VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

28.11.2005

Tid:

17:00

Slutt:

17.50

Til stede:

8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Berit Musum

Medlem

FRP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Brit Fredriksen

MEDL

AP/SP

Lennart Johansson

MEDL

SV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Sverre Bugge Midthjell

Brit Fredriksen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Sakliste formannskapets møte 28.11.05

Saksnr

Innhold

PS 123/05

NTE's eierskap. Selskapsavtale for utviklingsselskap

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

 


 

PS 123/05 NTE's eierskap. Selskapsavtale for utviklingsselskap

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Rådmannen trakk pkt. 2 og 1. setning i pkt. 3 i si tilråding, og la fram følgende forslag til nytt pkt. 2:

Kommunestyret i Verdal deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal være identiske.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

INNSTILLING:
 

  1. Verdal kommune slutter seg til Nord-Trøndelag fylkeskommunes forslag om å etablere et interkommunalt utviklingsselskap, eid i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommunene. Selskapet skal fungere som en arena for å ivareta deler av det regionale utviklingsrbeidet som fylkeskommunene har ansvar for, ved å disponere deler av avkastningen fra NTE til utviklingsformål.
  2. Kommunestyret i Verdal deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal være identiske.
  3. Verdal kommune forutsetter at eierskapet i eiendomsselskapet for NTE etter fylkeskommunens nedlegging, får en eierfordeling som har innbyggertall som det bærende kriterium.