OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Verdal Kommune

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 27.04.00

 

Fraværende : Tor-Petter Abelsen og Jostein O. Grande.

Varamedlemmer : Ingen.

Til stede : Bjørn Aarstad, Knut Tveita, Torill E. Leithe, Erling Johansen, Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Randi Segtnan, Brita Kleven Thorsvik og Arnfinn Singstad

 

Innledningsvis ble det gjennomført befaring på Aktivitetshuset og sosialleder Inger H. Bjøru informerte om sosialavdelingens ansvars- og arbeidsoppgaver og svarte på spørsmål.

 

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0020/00 00/00976
DISPONERING AV JUSTERTE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD.

PS 0021/00 98/01935
SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

PS 0022/00 99/03415
SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE RUSPLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

PS 0023/00 00/00726
SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 2004

PS 0024/00 00/00725
SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 1. JULI 2000 – 30. JUNI 2004. FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

PS 0025/00 00/00384
DIVERSE

 

Sak nr.: 0020/00

DISPONERING AV JUSTERTE ØREMERKEDE STATSTILSKUDD.

Behandling:
Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie- og omsorg vedtar følgende endringer i budsjettet for 2000 som følge av endelige beløp for øremerkede statstilskudd:
 2. Tjeneste 2342. Avlastning for pårør. Mer utgift kr. 20.000,-

  Tjeneste 2413. Psykisk helsevern. Mer utgift kr. 71.880,-

  Mer inntekt kr. 71.880,-

  Tjeneste 2441. Hjemmesykepleie. Mer inntekt kr. 326.621,-

  Tjeneste 2530. Pleie. Omsorg. Hjelp Mer utgift kr. 274.029,-

  Mer inntekt kr. 32.592,-

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer av detaljbudsjettet i samsvar med anbefalingene under "vurdering".


Sak nr.: 0021/00

SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:
Sosialleder Inger H. Bjøru var tilstede og informerte og svarte på spørsmål.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

Randi Segtnan gitt permisjon etter sak 21/00.


Sak nr.: 0022/00

SKJENKEBEVILLINGER - VURDERINGER OPP MOT INTENSJONENE RUSPLAN VEDTAK I KOMMUNESTYRET SAK 0120/99

Behandling:
Venstre ved Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag:

A.

 1. Salg og utlevering av øl innvilges i samsvar med alkohollovens § 3-7, dvs.: på hverdager kl. 08.00 – 18.00 og dager før søndag og helligdager til kl. 15.00.
 2. Skjenkebevilling til spisested i kjøpesentra innvilges f.o.m. kl. 18.00 (19.00).
 3. Skjenking av brennevin innvilges i samsvar med alkohollovens § 4-4, dvs. i tidsrommet kl. 13.00 – 24.00.
 4. Nye søknader om skjenkebevilling innvilges i første omgang for maksimum 2 år. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin i "prøveperioden". Ved søknad om forlengelse gis bevillingen ut perioden.

B.

Administrasjonen bes om å ta et initiativ overfor undervisnings- og kulturetaten og frivillige organisasjoner, for å få til rusfrie kafe/diskotek-tilbud for ungdom i helgene (J.fr. punkt 4.1.2 i rusplanen).

Forslag A punkt 4 ble senere trukket.

Torill E. Leithe ble gitt permisjon under behandlingen av denne sak.

Avstemning over Venstres forslag A ga følgende resultat:

Pkt. 1 Vedtatt med 6 mot 1 stemme

Pkt. 2 Forkastet med 6 mot 1 stemme

Pkt. 3 Vedtatt med 5 mot 2 stemmer

Ved avstemming over Venstres forslag B, ble dette enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Salg og utlevering av øl innvilges i samsvar med alkohollovens § 3-7, dvs.: på hverdager kl. 08.00 – 18.00 og dager før søndag og helligdager til kl. 15.00.
 2. Skjenking av brennevin innvilges i samsvar med alkohollovens § 4-4, dvs. i tidsrommet kl. 13.00 – 24.00.
 3. Administrasjonen bes om å ta et initiativ overfor undervisnings- og kulturetaten og frivillige organisasjoner, for å få til rusfrie kafe/diskotek-tilbud for ungdom i helgene (J.fr. punkt 4.1.2 i rusplanen).


Sak nr.: 0023/00

SØKNAD OM FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2000 - 30. JUNI 2004

Behandling:
Tilrådingen enstemmig vedtatt med tilpasning av hovedutvalgets vedtak i sak 23/00, pkt. 1.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at hovedutvalget for helse, sosial, pleie- og omsorg fremmer slik innstilling overfor kommunestyret:

 1. Verdal Samvirkelag

Verdal Samvirkelag gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent ved følgende S-Nærkjøp:

Mega Verdal

Vuku S-Nærkjøp

Lysthaugen S-Nærkjøp

Ulvilla S-Nærkjøp

Leksdal S-Nærkjøp

Leirådal S-Nærkjøp

Inndal S-Nærkjøp

Skjækerfossen S-Nærkjøp

Prix Ørmelen

Prix Vinne

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Verdal Samvirkelag v/Bjørn Storhaug.

Styrere og stedfortredere slik:

Mega Verdal.

Styrer: Dag Gøran Lyng

Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen

Vuku S-Nærkjøp.

Styrer: Turid Lundgren.

Stedfortreder for styreren: Åse Berg.

Lysthaugen S-Nærkjøp.

Styrer: Emma Svensson

Stedfortreder for styreren: Maren Nessemo

Ulvilla S-Nærkjøp.

Styrer: Eva Sørli

Stedfortreder for styreren: Berit Gomo. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått (avlegger prøve 10.05. d.å.)

Leksdal S –Nærkjøp.

Styrer: Otto Rydning.

Stedfortreder for styreren: Aud Musum. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått (avlegger prøve 10.05.d.å.).

Leirådal S-Nærkjøp.

Styrer: Aud Sjøli

Stedfortreder for styreren: Vigdis Grindberg. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått. (avlegger prøve 10.05.d.å.).

Inndal S-Nærkjøp.

Styrer: Thure Olsson - Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.

Stedfortreder for styreren: Irene Kulstad – Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å.)

          Skjækerfossen S-Nærkjøp.

Styrer: Ulla Aksnes.

          Stedfortreder for styreren: Hanna Green.

          Prix Ørmelen.

          Styrer: Leif Haugan.

          Stedfortreder for styreren: Arild Musum.

Prix Vinne.

          Styrer: Pål H. Johannessen

Stedfortreder for styreren: Evelyn Stene – Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å.).

 

B Rema 1000 Verdal.

Rema 1000 Verdal v/Jan Juberg A/S med Jan Juberg som daglig leder gis fortsatt
alminnelig bevilling for salg av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal v/Jan Juberg A/S og med Jan Juberg

som daglig leder.

Styrer for bevillingen: Jan Juberg.

Stedfortreder for styreren: Sveinung Green. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å.).

 

C. Rimi Verdal.

Rimi Verdal v/Best Butikkdrift med Roar Olsen som daglig leder gis fortsatt
alminnelig bevilling for salg av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 - 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Rimi Verdal v/Best Butikkdrift A/S og med Roar Olsen

som daglig leder.

Styrer for bevillingen: Dag Musum

Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen.

D. Bunnpris Verdal A/S.

Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Victor Olsen gis fortsatt alminnelig bevilling for
salg av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 - 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Victor Olsen.

Styrer for bevillingen: Victor Olsen. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått (avlegger prøve 10.05.d.å.)

Stedfortreder for styreren: Glenn Pettersen. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å.)

E. Sparmat Verdal.

Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S ved daglig leder Lars Erik Gulstad gis fortsatt
alminnelig bevilling for salg av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S med daglig leder Lars Erik Gulstad.

Styrer for bevillingen: Lars Erik Gulstad Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å.).

Stedfortreder for styreren: Anne K. Myhre Gulstad. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått (avlegges prøve 10.05.d.å.).

 

F. Blits Verdal.

Blits Verdal v/ Ivar Arne Indgaard gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med
alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent.
Bevillingen gis for perioden 1.juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Blits Verdal v/Ivar Arne Indgaard.

Styrer for salgsbevillingen: Ivar Arne Indgaard.

Stedfortreder for styreren: Randi Finnanger. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.(avlegger prøve 10.05.d.å)

 

Kommunestyret fastsetter følgende salgstider for samtlige bevillingsinnehavere for

bevillingsperioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004:

 

Fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

- På dager før søn-og helligdager.

                    Fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Fra kl. 08.00 til kl. 15.00.


Sak nr.: 0024/00

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 1. JULI 2000 – 30. JUNI 2004. FELLES BEHANDLING AV SØKNADER

Behandling:
Det ble foretatt avstemning over tilrådningen av den enkelte søknad, med følgende resultat:

Søknad 1-8: Vedtak: Tilrådningen enstemmig vedtatt.

Søknad 9: Venstre fremmet følgende forslag: "Skjenkebevilling innvilges f.o.m. kl. 18.00".

Ved alternativ avstemming ble tilrådingen vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Søknad 10: Vedtak: Tilrådningen enstemmig vedtatt.

Søknad 11: Venstre fremmet følgende forslag: "Skjenkebevilling innvilges f.o.m. kl. 18.00".

Ved alternativ avstemming ble tilrådingen vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Søknad 12 – 14: Vedtak: Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Leder fremmet deretter følgende forslag: Administrasjonen gis fullmakt til å justere hovedutvalgets vedtak i saken i h.h.t. hovedutvalgets vedtak i sak 22/00 pkt. 2.

Vedtak:
Rådmannen tilrår at hovedutvalget for helse, sosial, pleie- og omsorg fremmer slik innstilling overfor kommunestyret:

1. Verdal Hotell A/S.

Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg gis fortsatt alminnelig bevilling for

1.etasje: Spisesal, Bistro, TV-Peisestue og Kafeteria. Kafeteriaen skal være stengt for
ordinær drift når det skjenkes brennevin der.

2.etasje: 2 salonger, møterom samt gjesteværelsene i 1. og 2. etasje

 1.  

- skjenking utendørs av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i hotellets hage.

 

Bevillingen gis for perioden 1.juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som

Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg.

Skjenkestyrer: Kari Lerberg.

Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 – 24.00.

For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 – 23.00.

Søn-og helligdager:Fra kl. 13.00 – 23.00.

2. Saga Park Hotell A/S.

Saga Park Hotell v/Øystein Lynum gis fortsatt alminnelig bevilling for

- skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i hotellets lokaler.

Bevillingen gis fra 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som

Bevillingsinnehaver: Saga Park Hotell A/S v/Øystein Lynum.

Skjenkestyrer: Marit Rønning. Godkjennes når kunnskapsprøve er bestått.

Stedfortreder for styreren: Marit Rendum.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 – 24.00.

 1. Restaurant Egon, Verdal.

Selskapet "Group A/S" v/Steinar Hyll gis fortsatt alminnelig bevilling for

-skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurant Egons lokaler.

- skjenking av brennevin i følgende lokaler:

1.etasje: Bar-og Restaurant

2.etasje. Restaurant og Selskapsrom

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnegaver: Selskapet "Group A/S v/ Steinar Hyll.

Skjenkestyrer: Eva Randi Walberg

Stedfortreder for skjenkestyreren: Heidi Mollan.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Mandag – Torsdag: Fra kl. 11.00 - 01.00.

Fredag - Lørdag: Fra kl. 11.00 - 02.00.

Søndag: Fra kl. 12.00 - 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 - 24.00.

For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 - 23.00.

Søn-og helligdager: Fra kl. 13.00 - 23.00.

 1. China Palace.

China Palace v/Lu Dexiong gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av øl med
alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong.

Skjenkestyrer: Lu Dexiong.

Stedfortreder for skjenkestyreren:Li Cui Yi.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl , vin og brennevin: Mandag - Fredag : Fra kl. 14.00 - 23.00.

Lørdag: Fra kl. 13.00 – 24.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 – 23.00.

 1. Catz Diskotek & Musikkafe A/S.

Catz Diskotek & Musikkafe A/S v/Roar Morland gis fortsatt alminnelig bevilling for

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som

Bevillingsinnehaver: Catz Diskotek & Musikkafe A/S v/Roar Morland.

Skjenkestyrer: Roar Morland.

Stedfortreder for skjenkestyreren: Svenn Robert Berg.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra kl.12.00 til kl. 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Eli Arnstad gis fortsatt alminnelig bevilling for

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Eli Arnstad.

Skjenkestyrer: Grete Brubakk

Stedfortreder for skjenkestyreren: Tore Sundfær

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra kl. 08.00 - 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 - 24.00.

For utendørs skjenking:

Hverdager: Fra kl. 12.00 - 23.00.

Søn-og helligdager: Fra kl. 13.00 - 23.00.

 1. MR. Gilroy Pub A/S.

Selskapet Gilroy A/S v/Svenn Robert Berg gis fortsatt alminnelig bevilling for

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver Gilroy A/S v/Svenn Robert Berg

Skjenkestyrer: Svenn Robert Berg

Stedfortreder for skjenkestyreren: Roar Morland.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra kl. 12.00 - 02.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 - 24.00.

For utendørs skjenking:

Hverdager: Fra kl. 12.00 - 23.00.

Søn-og helligdager Fra kl. 13.00 - 23.00.

8. Nye Verdal Vertshus A/S.

Nye Verdal Vertshus A/S v/Arne Benjaminsen gis fortsatt alminnelig bevilling for

Kjelleretasjen: Møterom og "Puben".

1. etasje: Spisesal/restaurant og tilbygg til spisesal

Kafeteriaen – kun ved sluttede selskaper

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Nye Verdal Vertshus A/S v/Arne Benjaminsen.

Skjenkestyrer: Arne Benjaminsen.

Stedfortreder for skjenkestyreren:Anita Knutsen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Fra Kl. 08.00 - 02.00.

For brennevin: Fra Kl. 13.00 - 24.00.

 1. Krambua Verdal A/S.
 2. Krambua Verdal A/S v/Jan Ingvaldsen gis fortsatt alminnelig bevillling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin på det areal som ble godkjent av kommunestyret i møte 13. desember 1999.

  Det forutsettes en aldersgrense på 18 år for å få adgang til det areal hvor det skal nyttes to golfsimulatorer.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

  Kommunestyret godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Krambua Verdal A/S v/Jan Ingvaldsen.

  Skjenkestyrer: Jan Ingvaldsen.

  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ann Iren Løfgren.

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl og vin: Mandag – Torsdag: Fra kl. 10.00 - kl. 24.00.

  Fredag - Lørdag: Fra kl. 10.00 - kl. 02.00.

  Søndag: Fra kl. 12.00 - kl. 24.00.

  For brennevin: Mandag - Torsdag: Fra kl. 13.00 - kl. 24.00.

  Fredag - Lørdag: Fra kl. 13.00 - kl. 24.00.

  Søndag: Fra kl. 13.00 - kl. 24.00.

 3. Restaurant "Siciliana" ANS.

Restaurant "Siciliana" v/Necati Tavukcu gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av
øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurantens lokaler.

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 - 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Restaurant "Sicilana" v/Necati Tavukcu.

Skjenkestyrer: Necati Tavukcu.

Stedfortreder for skjenkestyreren: Ahmet Can.

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin: Mandag - Torsdag: Fra kl. 13.00 - 23.00.

Fredag - Søndag: Fra kl.12.00 - 23.00.

11.Petter Nervik Cafeen.

Petter Nervik Cafen’ v/Ester Dahl gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av øl
med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i cafens lokaler.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingesinnehaver: Petter Nervik Cafen’ v/Ester Dahl.

Skjenkestyrer: Ester Dahl.

Stedfortreder for skjenkestyreren: Brit Sandsaunet Sund.

Skjenketiden godkjennes slik: Mandag – Fredag: Fra kl. 09.00 – kl. 19.00.

Lørdag: Fra kl. 09.00 - kl. 16.00.

12.Verdal Auto – Kro A/S.

Verdal Auto – Kro A/S gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold
inntil 4,75 volumprosent og vin i kroas lokaler.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Verdal Auto-Kro A/S v/Asbjørn Fossum

Skjenkestyrer Asbjørn Fossum

Stedfortreder for skjenkestyreren: Trude Balgård

Skjenketiden godkjennes slik: Fra kl. 09.00 - kl. 21.00.

13.Restaurant Piccolo Italia A/S.

Restaurant Piccolo Italia A/S v/ Ømer Argin gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking
av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurantens lokaler.
Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. juni 2004.

Kommunestyret godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Restaurant Piccolo Italia v/Ømer Argin.

Skjenkestyrer: Fidian Argin

Stedfortreder: Ømer Argin.

Skjenktiden godkjennes slik: Mandag – Torsdag: Fra kl. 14.00 - kl. 23.00.

Fredag - Lørdag: Fra kl. 13.00 - kl.24.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 – kl.22.30

 

 

14.Storebrand ASA - Holmen Gård.

Storebrand ASA v/Henning Stordal gis fortsatt bevilling til skjenking av øl med alkohol-

innhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brenevin til sluttede selskaper i følgende lokaler

ved Holmen Gård i Vuku:

samt bevilling for utendørs skjenking ved et lite grillområde ved stua på tunet av

eiendommen med sitteplasser til ca. 30 personer.

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2000 – 30. januar 2004.

Kommunestyret godkjenneer som:

Bevillingsinnehaver: Storebrand ASA v/Henning Stordal.

Skjenkestyrer: Ellinor Indahl.Godkjennes når kunnskapsprøve er

bestått.

Stedfortreder for skjenkestyreren: Gerd Lefstad. Godlkjennes når kunnskapsprøve er

bestått.

Skjenktiden godkjennes slik:

For øl og vin: Mandag - Lørdag: Fra kl. 11.00 – kl. 01.00.

Søndag: Fra kl. 12.00 – kl. 01.00.

For brennevin: Fra kl. 13.00 – kl. 24.00.

For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 – kl. 23.00.

Søn-og helligdager: Fra kl. 13.00 – kl. 23.00.

 

Sak nr.: 0025/00

DIVERSE

Behandling:
Knut Tveita tok opp spørsmål om utviklingen innen økonomisk sosialhjelp.

Helse- og sosialsjefen svarte på spørsmålet.

Vedtak:

 

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent