MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 12.05.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen og Robert Eriksson
Varamedlemmer : Odd-Helge Weisæth og Kjell Stiklestad.
Til stede :

9 medlemmer.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møte:
Møteprotokoll fra møte 20.04.05.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0044/05 INDUSTRIHUSET ANS : FESTETOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0045/05 RØSTAD ENTREPRENØR A/S: LEIE AV KOMETVEIEN 8, INDUSTRIOMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0046/05 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 12.05.2005
Klikk her for å se saksframlegget
0047/05 ØKONOMIPLAN 2006 - OPPLEGGET OG FRAMDRIFT
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0044/05

INDUSTRIHUSET ANS : FESTETOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Midt-Norsk Stillas AS søknad om kjøp av Neptunveien 7, gnr. 18, bnr. 398/4 imøtekommes.

Kjøpesummen settes vedtatte satser for arealkostnad til nærings- og industriformål på industriområdet, kategori C, kr. 32,- pr. m2. Øvrige kostnader dekkes av kjøper.

Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget med basis i standard kjøpevilkår.

 

 

Sak  nr.: 0045/05

RØSTAD ENTREPRENØR A/S: LEIE AV KOMETVEIEN 8, INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Røstad Entreprenør AS gis rett til å leie Kometveien 8 i perioden 01.01.05 - 31.12.09.

Leieprisen fastsettes til kr. 10,25 pr. m2.

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre avtalen.

 

 

Sak  nr.: 0046/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 12.05.2005

Behandling:

-         Kvartalsrapport.
Rådmannen orienterte om hovedtallene i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2005. Rapporten kommer opp til behandling i neste formannskapsmøte.

-         Tindved Kulturhage. Leiekontrakt.
Rådmannen orienterte om at det jobbes for tiden med utforming av endelig leiekontrakt. Blir framlagt sak i neste formannskapsmøte.

-         Møte om næringsutvikling på Jægtvolden.
Rådmannen orienterte om møte mellom ordfører, varaordfører, rådmann, Innherred Vekst  og Invest (Inderøy, Verran og Steinkjer kommuner). Tema for møtet var felles næringsutvikling, regionutvikling, samarbeid mellom Invest og innherredsregionen.
Legevaktordningen.
Levanger kommune utsatte saken. Ny situasjon for for Verdal kommune. Vi må komme tilbake med en ny sak om hvordan vi skal organisere vår legevakt.

-         Lokalisering Helse/Rehab og barn og familie. Konklusjonen er ikke samlokalisering.

-         Møte med Verdal videregående skole.
Tomas I. Hallem orienterte om et møte med rektor ved Verdal videregående skole om investeringer som ønskes og er nødvendig. Verdal videregående skole ønsker at Verdal kommune må bistå for å få igjennom prosjektet i fylkestinget.

 

Sak  nr.: 0047/05

ØKONOMIPLAN 2006 - OPPLEGGET OG FRAMDRIFT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet gir sin tilslutning til tempoplan og arbeidsprosess fram mot forslag til økonomiplan for 2006-2009.