MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 24.06.2004 I KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Bjørn Iversen, Kristin J. Hildrum og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Sverre B. Midthjell, Kjell Stiklestad og Odd H. Weisæth.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte :

Rådmannen og politisk sekretær.
Levin S. Nestvold og Jan Løvli møtte under generalforsamling Verdal ASVO.

Møte start                        : Kl. 10.00.
Møte slutt                        : Kl. 12.00.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 10.06.04.
 2. Brev dat. 4.6.04 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Endringer i valgloven. Høring.

Møte startet med generalforsamling i Verdal ASVO.

 

Sakliste

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0051/04 KJØP AV AREAL TIL OMSORGSBOLIGER PÅ REINSHOLM  - HASTESAK  
Klikk her for å se saksframlegget
0052/04 LEVANGER BILOPPHUGGERI - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL
Klikk her for å se saksframlegget
0053/04 TOR RISAN: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET VERDAL GNR. 283 BNR. 154  
Klikk her for å se saksframlegget
0054/04 KOMMUNENS PENSJONSORDNING  
Klikk her for å se saksframlegget
0055/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24. JUNI 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0056/04

B-sak

SØKNAD OM STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD.

 

Sak  nr.: 0051/04

KJØP AV AREAL TIL OMSORGSBOLIGER PÅ REINSHOLM HASTESAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune kjøper eiendommen fra Innherred Utvikling AS til en pris av kr 600,- pr m2. I tillegg til kjøpesummen betaler Verdal kommune utgifter til tinglysing av skjøte og dokumentavgift.
 2. Melding om vedtaket i denne saken forelegges kommunestyret 30.08.2004.

 

 

 

Sak  nr.: 0052/04

LEVANGER BILOPPHUGGERI - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

Behandling:

Rådmannen hadde følgende forslag til nytt pkt. 3:

” For å hindre innsyn avsettes det et areal langs vegen på 5 meter som sikrer en vegetasjonsskjerm foran inngjerdingen”.

Det ble votert pkt. vis over tilrådinga og forslaget fra rådmannen med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune selger ca 5.000 m2 av eiendommen 283/154 til Levanger Bilopphuggeri ved Tore Grøneng, til en tomtepris på kr 127,- pr m2. Standard kjøpekontrakt for industriområdet legges til grunn for salget..
 2. I tillegg til kjøpesummen dekker Levanger Bilopphuggeri ved Tore Grøneng alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse, slikt som oppmålingsgebyr, tinglysingsomkostninger for skjøte og målebrev samt dokumentavgift.
 3. For å hindre innsyn avsettes det et areal langs vegen på 5 meter som sikrer en vegetasjonsskjerm foran inngjerdingen

 

 

Sak  nr.: 0053/04

TOR RISAN: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET VERDAL GNR. 283 BNR. 154

Behandling:

Rådmannen hadde følgende forslag til nytt pkt. 3:

”For å hindre innsyn avsettes det et areal langs vegen på 5 meter som sikrer en vegetasjonsskjerm foran inngjerdingen.”

Det ble votert pkt. vis over tilrådinga og forslaget fra rådmannen med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Verdal kommune selger ca 10.000 m2 av eiendommen 283/154 til Tor Risan. Standard kjøpekontrakt for industriområdet legges til grunn for salget. Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt og evt. nødvendig utbyggingsavtale for opparbeidelse av grunn til vegtrase . Verdien på dette kommer som fradrag i kjøpesummen med utgangspunkt i en tomtepris på kr 127,- pr m2.
 2. I tillegg til kjøpesummen dekker Risan alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse, slikt som oppmålingsgebyr, tinglysingsomkostninger for skjøte og målebrev samt dokumentavgift.
 3. For å hindre innsyn avsettes det et areal langs vegen på 5 meter som sikrer en vegetasjonsskjerm foran inngjerdingen

 

 

Sak  nr.: 0054/04

KOMMUNENS PENSJONSORDNING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Rådmannen får fullmakt til å innhente tilbud på pensjonsordningen for Verdal kommune. Tilbudsprosess gjennomføres i samarbeid med Levanger kommune.
 2. Verdal kommunestyre tar endelig standpunkt til valg av leverandør av pensjonsordning fra 2005.

 

 

 

Sak  nr.: 0055/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24. JUNI 2004

Behandling:

Trude Holm hadde følgende spørsmål:

-         Krematoriet drives nå på dispensasjon. Hvor ligger saken nå.
Svar: Det utredes og vurderes forskjellig alternativ.

-         Orientering i forrige formannskapsmøte om SNK og nedbetaling av gjeld. Staten er uvillig til det, men kan gå inn i prosjekt. Er Stiklestad kirke et område det kan søkes om prosjektmidler til.
Svar: Det finnes et fond for opprusting av kirker. Bispevisitas til høsten. Skal da se på skadene og omfanget og prøve å lage felles sak/strategi sammen med biskopen. Verdal kommune må antakeligvis også inn med investeringsmidler.

-         Er det satt av en pott øremerket til uforutsette ting i skoleverket i løpet av skoleåret.
Svar: Holder på med dette nå.

 

Tomas Hallem orienterte om:

-         Etablering av motorsportsenter i Verdal. Forslag på plassering i Inndalen. Er dannet paraplyorganisasjon for klubbene med regional representasjon. Arbeides nå videre med div. planer.

 

Rådmannen orienterte om:

-         Skal ha møte grunneiere Stiklestad om arealerverv. Ser på hvilke areal som skal skiftes.
Framdrift i saken.

Møtet ble lukket.

-         Personalsak.

 

  Sak  nr.: 0056/04

B-SAK. SØKNAD OM STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD

Behandling:

Unntatt offentlighet   Off.l.§ 5A