MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 19.08.2004, 3. ETASJE HERREDSHUSET

 

 

Fraværende : Lennart Johansson. Robert Eriksson møtte f.o.m sak nr. 59/04.
Varamedlemmer : Katrine Bruvold.
Til stede :

9 representanter. (8 representanter på sak nr. 58/04).

Dessuten møtte :

Ass. rådmann Inger Marie Bakken, politisk sekretær.
Rådmann Rudolf Holmvik og økonomisjef Trond Selseth under sak 57/04 og 68/04.

Møte start                        : Kl. 12.00.
Møte slutt                        : Kl. 14.35.

Formannskapet startet med bedriftsbesøk på Håndtverkertorget kl. 10.00.

Sak nr. 57/04 og 68/04 ble behandlet til slutt.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 24.06.04.

 2. Foreløpig rapport juni 2004 fra KPMG: Innherred samkommune. Felles næringsselskap.

 3. Brev dat. 12.08.04 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Kopi av fylkesrådssak: Høring av forslag om avvikling av postens enerett fra 01.01.07.

 4. Brev og brosjyre fra KS Bedrift.

 5. Nyhetsbrev fra Fredrikkes Hage Juni 2004.

 6. Høring – forskrift om valg av Sameting.

 7. Høring – revisjon av sameloven – valg av fire utjevningsmandater til Sametinget.

 

Sakliste

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0057/04 BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0058/04 OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER
Klikk her for å se saksframlegget
0059/04 BOBY'N CAFE. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  
Klikk her for å se saksframlegget
0060/04 GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2004 - 2007  
Klikk her for å se saksframlegget
0061/04 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. FASTSETTING AV VALGDAG
Klikk her for å se saksframlegget
0062/04 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. DELEGERING AV KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET TIL VALGSTYRET
Klikk her for å se saksframlegget
0063/04 GODTGJØRINGER I FORBINDELSE MED STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005 M.M
Klikk her for å se saksframlegget
0064/04 OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER. FORSLAG PÅ MEDLEMMER
Klikk her for å se saksframlegget
0065/04 OPPNEVNING AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0066/04 STIFTELSEN STIKLESTAD MUSEUM - VEDTEKTSENDRING
Klikk her for å se saksframlegget
0067/04 ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2003 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Klikk her for å se saksframlegget
0068/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET AUGUST 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0069/04 FYSIOTERAPEUT - IBAS. KLAGE PÅ TILDELING AV 20% DRIFTSAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0070/04

B-sak

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004 KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0071/04

B-sak

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004 KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0057/04

BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004

 

Behandling:

Rapport om budsjettsituasjonen for 2. kvartal 2004 ble utdelt. 

Rådmann og økonomisjef Trond Selseth orienterte og besvarte spørsmål om budsjettsituasjonen og arbeidsmiljøundersøkelsen.

Rådmann la fram følgende tilråding i saken:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2004 til etterretning.

 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

 3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 10, pkt. 1.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2004 til etterretning.

 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

 3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 10, pkt. 1.

 

Sak  nr.: 0058/04

OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

1.      a) Det bygges 7 omsorgsboliger for aldersdemente tilknyttet Vuku Bo og Helsetun i
samsvar med forprosjekt utarbeidet av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s, datert 25.06.2004.

b) Utbyggingskostnadene medregnet inventar og utstyr skal ikke overstige 11 mill. kr.. Ved utbygging etter 2004 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

2.      a) Det bygges 8 omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun for eldre med store pleie- og omsorgsbehov.

b) Forprosjekt forelegges kommunestyret til behandling.

c) Kostnaden skal ikke overstige 11 mill. kr.

d) Rådmannen bes medvirke til at alle 8 omsorgsboligene blir finansiert gjennom Handlingsplanen for eldreomsorgen.

3.      Rådmannen får fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av prosjektene.

4.      Dette vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak 27.08.2001, sak 65/01.       

 

Sak  nr.: 0059/04

BOBY'N CAFE. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Uttalelse dat. 16.08.04 fra sosialtjenesten om serverings- og skjenkebevilling , Boby’n Cafe. ble utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Boby’n Cafe ANS – org. nr. 987 025 611 v/daglig leder Anna Sofie Skrove gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin i lokaler som vist på vedlagte kartskisse.
  Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2008.

 2. Formannskapet godkjenner Janne Johansson som skjenkestyrer og Anna Sofie Skrove som stedfortreder for skjenkestyrer.
   
 3. Formannskapet fastsetter slik skjenketid:

  For øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin:
  Alle dager fra kl. 10.00 til kl. 02.00.

  For brennevin:
  Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

Sak  nr.: 0060/04

GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2004 - 2007

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 29. januar 2004 angående godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2004– 31.desember 2007.

 

Sak  nr.: 0061/04

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. FASTSETTING AV VALGDAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget i 2005 også holdes valg søndag 11. september 2005.

 

Sak  nr.: 0062/04

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. DELEGERING AV KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET TIL VALGSTYRET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 – å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for resten av inneværende valgperioden (2003-2007).

 

Sak  nr.: 0063/04

GODTGJØRINGER I FORBINDELSE MED STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005 M.M

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring til formannskapets medlemmer.

 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 280,- pr. møte (i henhold til gjeldende reglement pkt. 5.3). Samme godtgjørelse ytes til valgstyrets medlem som ikke er medlem av formannskapet.

 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,- pr person.

 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,- pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.

 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyrer belastes post 10800 1110 1001 godtgjøring folkevalgte.

 

Sak  nr.: 0064/04

OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER. FORSLAG PÅ MEDLEMMER

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på medlem og varamedlem:

Medlem:                                              Vara:
Dagfinn Hynne                                     Målfrid Garli

 

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag på medlem og varamedlem:

Medlem:                                              Vara:
Magnus Tiller                                       Arnhild Grindberg

 

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet fremmer følgende forslag på medlemmer og varamedlemmer til den nye dyrevernsnemnda:

Medlem:                                              Vara:
Dagfinn Hynne                                      Målfrid Garli
Magnus Tiller                                       Arnhild Grindberg

 

 

Sak  nr.: 0065/04

OPPNEVNING AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Følgende ble opprettet i saksframlegget:

Svend Aage Madsen har fått fritak fra FFO som medlem i rådet. Nytt medlem er Trine Hallem (fra varamannslista).

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Det kommunale råd for funksjonshemmede utvides med en representant med vararepresentant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede for resten av valgperioden 2003-2007.

Medlem:        Eli Berg.
Varamedlem: Gro Nina Nymoen.

 

 

Sak  nr.: 0066/04

STIFTELSEN STIKLESTAD MUSEUM - VEDTEKTSENDRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune godkjenner vedtektsendringer for Stiftelsen Stiklestad museum vedtatt på årsmøte 01.06.04.

 

Sak  nr.: 0067/04

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2003 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret tar årsrapporten for 2003 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.

 

Sak  nr.: 0068/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET AUGUST 2004

Behandling:

Rådmann orienterte om:

Arbeidsmiljøundersøkelsen kommer til behandling i administrasjonsutvalget 9. september 2004.

 

Ordføreren orienterte om:

-         Foreløpig rapport juni 2004 fra KPMG: Innherred samkommune. Felles næringsselskap. Kommer til behandling i Innherred Samkommunestyre den 7.10.04. Ordfører kommer også til å fremme den i Verdal kommunestyre i oktobermøte.

-         Tindved Kulturhage. Forprosjektrapporten er ferdig, men det kom en del innspill på styringsgruppemøte slik at noen endringer må til. Verdal kommune må gjøre et prinsippvedtak her. Endelig vedtak må komme i forbindelse med økonomiplanen.

-         Invitasjon fra Lierne kommune om å være med på et IKS – Lierne Nasjonalparksenter. Kommer sak om dette senere.

 

Spørsmål fra Kåre Norum:

-         Ønsker noen å kjøpe Ørmelen Grendehus?
Ukjent for ordfører og rådmann.

 

Sak  nr.: 0069/04

FYSIOTERAPEUT - IBAS. KLAGE PÅ TILDELING AV 20% DRIFTSAVTALE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak:

Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. Vedtaket kan ikke påklages.

 

Sak  nr.: 0070/04

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004 KLAGE PÅ VEDTAK -

Behandling:

Robert Eriksson fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 5 mot 4 stemmer.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda for Transporttjenesten for Funksjonshemmede i sak nr. 7/2004.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

Sak  nr.: 0071/04

B-SAK. TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2004 KLAGE PÅ VEDTAK -

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet opprettholder vedtak om avslag fattet av Nemnda for Transporttjenesten for Funksjonshemmede i sak nr. 28/2004.

Vedtaket kan ikke påklages.