MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 09.09.2004 I 3. ETASJE HERREDSHUSET

 

 

Fraværende : Kåre Norum.
Varamedlemmer : Ingen
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmann og politisk sekretær.

Møte start                        : 12.00.
Møte slutt                        : 13.10.

Dokument utdelt i møte:

1.      Møteprotokoll fra møte 19.08.04.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0072/04 UTBYGGING ØRMELEN BO OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0073/04 UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE  -  STAUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0074/04 UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0075/04 SALG AV LÆRERBOLIG VOLDEN
Klikk her for å se saksframlegget
0076/04 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0077/04 OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/S
Klikk her for å se saksframlegget
0078/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV LINE ADELHEID STANG
Klikk her for å se saksframlegget
0079/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 9. SEPTEMBER 2004
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0072/04

UTBYGGING ØRMELEN BO OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

 

Behandling:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0073/04

UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE  -  STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

 

Behandling:

Ved votering ble driftkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0074/04

 UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

 

Behandling:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0075/04

SALG AV LÆRERBOLIG VOLDEN

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Rådmannen får fullmakt til å selge lærerbolig i Volden og anta bud innenfor en forsvarlig salgssum.

2.      Rådmannen får fullmakt til å undertegne salgskontrakt.

 

Sak  nr.: 0076/04

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2005

 

Behandling:

Følgende ble utdelt:

Uttalelse datert 01.09.04 fra teknisk drift om bosetting av flyktninger.

Uttalelse datert 31.08.04 fra Vuku oppvekstsenter om bosetting av flyktninger.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Verdal kommune vil inngå forhandlinger med UDI der man dessverre må frasi seg oppgaven med å bosette 30 flyktninger i 2005.”

SP v/Trude Holm fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 6 mot 2 stemmer.

Det ble votert alternativt mellom innstillinga fra driftskomiteen og forslaget fra FRP v/Robert Eriksson, der innstillinga ble vedtatt med 7 mot 1 stemme.

Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Verdal formannskap ønsker en orientering fra flyktningetjenesten om hvordan integreringsarbeidet går.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Bosetting av flyktninger i Verdal kommune videreføres med bosetting av 30 flyktninger i 2005.

2.      Ut fra behov for best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2 årig intensjonsavtale med UDI om bosetting av inntil 60 flyktninger, fortrinnsvis familier, i perioden 2005-2006.

3.      Verdal formannskap ønsker en orientering fra flyktningetjenesten om hvordan integreringsarbeidet går.

 

Sak  nr.: 0077/04

OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/S

 

Behandling:

Forslag på nye varamedlemmer til styret og representantskapet legges fram til møte i kommunestyre den 27.09.04.

Vedtak:

 

Sak  nr.: 0078/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV  LINE ADELHEID STANG

 

Behandling:

FRP kommer med forslag på nye medlemmer/varamedlemmer i kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Line Adelheid Stang om permisjon fram til og med ut juni måned i 2005 som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og overskattetakstnemnda samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og plan- og utviklingskomiteen.
  2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Fremskrittspartiet.
  3. Berit Musum og Odd H. Weisæth rykker opp som henholdsvis 1. og 2. vara til formannskapet.

 

Sak  nr.: 0079/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 9. SEPTEMBER 2004

 

Behandling:

Ordføreren orienterte om:

- Åpen dag på Utekontakten i dag.

Rådmannen orienterte om:

-         Tindved Kulturhage. Kostnader. Kommer sak til formannskapet 30.09.04.

-         Ørin Nord. Legalitetskontroll hos fylkesmannen nå. Har vært forhåndskonferanse (etter bestemmelsene i PBL) om Røranlegg Aker og Ecopro – ny plassering. Skal være et møte med Aker SIVA om saken. Kommer politisk sak på dette.

-         Omsorgsboliger Stekke – Elvepromenaden utbygging AS. Verdal kommune har lagt føringer – det er ikke ordinære leiligheter. Prisutvikling skulle være etter indeks og kommunen skulle ha forkjøpsrett og tildelingsrett. Leilighetene er nå solgt og disse skal danne borettslag og vil ikke bruke kommunens føringer. Har brukt standardopplegg for stiftelse av boligbyggelag. Kommunens advokat er satt på saken.

-         Vennskapsbesøk i Jämsänkoski 2.- 5.9.04. Ble enig om at entreprenørskap skal være arbeidsområde for vennskapskommunene for framtiden. Blir et prosjekt.

-         Stiftelse av Lierne nasjonalparksenter. Verdal kommune er invitert til å bli med på eiersiden i et IKS med 5%. 30.09.04 er fristen for å gi tilbakemelding. Rådmannen mener det er viktig å være med på et slikt arbeid.

-         Ny organisering Verdalsøra ungdomsskole. Vært et oppklarende møte med tillitsvalgte.

-         Fysioterapiforbundet har trukket saken mot Verdal kommune.

-         Jubileumsbok Vuku kirke – gave til Verdal kommunestyre. Forespørsel fra presten i Vuku. Kommer sak på dette.

Spørsmål fra Robert Eriksson:

-         Status anbud pensjon til ansatte.

Rådmann svarte at vi har anbud ute og målet er at det skal være gjeldende fra 2005.

Vedtak: