OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

H.UTV. FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Møte 20.01.00

 

Til stede: Bjørn Aarstad, Tor-Petter Abelsen, Knut Tveita, Torill E. Elverum, Erling Johansen,Ragni E. Bye, Marn Storhaug, Jostein O. Grande, Brita Kleven Thorsvik

Varamedlem: Turid Hagen

Ikke tilstede: Randi Segtnan, Arnfinn Singstad

 

- Vedtatt helhetlig pleie- og omsorgsplan rullering 2000-2003 utdelt medlemmene.

- Brev av 9.12.99 fra stortingsrepresentant Aud Gaundalen til Stortingets President.

Innledningsvis ga helse- og sosialsjefen en gjennomgang av hovedtrekkene i etatens arbeids- og ansvarsområde.

Bestyrer Kjell Nielssen informerte om Ørmelen Bo- og helsetuns ansvarsområde.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 0001/00 00/00058
DETALJBUDSJETT ÅR 2000. HELSE- OG SOSIALETATEN.

PS 0002/00 00/00109
OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000

PS 0003/00 98/04339
RENOVERING AV ØRMELEN BO- OG HELSETUN. EN FAGLIG VURDERING.

PS 0004/00 99/03167
SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN

PS 0005/00 99/03245
RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV

PS 0006/00 99/03265
SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL I SKATTEKLASSE I


PS 0007/00 98/04203
DELEGERTE SAKER. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

PS 0008/00 99/00518
DIVERSE.

 

Sak nr.: 0001/00

DETALJBUDSJETT ÅR 2000. HELSE- OG SOSIALETATEN.

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte om nødvendig budsjettjustering i hht. fastlegeordningen.
Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gjør slikt vedtak:

 1. Hovedutvalg for helse, sosial pleie og omsorg vedtar det framlagte forslag til detaljbudsjett for 2000.
 2. Rådmannen gis fullmakt til, om nødvendig, å foreta omposteringer innen tjeneste 2530 for å sikre et tilstrekkelig tjenestetilbud.

 

Sak nr.: 0002/00

OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000

Behandling:

SP v/Jostein O. Grande fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 til tilrådingen:

Nytt tilleggspunkt 4:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ber rådmannen utrede en etablering av tilbud til eldre plassert på Grand Canaria i samarbeid med Leksvik kommune og evt. andre kommuner på Innherred.

Punktvis avstemning ga følgende resultat:

Pkt. 1: Enstemmig vedtatt
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt
Pkt. 3: Enstemmig vedtatt

SP v/Grandes forslag om nytt pkt 4 falt med 6 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at hovedutvalget innstiller på at formannskapet / kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern konsulent til å utrede driftskostnader ved ulike utbyggingsalternativer med sykehjem/bofellesskap i Vuku. Utgiftene belastes post 05000 2530 2300 5150.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette forprosjekt ved Ørmelen Bo- og Helsetun som omfatter 18 sykehjemsplasser og 15 omsorgsboliger. Utgiftene belastes post 05000 2530 2300 5150.
 3. En plan for utbygging av de omsorgsboliger som i helhetlig plan for pleie- og omsorgstjenesten er tidfestet til 2002 og 2003, legges fram til behandling innen 1.1.2001.

 

Sak nr.: 0003/00

RENOVERING AV ØRMELEN BO- OG HELSETUN. EN FAGLIG VURDERING.

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg tar Norumsutvalgets vedtak til etterretning.
Flere av punktene i vedtaket er tatt inn i tiltak for helhetlig pleie- og omsorgsplan.

 

Sak nr.: 0004/00

SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN

Behandling:

Møtet ble vedtatt lukket iht. offentlighetslovens § 5 under behandlingen av denne sak.

Helse- og sosialsjefen redegjorde for behandling av brev av 1.12.00 fra Lensmannen i Verdal (Unntatt offentlighet).

V v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg kan ikke godkjenne Najah Fami El-Khatib som bevillingsinnehaver av alminnelig bevilling for skjenking av øl i skatteklasse II, vin og brennevin for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. Juni 2000.

Avslaget begrunnes i bestemmelsene i alkohollovens § 1-7b.

Det er også lagt vekt på at Najah Fami El-Khatib var varamedlem til styret og stedfortreder for skjenkestyrer i Granada.

Ved alternativ avstemning ble venstres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg kan ikke godkjenne Najah Fami El-Khatib som bevillingsinnehaver av alminnelig bevilling for skjenking av øl i skatteklasse II, vin og brennevin for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. Juni 2000

Avslaget begrunnes i bestemmelsene i alkohollovens § 1-7b.

Det er også lagt vekt på at Najah Fami El-Khatib var varamedlem til styret og stedfortreder for skjenkestyrer i Granada.

 

Sak nr.: 0005/00

RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV

Behandling:

Punktvis avstemning over tilrådingen ga følgende resultat:

Pkt. 1: Vedtatt 8 mot 2 stemmer
Pkt. 2: Vedtatt 8 mot 2 stemmer
Pkt. 3: Vedtatt 8 mot 2 stemmer

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner restaurant Piccolo Italia A/S som bevillingsinnehaver og imøtekommer restaurantens søknad om alminnelig bevilling for skjenking av øl i skatteklasse II og vin i restaurantens lokaler i Woxholtgården, Nordgata 22, på Verdalsøra.
 2. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.

 3. Ømer Argin og Fidian Argin godkjennes som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder fra det tidspunkt de har domkumentert kunnskaper om alkoholloven i form av bestått prøve. Eventuell skjenkebevilling kan ikke tas i bruk før skjenkestyrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven
 4. Skjenketiden godkjennes slik:

Mandag - Torsdag: Fra kl. 14.00 - 23.00.

Fredag og Lørdag: Fra kl. 13.00 - 24.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 - 22.30

 

Sak nr.: 0006/00

SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL I SKATTEKLASSE I

Behandling:

Tilrådingen vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Verdal Samvirkelag godkjennes som bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for
  skjenking av øl i skatteklasse II og vin ved Cafe Domus for resten av inneværende
  bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2000.
 2. Ottar Wang og Bjørn Bjørnes godkjennes som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder
  når de har dokumentert kunnskaper om Alkoholloven i form av bestått prøve.
 3. Skjenketiden godkjennes slik:

Mandag – Fredag: Fra kl. 12.00 – 17.00.

Lørdag: Fra kl. 12.00 – 15.00.

 

Sak nr.: 0007/00

DELEGERTE SAKER. HOVEDUTVALG FOR HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

Behandling:

Tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg tar sakene til orientering.

 

 

John R. Sæther

førstekonsulent