VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

03.11.2005

Tid:

10:00

Slutt:

12.00

Sak nr. 105/05 ble behandlet som første sak.

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 20.10.05.

  2. Ny sakliste.

  3. Budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005.

  4. Invitasjon til skogpolitisk møte med Skognæringa 23. november ved InnTre AS, Verdal.

Det ble etter møtet foretatt en befaring ved Ørmelen bo- og helsetun. 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Berit Musum

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Odd Helge Weisæth

Berit Musum

FRP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

 

SAKLISTE FORMANNSKAPETS MØTE 3. NOVEMBER 2005

 

Saksnr

Innhold

PS 102/05

Ny struktur fra 01.01.03 - Gjennomgang av evalueringsrapport

Sakspapirer

PS 103/05

Orientering

PS 104/05

B-sak: Søknad om ettergivelse av skatt

Sakspapirer

PS 105/05

Rimi Verdal - Søknad om skjenkebevilling

Sakspapirer

 


 

PS 102/05 Ny struktur fra 01.01.03 - Gjennomgang av evalueringsrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2005

BEHANDLING:

Evalueringsrapporten ble utdelt i møtet.
Rådmannen gjennomgikk rapporten.

Framdrift:

Det vil bli etablert prosjektgrupper (både politiske og administrative) for å jobbe videre med de enkelte elementer i rapporten.
Plan for videre behandling med tilråding vil bli lagt fram for formannskapet i møte den 24.11.05.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Saken tas til orientering.”

 Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

PS 103/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om:

Ordføreren orienterte om:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Lennart Johansson reiste spørsmål om:

 

 

 

 

PS 104/05 B-sak: Søknad om ettergivelse av skatt

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg og vedlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble skatteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Skattebetalingsloven § 41 gir hjemmel for å sette ned eller ettergi skatt når det på grunnlag av dødsfall, særlig alvorlig sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker vil virke særlig ubillig eller forholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten.

Etter vurdering av de foreliggende opplysninger har skatteutvalget ikke funnet at det foreligger tilstrekkelige billighetsgrunner til at vilkårene i skattebetalinglovens § 41 kan anses oppfylt.

Skattesøknaden kan derfor ikke imøtekommes.

 

 

 

PS 105/05 Rimi Verdal - Søknad om skjenkebevilling

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.11.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Rimi Verdal gis alminnelig bevilling for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
Bevillingen gis for perioden 3. november 2005 – 30. juni 2008.

 

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: ICA Detalj AS, region Midt-Norge med Erland Bjørn som daglig leder.

Styrer for bevillingen:    Unni Kummernes

Stedfortreder for styrer:           Stian Røtvold