MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 16.03.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Tomas I. Hallem, Lennart Johansson, Robert Eriksson og Kristin J. Hildrum
Varamedlemmer : Thor B. Granum og Trine Hallem
Til stede :

7 medlemmer.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Møteprotokoll fra formannskapets møte 10.02.05.
  2. Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.
  3. Ot.prp. nr. 44 (2004-2005). Om lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0020/05 EIENDOMSSKATT 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0021/05 TEK  VA-ANLEGG JERMSTADGRENDA-BLOMMEN ETAPPE 2 SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0022/05 TEK VA-ANLEGG   YDSEDALEN - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0023/05 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - BYGGETRINN II - UTBYGGING AV 8  OMSORGSBOLIGER - FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1 
Klikk her for å se vedlegg 2 
0024/05 STIKLESTAD ALLE. 3. TRE-REKKE. GODTGJØRELSE FOR GRUNNERVERV.
Klikk her for å se saksframlegget
0025/05 HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER  I  ALKOHOLLOVENS FORSKRIFTER M.V.
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0026/05 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 16. MARS 2005
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak  nr.: 0020/05

EIENDOMSSKATT 2005

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt alminnelig del, landbrukseiendommer og verker og bruk for 2005 til orientering.

 

Sak  nr.: 0021/05

VA-ANLEGG JERMSTADGRENDA-BLOMMEN ETAPPE 2 SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Jermstadgrenda-Blommen etappe 2 tas til etterretning.

 

Sak  nr.: 0022/05

VA-ANLEGG   YDSEDALEN - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Ydsedalen tas til etterretning.

 

 

Sak  nr.: 0023/05

 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - BYGGETRINN II - UTBYGGING AV 8  OMSORGSBOLIGER - FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Forprosjekt for utbygging av 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes innenfor en økonomisk ramme på 11,0 mill.kr.

 

 

Sak  nr.: 0024/05

STIKLESTAD ALLE. 3. TRE-REKKE. GODTGJØRELSE FOR GRUNNERVERV.

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Innstilling:

  1. Verdal kommunestyre godkjenner fremforhandlet godtgjørelse for grunnerverv i forbindelse med etablering av 3. trerekke i Stiklestad allé.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille saken og foreta utbetaling.
  3. Kostnader, til sammen ca. kr. 200.000,-, dekkes av kommunens kapitalfond.
  4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

Sak  nr.: 0025/05

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER  I  ALKOHOLLOVENS FORSKRIFTER M.V.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

”Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse”.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse

 

 

Sak  nr.: 0026/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 16. MARS 2005

Behandling:

Ordfører orienterte om:

Generalforsamling KLP 21. april 2004 skal behandle om KLP skal omdannes til aksjeselskap eller et gjensidigeselskap (grunnfondsbevis). Begge tilfredsstiller KLP sitt behov for å innhente egenkapital. Det er behov for å omdanne KLP slik at egenkapital kan skaffes uten å sende ut ekstraregning til kommunene. Styret i KLP går inn for aksjeselskap. Fra eiermøte i Nord-Trøndelag ble signalet entydig i fra de kommunene som var der at de ønsket å gå for et gjensidigeselskap (ikke omdanning til aksjeselskap). Ordføreren har forholdt seg til det eiermøtet i Nord-Trøndelag har kommet fram til. Har formannskapet noe behov for at de to alternativene blir framlagt til behandling i kommunestyret?

Formannskapet kom fram til at de ønsket å behandle saken i kommunestyret den 4.april.

 

LabNet.

Styret i LabNet jobber nå for å se om hvordan framtiden for dette selskapet er. Det har gått dårlig etter omorganiseringen. Vanskelig å konkurrere mot de store utenlandske konkurrentene. Verdal kommune taper verdien på laboratorieutstyret hvis det blir nedlagt.

 

350 års jubileum Vuku kirke. Ordføreren åpnet for å få innspill fra Vuku kirke til gave. Fått innspill om å få stoler til brudepar – Trude følger opp dette i fellesrådet. Formannskapet får da ta stilling til dette når det foreligger noe konkret.

 

Rådmannen orienterte om:

Tindved kulturhage – stor forskjell mellom prisantydning og anbud. Alt er ikke på plass ennå, men det jobbes med det fra COOP og Tindved. 

 

Skjørdalsskaret – Ecopro og Innherred Renovasjon. Skal være et møte for å drøfte problemstillingene.

 

Departementsråd - Forrige uke hadde Verdal kommune besøk fra alle departementsrådene (20 stk.). Vi presenterte Innherred Samkommune, IndPro, SNK, Arbeid & Velferd og Innherred Vekst. Fikk veldig bra tilbakemeldinger om prosessene i Verdal kommune fra departementsrådene.

 

Kåre Norum:

Utmarksnemnda – Lov om ferdsel i utmark. Kåre Norum har sendt brev til saksbehandler (fjernsak) som han håper blir tatt opp. 2 saker som må avklares raskt:

Ordføreren: Det kan komme egen sak på dette hvis det blir nødvendig.

 

Trude Holm:

Kirkelige Fellesråd – krematoriet stenges i 2006. Får da en del konsekvenser. Vil administrasjon følge opp dette i god tid, slik at konsekvensene for brukere blir kjent.

Rådmannen: Forskjellige alternativer blir nå utredet og skal være klart før krematoriet stenges.