MØTEPROTOKOLL

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

18.08.2005

Tid:

11:20

Møte slutt:

12.50

Til stede:

7 representanter. Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil under sak nr. 74/05. Til stede 6 representanter.

   
 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte i formannskapet 23.06.05.
 2. Brev datert 06.07.05 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Forventningsbrev fra KRD.
 3. Brev datert 04.07.05 fra Sosial- og helsedirektoratet. Høringsnotat – Nasjonal strategi for tobakksforebygging 2006-2010.
 4. Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet. Kommunale råd skal sikre medvirkning for funksjonshemmede.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Thor Bertil Granum

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær

 

Saksnr

Innhold

   

PS 69/05

Orientering

Sakspapirer  

PS 70/05

Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Sakspapirer Vedlegg

PS 71/05

Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Sakspapirer Vedlegg

PS 72/05

Verdalsboka "Heimer og folk", Stiklestad - søknad om forskuttering av utgivelse

Sakspapirer  

PS 73/05

Strategiplan for oppvekstsektoren 2005 - 2008

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 74/05

Godtgjøring ombudsmenn m.fl. for perioden 2003-2007 - varaordfører og komiteledere

Sakspapirer Vedlegg

PS 75/05

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL

Sakspapirer Vedlegg

PS 76/05

Roar Bjartnes. Søknad om å kjøpe festet tomt - Gamle Storgt. 4.

Sakspapirer  

PS 77/05

ELAS eiendom AS. Kjøp av arealer på industriområdet.

Sakspapirer  

PS 78/05

Byggmester Grande AS. Kjøp av arealer på Industrområdet.

Sakspapirer  

PS 79/05

Innherred Renovasjon. Kjøp av areal.

Sakspapirer  

 

 

 

PS 69/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

 

 

PS 70/05 Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.08.2005

Behandling:

Ordføreren fremmet slikt forslag til administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

"Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering. Kommunestyret er ikke tilfreds med at det ligger an til betydelig merforbuk i forhold til budsjett. Kommunestyret er enig i de vurderinger som rådmannen har i saken, men vil presisere viktigheten av å holde budsjettrammene som prinsipp.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas Hallem, der forslaget fra Hallem ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering. Kommunestyret er ikke tilfreds med at det ligger an til betydelig merforbuk i forhold til budsjett. Kommunestyret er enig i de vurderinger som rådmannen har i saken, men vil presisere viktigheten av å holde budsjettrammene som prinsipp

 

 

 

PS 71/05 Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ressursfordeling barnehager ble utdelt.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

"3. Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Jeg ber om at dette legges fram som sak for formannskapet".

 

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra Trude Holm med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet "Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).

2. Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for oppvekstområdene:

 1. Skole:
 2. De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten

 3. Barnehage:
 4. De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten

 5. Skolefritidsordning:
 6. Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen

 7. Fritid:

Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak.

3. Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Jeg ber om at dette legges fram som sak for formannskapet.

 

 

 

 

PS 72/05 Verdalsboka "Heimer og folk", Stiklestad - søknad om forskuttering av utgivelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmanns tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.

 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr. 350,-

 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:

  Det opprettes ny post 11402.1250.3850 "Trykking, kopiering" med kr. 152.000,-.
  Det opprettes ny post 16201.1250.3850 "Salgsinntekter" med kr. 152.000,-.

 

 

 

 

PS 73/05 Strategiplan for oppvekstsektoren 2005 - 2008

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2005-2008.

 

 

 

 

PS 74/05 Godtgjøring ombudsmenn m.fl. for perioden 2003-2007 - varaordfører og komiteledere

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Tomas Hallem fratrådte som inhabil. Til stede 6 representanter.

AP v/Svein J. Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Frikjøp av varaordfører settes til 50% fra 01.01.05 og ut valgperioden.
 2. Mobiltelefon dekkes.
 3. Rådmannen bes gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra AP v/Svensson der forslaget fra Svensson ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

 

INNSTILLING:

 1. Frikjøp av varaordfører settes til 50% fra 01.01.05 og ut valgperioden.
 2. Mobiltelefon dekkes.
 3. Rådmannen bes gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

PS 75/05 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ordføreren foreslo at siste avsnitt i saksframlegget utgår og at det kun velges vara for Lennart Johansson med funksjonstid ut året.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Lennart Johansson fritas som vararepresentant i representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL. Trine Hallem velges inn som ny vararepresentant i samme funksjonstid.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Lennart Johansson fritas som vararepresentant i representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL. Trine Hallem velges inn som ny vararepresentant i samme funksjonstid.

 

 

 

 

PS 76/05 Roar Bjartnes. Søknad om å kjøpe festet tomt - Gamle Storgt. 4.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra Roar Bjartnes om kjøp av festet tomt gnr. 21, bnr. 83 imøtekommes med grunnlag i standard kjøpevilkår for tomter.
 2. Kjøpesummmen fastsettes til 30 ganger årlig festeavgift, tilsammen kr. 30.000.
 3. Kjøper bærer alle kostnader i forbindelse med overdragelsen
 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

PS 77/05 ELAS eiendom AS. Kjøp av arealer på industriområdet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Det ble votert samlet over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune tilbyr SOKALBYGGET AS å kjøpe tomtene 18/518/2, 18/398/21, 18/518/1, 18/398/12, 18/785/1 og parsell av 18/398, til sammen ca. 9.000 m2.
 2. Kjøpesummen settes til beregnet tomtepris iht. festekontrakt for tomtene 18/518/2, 18/398/21, 18/518/1, 18/398/12, 18/785/1 ved overdragelsestidspunktet og for parsell av 18/398 til vedtatte satser for tomt til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori C, kr. 127,-, pr. m2. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår.
 4. Tilbudet gjelder fram til 01.12.05.

 

 

 

 

PS 78/05 Byggmester Grande AS. Kjøp av arealer på Industrområdet.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Det ble votert samlet over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune tilbyr Byggmester Grande AS å kjøpe gnr. 18, bnr. 1330 slik det framgår av situasjonskart i saken.
 2. Kjøpesummen settes til vedtatte satser for tomt til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori B, kr. 141,-, pr. m2. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår og framforhandlet tilpasninger.
 4. Tilbudet gjelder fram til 01.12.05.

 

 

 

 

PS 79/05 Innherred Renovasjon. Kjøp av areal.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Det ble votert samlet over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune tilbyr Innherred Renovasjon AS å kjøpe 6 - 8 da av Versa-området slik det framgår av situasjonskart i saken.
 2. Kjøpesummen settes til vedtatte satser for tomt til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori C, kr. 127,-, pr. m2. Øvrige kostnader ved overdragelsen dekkes av kjøper.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen med grunnlag i standard kjøpevilkår, hvor også krav om innsynskjerming og nærmiljøtilpassing framgår.
 4. Tilbudet gjelder fram til 01.12.05.