OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 23.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0015/00 00/00117 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2000 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

PS 0016/00 00/00651 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 1999

PS 0017/00 00/00668 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: STABILISERING OG STYRKING AV LEGEDEKNINGEN I VERDAL.

PS 0018/00 00/00384 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: DIVERSE

PS 0019/00 00/00670 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: TILDELING AV LEDIGE AVTALEHJEMLER FOR LEGER.

 

Sak nr.: 0015/00

SAKSPROTOKOLL: BEVILLINGSGEBYR FOR ÅR 2000 FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter følgende bevillingsgebyr for år 2000:
 2. Salg av øl:

  1. Verdal Samvirkelag Kr. 24.320,-.

  2. Rema 1000 Verdal " 8.320,-.

  3. Rimi Verdal " 5.920,-.

  4. Bunnpris Verdal " 6.560,-.

  5. ICA Sparmat Verdal (FM-Verdal) " 4.000,-.

  6. Sparmat Verdal (Blits Verdal) " 2.560,-. = Kr. 51.680,-.

  Skjenking av alkoholholdig drikk.

  1. Verdal Hotell Kr. 3.000,-.

  2. Saga Park Hotell " 3.000,-.

  3. Restaurant "Egon" " 5.384,-.

  4. China Palace " 3.000,-.

  5. Catz Diskotek & Musikkafe " 10.615-.

  6. Stiklestad Nasjonale Kultursenter " 3.000,-.

  7. MR. Gilroy Pub " 7.118,-.

  8. Verdal Nye Vertshus " 3.458,-.

  9. "Lavetten" - Vaterholmen Leir " 3.000,-.

  10.Verdal Auto-Kro A/S " 3.000,-.

  11.Petter Nervik Cafe’n " 3.000,-.

  12.Restaurant Siciliana " 3.000,-.

  13.Krambua Verdal A/S " 3.000,-.

  14.Cafe Domus Verdal " 3.000,-.

  15.Storebrand ASA - Holmen Gård i Vuku " 3.000,-.

  16.Restaurant Piccolo Italia " 3.000,-. = Kr. 62.575,-.

  Til sammen Kr. 114.255,-.

 3. Samlet beløp på kr. 114.255,-, tilføres post 1.3302.2331.6202 Salgs-og skjenkeavgifter.
 4. Kommunestyret foretar endelig beregning av bevillingsgebyr for 1999 i samsvar med

rådmannens notat, datert 22.02.00.

Sak nr.: 0016/00

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 1999

Behandling:

Avdelingslederne var tilstede og informerte om sitt ansvarsområde og svarte på spørsmål.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg tar saken til orientering.

Sak nr.: 0017/00

SAKSPROTOKOLL: STABILISERING OG STYRKING AV LEGEDEKNINGEN I VERDAL.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For å sikre en god legedekning i Verdal, herunder ivareta de krav fastlegeordningen stiller, sier hovedutvalget seg enig i at de forslag til tiltak og arbeidsmåter som er anført ovenfor gjennomføres/ utredes som foreslått. Nye kostnader som måtte oppstå innenfor de anførte tiltak forutsettes dekket innen etatens eget budsjett/innarbeides i neste års budsjett.

Sak nr.: 0018/00

SAKSPROTOKOLL: DIVERSE

Behandling:

 1. Brita Kleven Thorsvik ba om informasjon om etatens rolle i pågående OU-sak.
 2. Helse- og sosialsjefen svarte.

 3. Helse- og sosialsjefen la fram forslag til program for økonomiplandag 6.4.00.

Programutkast legges til grunn for dagen. Det undersøkes om onsdag 5. april kan benyttes.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak nr.: 0019/00

SAKSPROTOKOLL: TILDELING AV LEDIGE AVTALEHJEMLER FOR LEGER.

Behandling:

Uttalelse av 17.3.00 fra Dnlf, Verdal utdelt.

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Ut fra søkernes kompetanse og ansiennitet tildeles 3 ledige avtalehjemler for allmennlegepraksis til:
 2. Søker nr. 4 Hege Graneng

  Søker nr. 1 Tron Tronsen

  Søker nr. 3 Ingvild Menes Sørensen.

 3. Dersom en av de ovennevnte ikke ønsker å benytte seg av tildelingen, tildeles hjemmelen til søker nr. 2 Gunn Beate Myhre.
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå driftsavtaler med oppstartstidspunkt og

arbeidssted, samt foreta de nødvendige ombudsjetteringer i sakens anledning.