OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG VERDAL KOMMUNE

Møte 29.06.00

 

Fraværende : Tor-Petter Abelsen, Torill E. Leithe, Marn -Storhaug, Jostein Grande

Varamedlemmer : Karin Norena Strand, Annar K. Ness, Sigmund Dahle

Til stede : Bjørn Aarstad, Knut Tveita, Erling Johansen, Ragni E. Bye,

Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik, Arnfinn Singstad

Dessuten møtte : Kommuneveterinær Ingebjørg Fostad, psyk sykepl. Ingrid H. Wærum, psyk. sykepl. Grethe Ekseth, leder med. rehab. Kari Gregersen Næss, førstekonsulent John R. Sæther, sosialleder Inger H. Bjøru

 

 

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0031/00 99/01560 Innstilling vedtatt

NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED. ÅRSRAPPORTER.

PS 0032/00 00/00468 Annet forslag vedtatt

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2000-2003.

PS 0033/00 00/00467 Annet forslag vedtatt

REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

PS 0034/00 00/01517 Innstilling vedtatt

ETABLERING AV LOKALT SAMARBEIDSUTVALG I FASTLEGEORDNINGEN.

PS 0035/00 98/05074 Innstilling vedtatt

SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT *******************************************************************

PS 0036/00 00/01483 Innstilling vedtatt

DELEGERTE SAKER 1. HALVÅR 2000. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE- OG OMSORG

PS 0037/00 00/01305 Innstilling vedtatt

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2000-2003.

PS 0038/00 98/03380 Innstilling vedtatt

NORMER FOR SOSIALHJEJLP.

PS 0039/00 99/02353 Innstilling vedtatt

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

PS 0040/00 00/00569 Annet forslag vedtatt

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL

PS 0041/00 00/00384 Annet forslag vedtatt

DIVERSE

 

Sak nr.: 0031/00

NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED. ÅRSRAPPORTER.

Behandling:

Kommuneveterinær Ingebjørg Fostad var til stede og orienterte om rapporten.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken taes til orientering.

Sak nr.: 0032/00

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2000-2003.

Behandling:

Psyk. sykepl. Ingrid H. Wærum og Grethe Ekseth var til stede og orienterte og svarte på spørsmål.

Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalget tar utkast til plan for psykisk helsevern 2000-2003 til foreløpig orientering og ber om at merknader kommet fram på møtet vurderes innarbeidet i det endelige planforslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar utkast til plan for psykisk helsevern 2000-2003 til foreløpig orientering og ber om at merknader kommet fram på møtet vurderes innarbeidet i det endelige planforslaget.

Sak nr.: 0033/00

REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

Behandling:

Leder v/med. rehab. Kari Gregersen Næss var til stede og orienterte og svarte på spørsmål.

Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalget tar utkast til rehabiliteringsplan 2000-2003 til foreløpig orientering og ber om at merknader kommet fram på møtet vurderes innarbeidet i det endelige planforslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Brita Kleven Thorsvik fikk innvilget permisjon etter behandling av denne sak.

Vedtak:

Hovedutvalget tar utkast til rehabiliteringsplan 2000-2003 til foreløpig orientering og ber om at merknader kommet fram på møtet vurderes innarbeidet i det endelige planforslaget.

Sak nr.: 0034/00

ETABLERING AV LOKALT SAMARBEIDSUTVALG

FASTLEGEORDNINGEN.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det opprettes et lokalt samarbeidsutvalg på fire representanter .Det lokale

samarbeidsutvalget skal være rådgivende samarbeidsorgan for fastlegesaker i kommunen.Verdal legeforening oppnevner to representanter. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne to representanter fra Verdal kommune .

2.Dersom sentral kommuneavtale gis hjemmel for det, fortsetter det midlertidige samarbeidsutvalget som et permanent utvalg etter de retningslinjer som blir fastlagt.

Sak PS 0035/00

 

Sakstittel: SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 5A - Off.l. § 5A

 

 

Sak nr.: 0036/00

DELEGERTE SAKER 1. HALVÅR 2000. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE- OG OMSORG

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar sakene til orientering.

Sak nr.: 0037/00

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2000-2003.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Plan for kompetanseutvikling 2000 – 2003 for helse- og sosialetaten vedtas.
 2. Gjennomføringen av planen holdes innenfor etatens årlige budsjettrammer.

Sak nr.: 0038/00

NORMER FOR SOSIALHJEJLP.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget vedtar følgende normer for livsopphold:
 2.  

  Enslig egen husholdning

  Enslig hj.boende

  Tillegg

  Barn 0-14

  Tillegg

  Barn 15-17

  Basisbeløp korttid

   

   

   

   

  Mat og drikke

  Helse og hygiene

  Fritidsaktivitet

  Dagligvarer

  Sum basisbeløp korttid

  1.395

  330

  550

  170

  2.445

  1.116

  264

  440

   

  1.820

  1.050

  230

  260

  75

  1.615

  1.440

  240

  540

  75

  2.295

  Eventuelle individuelle tillegg

   

   

   

   

  Tlf. / TV-lisens / andre media

  Reisekostnader

  Sum korttid inkl. indiv. Tillegg

  415

  520

   

  3.380

   

   

   

  1.820

  100

  260

   

  1.975

  100

  260

   

  2.655

  Langtidstillegg utover 3 mnd.

   

   

   

   

  Klær og sko

  Husholdningsart. og møbler

  Sum langtid inkl. indiv. Tillegg

  600

  530

   

  4.510

  480

   

   

  2.300

  380

  130

   

  2.485

  585

  130

   

  3.370

  I helt spesielle tilfeller kan det gis tilskudd til andre formål.

 3. I tillegg kan det gis dekning av: husleie, boligrenter, strøm, boligforsikring, andre off. utgifter. Utgifter til strøm dekkes etter følgende gjennomsnittsberegning:
 4.  

  Enslig egen husholdning

  Enslig

  Hj.boende

  Par

  Tillegg barn

  0-14

  Tillegg barn

  15-17

  Strøm

  750

   

  1.100

  100

  100

  Det gis mulighet til å lage årsvedtak på strøm. Beregnet gjennomsnittsbeløp for 2 mndr.

  utbetales ved forfall.

 5. Som inntekt regnes alle inntekter også trygdeytelser med unntak av grunnstønad og hjelpestønad.
 6. Administrasjonen får fullmakt til å tilpasse normen til andre samlivs-/boformer enn de
 7. som er skissert.

 8. Nye sosialhjelpsnormer gjøres gjeldende fra 1.09.2000.

Administrasjonen får fullmakt til å justere satsene ved nye SIFO-normer.

 

 

Sak nr.: 0039/00

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2001 for Krisesentret i Nord-Trøndelag

Sak nr.: 0040/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL

Behandling:

Førstekonsulent John R. Sæther orienterte om saken.

Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalget slutter seg til notat av 29.06.00 fra administrasjonen angående besparelse i
 2. driftsutgifter.

 3. Forslaget i notatet må balansere med budsjettet i helse- og sosialetaten.
 4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget slutter seg til notat av 29.06.00 fra administrasjonen angående besparelse i
 2. driftsutgifter.

 3. Forslaget i notatet må balansere med budsjettet i helse- og sosialetaten.
 4. Administrasjonen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettendringer.

Sak nr.: 0041/00

DIVERSE

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte om stortingets behandling av kommuneøkonomiproposisjonen og hvilke følger det får for den videre omsorgsbolig- og sykeheimsutbyggingen.

Verdal kommune jobber videre etter de opprinnelige planer på dette området. Hovedutvalgslederen uttrykte at det foreløpig ikke er behov for at det politiske utvalg nedsatt på forrige hovedutvalgsmøte kommer i arbeid.

Bygging av sykeheim/bofellesskap i Vuku forutsettes lagt fram på neste hovedutvalgsmøte.

Vedtak:

Saken tatt til etterretning.

 

 

 

 

 

Marit Dypdal Kverkild

Kommunelege I