:

 

John R. Sæther

førstekonsulent