MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 20.01.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede :

8 representanter.
Trude Holm og Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 9/05. Til stede: 6 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann, ass. rådmann Inger M. Bakken og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møtet:

1.      Møteprotokoll fra møte 09.12.04.

Det ble fremmet forslag om at sak 3/05 og 4/05 blir utsatt til et ekstraordinært møte tirsdag 1. februar 2005 kl. 13.00. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/05 NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR VERDAL KOMMUNE 2002-2007. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0002/05 DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0003/05 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0004/05 BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2
0005/05 RAPPORT FRA UTVALG TIL Å GÅ GJENNOM KOMMUNENS BYGNINGSMASSE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0006/05 REGNSKAPSFUNKSJONEN I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0007/05 INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0008/05 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 20.01.05
Klikk her for å se saksframlegget
0009/05 B-SAK TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0010/05 B-SAK TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0011/05 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0001/05

NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR VERDAL KOMMUNE 2002-2007. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2005

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

  1. Kommunestyret tar den foreløpige årsrapport for Verdal Vekst for 2004 til orientering.
  2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal og Handlingsplan for 2005.

 

Sak  nr.: 0002/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

  1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte dokument datert 07.01.05.
  2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
  3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

 

Sak  nr.: 0003/05

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Behandling:

Notat om Boligsosial handlingsplan - anslag på økte driftsutgifter i forhold til budsjett 2005/ økonomiplan 2005-2008 ble utdelt.

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.

 

Sak  nr.: 0004/05

BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007

Behandling:

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Saken utsettes til et ekstraordinært formannskapsmøte den 1. februar 2005 kl. 13.00.

 

Sak  nr.: 0005/05

RAPPORT FRA UTVALG TIL Å GÅ GJENNOM KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

Behandling:

Tomas I. Hallem orienterte om utvalgets arbeid.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Rapporten tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0006/05

REGNSKAPSFUNKSJONEN I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Ingjar Eggen tillegges funksjonen som regnskapskyndig ansvarlig for Verdal kommune i medhold av Kommunelovens paragraf 24 pkt. 2.

 

Sak  nr.: 0007/05

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Formannskapet ber rådmannen om å fremme en sak basert på synspunkter fremkommet i møtet.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet ber rådmannen om å fremme en sak basert på synspunkter fremkommet i møtet.

 

Sak  nr.: 0008/05

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 20.01.05

Behandling:

Ordføreren orienterte om:

Rådmannen orienterte om:

Møtet ble lukket i h.h.t. paragraf 31.3 i Kommuneloven:

 

Sak  nr.: 0009/05

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Trude Holm og Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 9/05.

Til stede: 6 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for Funksjonshemmede i møte den 2. september 2004.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

Sak  nr.: 0010/05

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda Transporttjenesten for Funksjonshemmede i møte den 2. september 2004.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

Sak  nr.: 0011/05

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT M.M.

Behandling:

Ved votering ble skatteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skattekravet fastholdes.