MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 23.06.2005 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

 

 

Fraværende : Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede :

8 representanter. Tomas Hallem fratrådte som inhabil i sak nr. 68/05. Er styreleder i Tindved kulturhage. Til stede: 7 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt:

  1. Møteprotokoll fra møte 02.06.05.
  2. Møteprotokoll fra møte i valgstyret 02.06.05.
  3. Handlingsplan ”Ny seniorpolitikk”.
  4. Vedlegg til handlingsplan ”Ny seniorpolitikk”.
  5. Sluttrapport ”Kommunestrukturen i Nord-Trøndelag”.
  6. Endring i Alkoholloven og tilhørende forskrifter.
  7. Tilleggssakliste.

Sak nr. 68/05 ble behandlet før sak nr. 67/05.

Generalforsamling i Verdal ASVO ble avviklet før ordinært formannskapsmøte.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0065/05 REGNSKAP VERDAL OVERFORMYNDERI 2004
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg :
Årsmelding for Verdal Overformynderi 2004
Revisjonsberetning datert 07.06.2005

0066/05 OTTAR NORDSETH BIL & MASKINGLASS
Klikk her for å se saksframlegget
0067/05 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 23.06.2005
Klikk her for å se saksframlegget
0068/05 FINANSIERING TINDVED KULTURHAGE AS. LÅNEBETINGELSER 
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0065/05

REGNSKAP VERDAL OVERFORMYNDERI 2004 

 

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding for Verdal overformynderi for 2004 tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0066/05

OTTAR NORDSETH BIL & MASKINGLASS

 

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Innstilling:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet godtgjørelse til Ottar Nordseth Bil og Maskinglass AS for partiell oppfylling av Borgkvisla.
  2. Kostnadene, kr. 120.000,-, dekkes av kommunens kapitalfond.
  3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

Sak  nr.: 0067/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 23.06.2005

 

Behandling:

Aker Kværner v/Bjørnar Skjevik orienterte. Møtet ble lukket i h.h.t. § 31.1 i kommuneloven under denne orienteringen.

Rådmannen orienterte om:

-         Utbygging ved Vuku bo- og helsetun. Notat fra virksomhetsleder ble utdelt.

 

Lennart Johansson orienterte om:

Ble i siste generalforsamling innvalgt som 1. vara til styret i Verdal boligbyggelag. Må trekke seg fra vervet som vara til representantskapet. Sender skriftlig søknad på dette med forslag til ny representant.

Sak  nr.: 0068/05

FINANSIERING TINDVED KULTURHAGE AS. LÅNEBETINGELSER

 

Behandling:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Tomas Hallem fratrådte som inhabil. Styreleder. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Verdal kommune forplikter seg overfor Coop Inn- Trøndelag BA og lånegivende bank til å arbeide aktivt for at kulturrelaterte kommunale etater og virksomheter lokaliseres til Tindved kulturhage.