MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 09.12.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Bjørn Iversen og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Brit Fredriksen.
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Jan Erik Olsen og Stig A. Myhre orienterte i begynnelsen av møtet om kunstgressbane.

Sak nr. 118/04 ble behandlet før sak nr. 117/04.

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Møteprotokoll fra møte 25.11.04.

   

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0112/04 K SENTRALIDRETTSANLEGGET. BYGGING AV KUNSTGRESSBANE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0113/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0114/04 ÅRSBUDSJETT 2005 - KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0115/04 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD 2005 - KLAGE PÅ AVSLAG
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0116/04  INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0117/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 09.12.2004
Klikk her for å se saksframlegget
0118/04 TINDVED KULTURHAGE AS. STIFTELSE AV SELSKAP
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0112/04

SENTRALIDRETTSANLEGGET. BYGGING AV KUNSTGRESSBANE

Behandling:

Brev datert 3. desember 2004 fra fylkesskattekontoret ble utdelt.

Jan Erik Olsen og Stig A. Myhre var til stede og orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

  1. Verdal kommune er byggherre/tiltakshaver vedrørende bygging av kunstgressbane på sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
  2. Prosjektet har en totalkostnad på kr. 4.160.000 eks. refunderbar MVA. Det forutsettes at refunderbar momskompensasjon tilfaller prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
  3. Verdal kommune bevilger kr. 1 mill. over investeringsbudsjettet i 2005 til kunstgressbane.
  4. Forslag til revidert avtale om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 01.01.05 – 31.12.08 vedtas.

 

Sak  nr.: 0113/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 88/04, pkt. 3.

Kommunestyret opphever vedtaket.

 

Sak  nr.: 0114/04

ÅRSBUDSJETT 2005 - KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

Sak  nr.: 0115/04

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD 2005 - KLAGE PÅ AVSLAG

Behandling:

AP v/Svein Svennson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Klagen avvises.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen avvises.

 

Sak  nr.: 0116/04

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Alternativt opplegg for oversending av dokumenter elektronisk til folkevalgte i tillegg til papirutsending i henhold til gjeldende reglementer:

  1. Innkallingen sendes elektronisk til de som ønsker det til oppgitt E-postadresse i samsvar med de frister som gjelder for papirutsending. Dette gjelder møteinnkalling med henvisning til hvor saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig for møtene på kommunens hjemmeside. Representantene må da selv kjøre ut de dokumenter som ønskes i papirversjon.
  2. B-saker sendes ikke ut elektronisk, men blir framlagt i møtene eller kan hentes ved henvendelse på rådmannskontoret/sekretariatet.
  3. Større plandokumenter, som for eksempel økonomiplan, årsbudsjett, årsrapport, barnehageplan og andre fagplaner, blir fortsatt trykt opp av kommunen og utsendt til de som skal behandle dokumentene.
  4. For de som velger dette alternativ kan kopipapir for utkjøring av saksdokumenter fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Representantene får refundert utgifter til nødvendige toner/blekkpatroner for utkjøring på egne skrivere.
  5. Ordningen evalueres av administrasjonen fortløpende med tilbakemelding til formannskapet/kommunestyret umiddelbart dersom det er aktuelt og ellers før sommerferien.

 

Sak  nr.: 0117/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 09.12.2004

Behandling:

Kåre Norum:

Motorsportanlegg: Glad for at anlegget begynner å ta form. Sikkerhetskurs for bane på motorsykkel – er det tatt noe initiativ for at dette kan tas på dette anlegget?

Tomas Hallem: Skal bli nasjonale standarder på banene. Kåre Norum må ta kontakt og komme med innspill til prosjektleder.

 

Lennart Johansson:

Budsjettbehandling: Kan rådmannen sende ut virkning av statsbudsjettet til gruppelederne i partiene så fort som mulig slik at de kan ha det med i sitt budsjettarbeid.

Rådmann: Det ble orientert om dette i et tidligere formannskapsmøte.

 

Møtet ble lukket etter § 31.3 i Kommuneloven:

Rådmannen orienterte om:

Forvaltningsrevisjon.

 

 

 

Sak  nr.: 0118/04

TINDVED KULTURHAGE AS. STIFTELSE AV SELSKAP

Behandling:

Saksframlegg og forslag til vedtekter ble utdelt i møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

1.         Verdal kommune ser  på prosjektet Tindved kulturhage som en viktig strategisk satsing for å oppnå en positiv utvikling av kommunen.

2.         Verdal kommune inngår som medeier i driftsselskapet Tindved kulturhage AS med kjøp av 100 aksjer a kr 1000. Kommunen er videre innstilt på at denne aksjepost kan bli utvidet ved rettet emisjon på et senere tidspunkt. Dette vil bli framlagt som ny sak til politisk behandling.

3.         Utgifter til kjøp av aksjer i Tindved kulturhage, kroner 100.000, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.