MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 01.02.2005 I KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Lennart Johansson.
Varamedlemmer : Lars Børre Hallem.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra formannskapets møte 20.01.05.
 2. Møteprotokoll fra valgstyrets møte 20.01.05.
 3. Brev datert 07.01.05 fra Kommunal- og Regionaldepartementet. Forskrift om valg til Sametinget.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0012/05 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0013/05 BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2
0014/05 OREINTERINGER TIL FORMANNSKAPET 01.02.2005

 

Sak  nr.: 0012/05

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Behandling:

Behandling av saken i plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ass. rådmann Inger Marie Bakken gjennomgikk planen

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 (tidligere pkt. 2, 3 og 4 rykker nedover):

”2. Formannskapet understreker at planen framstår som svært ambisiøs og ressurskrevende. Selv en moderat måloppnåelse vil derfor hele tiden være gjenstand for streng politisk prioritering.”

 

Trude Holm fremmet følgende forslag (nytt pkt. 5 evt. nytt pkt. 6):

”Det arbeides med å få ut statlige midler til utprøving av et prosjekt med miljøvaktmester ved rehabiliteringsboligene på Reinsholm, eller når andre passende boligprosjekt dukker opp.”

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.

 2. Formannskapet understreker at planen framstår som svært ambisiøs og ressurskrevende. Selv en moderat måloppnåelse vil derfor hele tiden være gjenstand for streng politisk prioritering.

 3. De økonomiske konsekvenser når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og økonomiplan.

 4. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.

 5. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal rullere.

 6. Det arbeides med å få ut statlige midler til utprøving av et prosjekt med miljøvaktmester ved rehabiliteringsboligene på Reinsholm, eller når andre passende boligprosjekt dukker opp.

 

 

Sak  nr.: 0013/05

BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007

Behandling:

Behandling av saken i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt.

Ass. rådmann Inger Marie Bakken opplyste om følgende endring i saksframlegget:

4. avsnitt under  Økonomi 2. og 4. setning strykes . Tallet under 5. avsnitt rettes til ca. kr 1.700.000,-.

 

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 2005-2007.

 2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

 

 

Sak  nr.: 0014/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 01.02.2005

Behandling:

Robert Eriksson fremmet følgende spørsmål:

Har forfall på dialogseminar  - Kort frist –  Kunne hatt mulighet hvis avstanden ikke hadde vært så stor. Bør vurdere å legge dette nærmere Verdal for fremtiden.

 

Tomas I. Hallem fremmet følgende spørsmål:

Kostnadsspørsmål og antall deltakere på dialogseminaret. Tema på gruppearbeid – ønsker kriterier på forhånd slik at det kan diskuteres i gruppa først hvis dette skal brukes som målstrategi.

Det burde også vært avsatt tid til en omvisning når en først er på Røros.

Ordfører: Disse tingene må tas opp i samkommunestyret. Dette er vel også et innspill i gruppearbeidet. Vi må også ta en diskusjon på hvilke samlinger vi vil ha.