OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 17.02.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0009/00 00/00261 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG... ÅRSRAPPORT 1999

PS 0010/00 00/00118 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: STOREBRAND ASA. SØKNAD OM BEVILLING FOR SK... OG BRE

PS 0011/00 98/01935 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

PS 0012/00 98/01931 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERNEDE BOFORMER.

PS 0013/00 99/03013 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBET... FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

PS 0014/00 00/00384 Annet forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: DIVERSE

 

Sak nr.: 0009/00

SAKSPROTOKOLL: KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG... ÅRSRAPPORT 1999

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg tar saken til etterretning.

Sak nr.: 0010/00

SAKSPROTOKOLL: STOREBRAND ASA. SØKNAD OM BEVILLING FOR SK... OG BRE

Behandling:

Tilrådingen vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

  1. Storebrand ASA v/Henning Stordal godkjennes som bevillingsinnehaver og gis bevilling

for skjenking av øl, vin og brennevin til sluttet selskap i følgende lokaler i Holmen Gård

Videre gis bevilling for utendørs skjenking ved et lite frillområde ved stua på tunet av

eiendommen. Sitteplasser til ca. 30 personer.

Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000

  1. Ellinor Indahl og Gerd Lefstad godkjennes som henholdsvis skjenkestyrer og sted-
  2. fortreder når de har dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått prøve.

  3. Skjenketiden godkjennes slik:

For øl og vin:

Mandag Lørdag Fra kl. 11.00 - 01.00.

Søndag: Fra kl. 12.00 - 01.00.

For brennevin:

Mandag - Søndag Fra kl. 13.00 01.00.

Sak nr.: 0011/00

SAKSPROTOKOLL: SOSIALTJENESTEN - RAPPORTER

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Jostein Grande fikk permisjon etter sak 11/00.

Vedtak:

Rapporten fra sosialtjenesten tas til orientering.

Sak nr.: 0012/00

SAKSPROTOKOLL: VERNEDE BOFORMER.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

1. Verdal kommune oppfører 5 vernede boformer samt en base med fellesareal på Reinsholm.

2. Kommunen forhandler med Verdal Samvirkelag om erverv av nødvendig tomteareal.

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet.

Sak nr.: 0013/00

SAKSPROTOKOLL: ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBET... FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret opphever vedtak i sak K-sak 99/91 Betalingsordninger i barnehager i Verdal. Presisering av regler samt vedtak HS sak 88/91 Betalingsordning for funksjonshemmede barn med stort bistandsbehov i barnehager i Verdal kommune.

Opphevelse av ordningen gjøres gjeldende fra 1.04.2000.

Sak nr.: 0014/00

SAKSPROTOKOLL: DIVERSE

Behandling:

Eventuelt.

Helse- og sosialsjefen informerte om OU-prosessen i kommunen og om status for fastlegeordningen.

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.