VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

09.12.2005

Tid:

10:00        

Slutt:

11.45

Til stede:

9 representanter

Sak nr. 129/05 ble  behandlet som nest siste sak og sak nr. 128/05 ble behandlet som siste sak.

 

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 24.11.05 og 28.11.05.

 2. Ny sakliste.

 3. Standard kjøpevilkår ved salg av areal (etterspurt av formannskapet tidligere).

 4. Alternativt budsjettforslag fra Verdal Fremskrittsparti. (Utsendt 8.12.05).

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Odd Helge Weisæth

Berit Musum

FRP-V

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Førstesekretær


Sakliste

     Utskriftsvennlig versjon av innkalling, sakspapirer og vedlegg
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0124/05 EVALUERING AV NY STRUKTUR PR. 01.01.2003 - OPPFØLGING
Saksframlegg - Word 

Vedlegg:
Evaluering av "Ny struktur" Verdal kommune - Endelig rapport     HTML

0125/05 BRUKERUNDERSØKELSE SERVICEKONTORET I VERDAL 2005
Saksframlegg - Word 

Vedlegg:
Brukerundersøkelse 2005 Verdal servicekontor     Word 

0126/05 OPPNEVNING AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET
Saksframlegg - Word
0127/05 SELLÆG BIL AS OG LAFOPA AS. KJØP AV TOMT.
Saksframlegg - Word 
0128/05 MADSEN EIENDOM AS : SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET
Saksframlegg - Word
0129/05 ORIENTERING
 
0130/05 FORVALTNINGSPLAN BLÅFJELLA-SKJÆKERFHELLA/LÅARTE-SKÆHKERE NASJONALPARK
 Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Verneområder opprettet i medhold av naturvernloven. Delegering av forvaltningsmyndighet.
Brev fra Direktoratet for naturforvaltning, datert 31.08.2005    PDF
Verneområder opprettet i medhold av naturvernloven. Delegering av forvaltningsmyndighet.
Brev fra Direktoratet for naturforvaltning, datert 11.10.2005    PDF
Forskrift om verneplan for Verdal - Snåsa - Lierne. Vern av Blåfjellea-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Verdal, Steinkjer, Gring, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag Fylke     DOC

0131/05 FORRETNINGSBYGG AS. KJØP AV AREAL VED AMFI-SENTERET.. UTSATT SAK I FORMANNSKAPET 02.06.05
Saksframlegg - Word

 


 

PS 124/05 Evaluering av ny struktur pr 01.01.03 - oppfølging

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:

 1. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende medlemmer:
  Svein J. Svensson, leder, Trude Holm, Berit Musum, Lennart Johansson og Bjørn Aarstad. Sekretærfunksjonen ivaretas av politisk sekretær Line Ertsås.

 2. Mandat:
  Foreta en brei gjennomgang av driftskomiteens rolle og oppgaver herunder forholdet til brukergruppene og grensesnitt driftskomite – formannskap.”

 

Det ble først votert over forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over pkt. 2 i rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over pkt. 3 i rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over rådmannens tilråding til framdriftsplan som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Evalueringsrapporten følges opp ved at følgende tre forprosjektgrupper nedsettes:

1. Politisk organisering

Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende medlemmer:
Svein J. Svensson, leder, Trude Holm, Berit Musum, Lennart Johansson og Bjørn Aarstad. Sekretærfunksjonen ivaretas av politisk sekretær Line Ertsås.

Mandat:
Foreta en brei gjennomgang av driftskomiteens rolle og oppgaver herunder forholdet til brukergruppene og grensesnitt driftskomite – formannskap.2. Organisasjon

Mål (etter at ny struktur er etablert):

Verdal kommune er en effektiv og omstillingsdyktig organisasjon

Mandatet for prosjektgruppa skal bl.a. inneholde følgende:

Rådmannen, som er prosjektansvarlig, nedsetter forprosjektgruppa og vedtar endelig mandat.

 

3. Strategisk kompetanseplan

Mål (etter at kompetanseplanen er iverksatt):

Den strategiske kompetanseplanen er kommunens viktigste redskap for å sikre at kommunen til en hver tid har kvalifiserte og motiverte medarbeidere med den rette kompetanse i forhold til kommunens overordnede mål og verdigrunnlag.

 Mandatet for prosjektgruppa skal bl.a. inneholde følgende:

 Rådmannen, som er prosjektansvarlig, nedsetter forprosjektgruppa og vedtar endelig mandat.

 

Framdriftsplan

Arbeidet i alle tre gruppene igangsettes i januar 2006 og avsluttes 15. april, slik at rådmannen, etter en høringsperiode, kan legge fram en sak for komiteene i mai og formannskap og kommunestyre i juni.

 

 

 

PS 125/05 Brukerundersøkelse Servicekontoret i Verdal 2005

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Enhetsleder ved Servicekontoret, Sølvi Melvold, orienterte om rapporten.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

PS 126/05 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

For Verdal forliksråd skal det fra 01.01.2006 være et utvalg av faste møtefullmektiger bestående av:

 1. Steinar Ravlo.

 2. Kjell Woll Sigurdsen.

 

Møtefullmektigene oppnevnes for perioden 01.01.2006 til 30.04.2008.

 

 

 

PS 127/05 Sellæg Bil AS og Lafopa AS. Kjøp av tomt.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune tilbyr SELLÆG BIL AS og LAFOPA AS å kjøpe gnr. 18, bnr. 1189, hvorav ca. 2,2 da til SELLÆG BIL AS og ca 2,3 da til LAFOPA AS, iht. omforent fordeling.
 2. Kjøpesummen settes til vedtatte satser for tomt til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori B, kr. 141,-, pr. m2. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår og framforhandlet tilpasninger.
 4. Tilbudet gjelder fram til 31.01.06.

 

 

 

PS 128/05 Madsen Eiendom AS : Søknad om kjøp av tomt på industriområdet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

John Ragnar Sæther orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune tilbyr Madsen Eiendom AS å kjøpe gnr. 18, bnr. 398.
 2. Kjøpesummen fastsettes med basis i vedtatt sats for tomt til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori A, kr. 155,- pr. m2, tillagt tilleggsinvesteringer for vei, vann og avløp, dog begrenset oppad til kr. 200,- pr. m2. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle avtale om kjøp og gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.
 4. Tilbudet gjelder fram til 31.01.06.

 

 

 

PS 129/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

-         Ulykken ved Verdal svømmehall. Skolen har taklet saken på en bra måte.

-         Verdal kommune har vært i retten i forbindelse med krav om erstatning for mangefull opplæring. Dom kommer senere.

-         Jernbaneovergang.

-         Julepub 14.12.05. Mange påmeldte.

-         Kommunedelplan Verdalsøra sentrum er ute på høring. Negative merknader fra fylkeslandsbruksstyret.

-         Rådmannen delte ut oversikt over årsverk i Verdal kommune og oversikt over kapitalutgifter i prosent av frie inntekter.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Verdalsprosjektet/prosjekt ledige hender. Integrering av flyktninger i arbeidslivet. Fått positivt svar fra departementet på vår søknad. Krav til at vi skal arrangere en nasjonal konferanse ved prosjektets slutt.

-         Utvikling i NTE-saken. De 4 største kommunene aksepterer ikke avtale om flat eierandel. Det ble i fylkestinget flertall for å gå inn for den foreliggende avtalen.

 

Tomas Hallem orienterte om:

-         Folkemøte i Ness 08.12.05 om konsekvensutredning biogassanlegg.

 

Senterpartiet v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag til uttalelse i forbindelse med pensjonsavtalen med KLP:

”Kommunestyret vedtok i sak 94/05 å forlenge pensjonsavtalen med KLP. Ut i fra saksdokumentene kan man se at Verdal kommune ikke benytter seg av HMS-tilbudet i KLP. Formannskapet forventer at KLP bidrar med midler og kompetanse til eksisterende HMS-arbeid og nye prosjekt. Dette i tråd med signaler gitt i anbudskonkurransen om pensjonsforsikring. Formannskapet ber rådmannen ta dette opp med KLP.”

Ved votering ble forslaget fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet uttaler i forbindelse med pensjonsavtalen med KLP:

Kommunestyret vedtok i sak 94/05 å forlenge pensjonsavtalen med KLP. Ut i fra saksdokumentene kan man se at Verdal kommune ikke benytter seg av HMS-tilbudet i KLP. Formannskapet foroventer at KLP bidrar med midler og kompetanse til eksisterende HMS-arbeid og nye prosjekt. Dette i tråd med signaler gitt i anbudskonkurransen om pensjonsforsikring. Formannskapet ber rådmannen ta dette opp med KLP.

 

 

 

PS 130/05 Forvaltningsplan Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark Delegering av forvaltningsmyndighet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommune ønsker å få delegert forvaltningsansvaret for Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark, for de oppgaver som følger av brev fra DN dat. 31.08 og 11.10.05.
 1. Verdal kommune stiller som vilkår for delegasjonen at det gis økonomisk kompensasjon for økt ressursbruk, og at forsøksordningen evalueres etter en nærmere fastsatt prøveperiode.

 

 

PS 131/05 Forretningsbygg AS. Kjøp av areal ved Amfi-senteret. Utsatt sak i formannskapet 02.06.05

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 09.12.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt.

 

INNSTILLING:
 

 1. Forretningsbygg AS v/AMFI ASA tilbys å kjøpe 3.220 m2 av eiendommen gnr. 19, bnr. 631.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 885.500. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen.