MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 10.02.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede :

8 representanter. Robert Eriksson møtte til behandling av sak nr. 18/05.
Til stede 9 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Det ble etter møtet gjennomført befaring ved Tindved Kulturhage.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 01.02.05.
 2. Referat fra møte 01.02.05. Utvalg for å gjennomgå struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen.
 3. Brukerundersøkelse 2004. Servicekontoret etter 1 års drift.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0015/05 INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING. NY BEHANDLING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0016/05 CATZ DISKOTEK & MUSIKKAFE AS. NY SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0017/05 TINDVED KULTURHAGE AS  - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNALT LEIEFORHOLD
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2
0018/05 SAMORDNING AV EIENDOMMER PÅ STIKLESTAD
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1 
Klikk her for å se vedlegg 2 
Klikk her for å se vedlegg 3 
Klikk her for å se vedlegg 4
0019/05 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 10.02.05
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak  nr.: 0015/05

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING. NY BEHANDLING

Behandling:

Trude Holm fremmet følgende forslag:

”Sakspapir sendes ut i A4 – format”

Det ble først votert over Trude Holm sitt forslag som falt med 6 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret slutter seg til de skisserte opplegg .

Representantene som ønsker elektronisk innkalling gir beskjed til sekretariatet om dette.

 

 

Sak  nr.: 0016/05

CATZ DISKOTEK & MUSIKKAFE AS. NY SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Catz Diskotek & Musikkafe AS – org.nr. 965187022 v/styreleder Torbjørn Sellæg og med Ronny Aarstad som daglig leder gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under og over 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler som omsøkt. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2008.

  Dette under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser av politimessig karakter fra lensmannen i Verdal eller innsigelser fra Mattilsynet samt at selskapet har godkjent skjenkestyrer/stedfortreder med bestått prøve etter alkoholloven.

 2. Formannskapet godkjenner Ronny Aarstad som skjenkestyrer og Torbjørn Sellæg som stedfortreder for skjenkestyrer under forutsetning av at de dokumenterer bestått prøve etter alkoholloven.

 3. Formannskapet fastsetter slik skjenketid:
  For øl/rusbrus med alkoholinnhold under og over 4,76 volumprosent og vin:
  Alle dager fra kl. 17.00 fram til kl. 02.00 med åpningstid til kl 0230.

  For brennevin:
  Alle dager fra kl. 17.00 til kl. 01.00.

 

Sak  nr.: 0017/05

TINDVED KULTURHAGE AS  - RAMMEAVTALE FOR KOMMUNALT LEIEFORHOLD

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Verdal kommune leier lokaler i Tindved kulturhage til Kulturtjenesten v/kulturskolen og allmennkultur.
 1. Det forutsettes at årlige kostnader for leie av lokaler ligger innen den rammen som er forutsatt i økonomiplan 2005-2008, d.v.s. en årlig husleie på kr. 350.000.
 1. Leieavtale legges fram til behandling i formannskapet så snart den er klar.

 

 

Sak  nr.: 0018/05

SAMORDNING AV EIENDOMMER PÅ STIKLESTAD

Behandling:

Robert Eriksson møtte. Til stede 9 representanter.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Formannskapet viser til orientering  i kommunestyrets møte 31.01.05 om  Utviklingsprogrammet ” Stiklestad  230 –2030” og mener dette er et meget godt grunnlag for utvikling av Stiklestad som et nasjonalt knutepunkt.

 2. For å klargjøre grensesnitt mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS utvides eksisterende festekontrakt mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS datert 03.04.91 til også å gjelde de øvrige  kommunale eiendommer på Stiklestad som nevnt i saksframlegget på samme vilkår.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i avtalen knyttet til forhold som er foreldet og videre til å bestille sammenføyning av eiendommene dersom det er rasjonelt.

 

Sak  nr.: 0019/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 10.02.05

Behandling:

Ingen orienteringer.