Verdal kommune
Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

08.09.2005

Tid:

10:00

Møte slutt:

12.00.

Til stede:

8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Trond Selseth

Fagsjef økonomi

Utskriftsvennlig versjon av protokoll

SAKLISTE

Saksnr

Innhold

PS 80/05

Krisesenteret - finansiering 2006

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 81/05

Oppfølging av barnehageplanen

Sakspapirer

PS 82/05

Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkejnning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Sakspapirer

PS 83/05

Orientering

 

 

PS 80/05 Krisesenteret - finansiering 2006

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.09.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar forslag til  budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag for 2006.
 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune, som vertskommune, fra og med 2006 vil forskuttere den kommunale andelen av Krisesenterets finansiering.
  Kommunen vil kreve refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut ifra folketallet i den enkelte kommune. Dette i samråd med Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

PS 81/05 Oppfølging av barnehageplanen

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Arbeidet med utvidelse ved Ørmelen barnehage med 2 avdelinger fortsetter med sikte på åpning 1. august 2006

 2. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene om kjøp av tomt regulert til barnehageformål på Reinsholm, gnr. 23 bnr. 66, med utgangspunkt i opsjonsavtalen datert  07.06.2005.

 3. Reinsholm planlegges å være i drift tidligst 1.desember 2006, alternativt 1.august 2007, avhengig av reglene for statlige investeringstilskudd.

 4. Avdelingen i Granvegen legges ned så snart utbyggingen ved Ørmelen barnehage er avsluttet. Veslefrikk barnehage legges ned når barnehagen på Reinsholm står ferdig. Rådmannen gis fullmakt til å selge begge eiendommene..

 5. Investeringsmidler til utbygging ved Ørmelen barnehage og til kjøp av tomt, prosjektering og bygging av barnehage på Reinsholm innarbeides i økonomiplanen for 2006-2009. Økte driftsutgifter/låneomkostninger som følge av nye avdelinger fra og med 2006 innarbeides i driftsbudsjettet fra og med 2006.

 

 

 

PS 82/05 Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkejnning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kostnadsramme for utbygging av 2.byggetrinn (bygg G) Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr.12.900.000,-.

 2. Total kostnadsramme byggetrinn 1 og byggetrinn 2 på Ørmelen Bo og Helsetun skal samlet ikke overstige kr.57.971.525,-, jfr. tidligere kommunestyrevedtak i sak 78/03,19/05 og 36/05.

 

 

 

PS 83/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 08.09.2005

BEHANDLING:

Ordføreren orienterte om:

- Det er Frostatingsamling 21. og 22. september. I forkant av samlingen 21. september  blir formannskapet innkalt til møte om næringsutvikling, kl. 09.00 – 13.00 i Rådhuset på Verdal. Ordføreren tok opp spørsmål om å flytte formannskapet fra 22. til 23. september. Passet dårlig for flere av medlemmene. Formannskapet blir derfor som tidligere fastsatt den 22. september.

 

Spørsmål fra Trude Holm:

Arbeidet med ”Grønn omsorg”. Finnes det muligheter for utvidelse av tilbudet. Helse- og rehabiliteringsenheten innkalles til å holde en orientering om saken for formannskapet.

 

Spørsmål fra Svein Svensson:

Ønsket en orientering om kulturskolen, innpassing av kulturskolen i Tindved kulturhage og forholdet til kulturtjenesten. En slik orientering vil bli gitt i kommunestyret.

 

Spørsmål fra Kristin Johanne Hildrum:

Parkeringsforholdene ved vegen over Skalstufjellet. Kan administrasjonen se på dette forholdet igjen.

 

Spørsmål fra Kåre Norum:

Ba om at det arbeides for å begrense bruken av fjernmøter i Utmarksnemnda. Saker som ikke blir enstemmig vedtatt i nemnda blir opphevet av Fylkesmannen.

 

Rådmannen orienterte om:

 

Orientering om motorsportsenter i Verdal:

Ole Borgen og  Åse Hynne fra Kvernmo Motor orienterte om planene for regionanlegg for motorsport i Verdal. Gruppeledere for partiene i kommunestyret og leder i driftskomiteen var innkalt til orienteringen.