VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

22.09.2005

Tid:

10:00

Slutt:

12.25

Til stede:

9 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 08.09.05.

 2. Møteprotokoll fra møte i valgstyret 12.09.05.

 3. Pressemelding fra Helse Midt-Norge. Møter med lokale politikere om framtidas sykehustilbud.

 4. Faktaark datert 08.09.05 fra KS: Opptrappingsplan for psykisk helse: Færre statlige døgnplasser øker boligbehovet i kommunene.

 5. Faktaark datert 08.09.05 fra KS: Konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

 6. Rapport fra Amnesty International Norge: Glansbildet slår sprekker. En rapport om norske kommuners arbeid mot vold mot kvinner.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

LEDER

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Bugge Midthjell

Gerd Janne Kristoffersen

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

 

SAKLISTE FORMANNSKAPET 22.09.05

 

Saksnr

Innhold

PS 84/05

NTE' framtidige eierskap

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 85/05

Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge

Sakspapirer

PS 86/05

Vangstad Eiendom AS. Kjøp av tomt på industriområdet.

Sakspapirer

PS 87/05

Aker barnehage. Søknad om barnehagetomt på Havfrua.

Sakspapirer Vedlegg

PS 88/05

Verdal Eiendom og Utvikling AS. Kjøp av Jernbamegt. 7 mv.

Sakspapirer

PS 89/05

Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 90/05

Søknad om fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Sakspapirer Vedlegg

PS 91/05

Orientering

 

 

PS 84/05 NTE' framtidige eierskap

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg med vedlegg til fylkestinget i saken ble utlagt.

Trude Holm (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. ”Kommunestyret i Verdal legger til grunn at NTE’s formål som er nedfelt i dagens vedtekter ikke skal endres. NTE skal fortssatt drives etter forretningsmessige premisser og skal ivareta samfunnsrollen.
 2. Kommunestyret i Verdal godtar for sin del fylkestingets forutsetninger for kommunalt eierskap og er innstilt på sammen med de andre kommunene i fylket å akseptere et tilbud om å bli eier av NTE.
 3. Kommunestyret går inn for at kommunenes eierskap organiseres gjennom et IKS, men vil i utgangspunktet ikke avvise å bli medeier selv om det i løpet av den videre prosessen skulle bli aktuelt med annen selskapsform.
 4. Kommunestyret i Verdal går inn for en enleddet modell, der representantskapet i IKS’et blir NTE’s høyeste organ. NTE’s administrasjon er IKS’ets administrasjon.
  Kommunestyret i Verdal legger vekt på at representantskapsmøtet er stedet hvor kommunene som eiere møter styret i NTE. Kommunene deltar i eiermøtene med 1 stemme hver. Eiermøtet skal gjennomføre en måldebatt, og behandle saker i henhold til NTE sine vedtekter.
 5. Kommunestyret støtter forslaget om at det etableres et eget utviklingsselskap eid av kommunene og fylkeskommunen i lag, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling.”

FRP /Robert Eriksson fremmet følgende forslag til pkt. 2:

”2. Kommunestyret i Verdal foretrekker at kommunens eierskap organiseres gjennom et AS. Verdal kommune vil se positivt på å bli medeier selv om det i løpet av den videre prosessen skulle bli aktuelt med en annen selskapsform. Verdal kommune registrerer at vurdering av selskapsform for NTE IKKE er en del av fylkestingets bestilling i denne omgang.”

Votering:

Det ble først votert samlet over kulepunktene i rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over Trude Holm sitt forslag som falt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert punktvis over rådmannens tilråding (pkt. 1-6) og FRP v/Robert Eriksson sitt forslag til punkt 2 (alternativt med pkt. 2 i rådmannens tilråding) med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

 

 

Fylkeskommunen har bedt om svar på 6 konkrete spørsmål.

Verdal  kommune gir følgende svar på disse spørsmålene:

1.

Kommunestyret i Verdal godtar for sin del fylkestingets og fylkesrådets forutsetninger for kommunalt eierskap og er innstilt på sammen med de andre kommunene i fylket å akseptere et tilbud om å bli eier av NTE.

2.

Kommunestyret i Verdal går inn for at  kommunens eierskap organiseres gjennom et interkommunalt selskap IKS med selskapsavtale som fastsetter kommunenes eierandel, ansvar og innflytelse. Verdal kommune vil se positivt på å bli medeier selv om det i løpet av den videre prosessen skulle bli aktuelt med en annen selskapsform.

Verdal kommune registrerer at vurdering av selskapsform for NTE ikke er en del av fylkestingets bestilling i denne omgang. Verdal kommune vil påpeke at det ved en eventuell nedlegging av fylkeskommunen må finnens en annen selskapsform en fylkeskommunalt foretak for NTE. Fylkeskommunen oppfordres til å gjøre en vurdering i forhold til dette.

3.

Kommunestyret støtter ikke forslaget om at det etableres et eget utviklingsselskap eid av kommunene og fylkeskommunen i lag, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling. Verdal kommunestyre mener at dette kan ivaretas av det interkommunale selskapet som skal ivareta kommunenes eierskap og sammen med fylkeskommunen. Videre må regionrådene og etablerte interkommunale næringsselskap / utviklingsselskap trekkes inn her slik de gjøres i dag knytta til prosessen rundt regionalt utviklingsprogram ( RUP).

4.

Kommunestyret går i prinsippet inn for at eierfordeling basert på innbyggertall velges som grunnlag for å fordele eierskapet mellom kommunene.

Verdal kommune begrunner sitt syn med at verdiene av NTE gjennom årtier er bygd opp gjennom at innbyggerne i fylket har vært kunder i selskapet. Videre tilhører NTE innbyggerne i Nord-Trøndelag, og disse bør derfor telle like mye i fordelingen.

Verdal kommune ser ikke at det er grunn til å fordele hele eller deler av eierskapet basert på 1/24-del per kommune.

Verdal kommune mener at kommuner med NTEs kraftproduksjon blir kompensert på andre måter, slik at dette forholdet ikke bør telle med i fordelingen av eierskapet.

5.

Verdal kommune går inn for at kommunene deltar i eiermøte med stemmer tilsvarende eierandel.

Verdal kommune går inn for at vedtatt del av overskuddet som skal disponeres til regional utvikling disponeres av eierselskapet sammen med fylkeskommunen så lenge denne består og ikke overføres til et eget nytt felles eid utviklingsselskap.

6.

Verdal kommune anser eierdialog som viktig, og ser det naturlig at denne har basis i politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunene.

Verdal kommune har p.t. ikke noen sterk mening om hvordan eierselskapets administrative ressurser organiseres/kjøpes.

 

 

 

 

PS 85/05 Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1.                  Verdal kommune som deleier av Indre Trondheimsfjord Havnevesen gir sin tilslutning til  ”Byer i Midt –Norge” sin tilråding om at  regionalt havnesamarbeid blir et av tre  hovedsatsingsområder i bysamarbeidet.

2.                 Verdal kommune forutsetter at det utredes forskjellige alternativer for havnesamarbeid med vekt på rasjonell og kostnadseffektiv drift  og styrket utviklingskraft for hele regionen.

 

 

 

PS 86/05 Vangstad Eiendom AS. Kjøp av tomt på industriområdet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Vangstad Eiendom AS tilbys å kjøpe omlag 3,5 da av eiendommen gnr. 18, bnr. 317 på Ørin industriområde.
 2. Kjøpesum beregnes iht. leieavtale av 26.06.97. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale og sluttføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.

 

 

 

PS 87/05 Aker barnehage. Søknad om barnehagetomt på Havfrua.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Under forutsetning av godkjent reguleringsplan for Havfruparken til barnehageformål, tilbys Stiftelsen Aker Barnehage å inngå langsiktig avtale med Verdal kommune for disponering av areal til barnehage.
 2. Årlig leie godtgjøres med inntil kr. 500, pr. da., samt ansvar for vedlikehold av omkringliggende område etter nærmere spesifisering.
 3. Administrasjon gis fullmakt til å inngå avtalen.

 

 

 

PS 88/05 Verdal Eiendom og Utvikling AS. Kjøp av Jernbamegt. 7 mv.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal Eiendom og Utvikling AS sin søknad om kjøp av gnr. 21, bnr. 85 på 2,6 da, samt deler av tidligere Rådhusgata, gnr. 20, bnr. 132, på omlag 0,7 da imøtekommes.
 2. Overdragelsen skjer iht. framforhandlete kjøpevilkår.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

 

 

 

PS 89/05 Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune søker Miljøverndepartementet om pilotkommunestatus innen strategien Universell Utforming.

 2. Søknaden bygger på ”Prosjektplan for Universell Utforming”.

 3. Eventuelle prosjektmidler tildelt fra Miljøverndepartementet benyttes helt eller delvis til lønn for engasjementstilling.

 

 

 

PS 90/05 Søknad om fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag i tillegg til tilrådinga:

”Fritaket trer i kraft ved skifte av ordfører under kommunestyremøte 26.09.05.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra AP v/Svein Svensson som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Gerd Janne Kristoffersen om fritak som medlem i kommunestyret, formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og andre verv i Verdal kommune for resten av valgperioden.

Fritaket trer i kraft ved skifte av ordfører under kommunestyremøte 26.09.05.

 

 

 

PS 91/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.09.2005

BEHANDLING:

Tomas Hallem orienterte om:

Det er administrativt bestemt at konsekvensutredningen fra Ecopro skal behandles av Innherred samkommunestyre. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal er uenig i dette. Føler eierskap i saken og ønsker at den skal behandles først i plan- og utviklingskomiteen. Hallem vil ta dette opp med ordføreren.

 

Rådmannen v/Harald Myrvang orienterte om:

Framdriften i legevaktsamarbeidet.


Kåre Norum hadde følgende spørsmål:

Pga. kort tid mellom møtene i formannskapet, komiteene og kommunestyret blir mange innstillinger lagt ut i kommunestyret. Det må være nok tid mellom møtene, slik at innstillinger blir utsendt og ikke utdelt. Ber om at dette blir tatt hensyn til i møteplanen for år 2006.