MØTEPROTOKOLL

 FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 13.05.2004 I KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende : Robert Eriksson, Kåre Norum og Lennart Johansson.
Varamedlemmer : Berit Musum og Rigmor Hafell.
Til stede :

8 representanter. Rigmor Hafell fikk permisjon og forlot møtet f.o.m.
  sak nr. 41/04. Til stede: 7 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start                        : Kl. 13.25.
Møte slutt                        : Kl. 14.30.

Sak nr. 39/04 ble behandlet som siste sak.

Dokumenter utdelt i møte:

 1.  Møteprotokoll fra møte 22.04.04.

 2. Aprilbrev fra Fredrikkes Hage.

 3. Barnetoget 17. mai. Praktiske opplysninger.

 4. Brosjyre fra KS ”Folkevalgtdagen”.

 

Sakliste

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0031/04 REGNSKAP VERDAL OVERFORMYNDERI 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0032/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0033/04 DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING.
Klikk her for å se saksframlegget
0034/04 ENDRING AV FEIERVESENET - NY STILLING SOM FEIER
Klikk her for å se saksframlegget
0035/04 GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL OG VIN I OG UTENFOR GRANFOSSHUSET
Klikk her for å se saksframlegget
0036/04 UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0037/04 VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT.
Klikk her for å se saksframlegget
0038/04 UTBYGGING AV ØRMELEN BO- OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0039/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 13. MAI 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0040/04 SALG AV TOMT STEKKE III
Klikk her for å se saksframlegget
0041/04 SØKNAD OM TILSKUDDSMIDLER TIL PARTNERSKAP OM FOLKEHELSEARBEID
Klikk her for å se saksframlegget


S ak  n r.: 0031/04

REGNSKAP VERDAL OVERFORMYNDERI 2002

 

Behandling:

Saken ble trukket. Kommer til behandling 10.06.04.

Vedtak:

Saken trukket. Kommer til behandling 10.06.04.

 

 

 

Sak  nr.: 0032/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2004 til etterretning.
 2. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettjusteringer i samsvar med vedlagte liste.

 

 

Sak  nr.: 0033/04

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN  OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING. UTSATT SAK 27/03.

 

Behandling:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:

”Tilsynet med funksjonshemmede barn i ungdomsskolen før og etter ordinær skoletid videreføres innenfor eksisterende SFO-ordninger.

Ordningen fører ikke til krav om foreldrebetaling.

Rådmannen bes foreta de nødvendige interne budsjettmessige justeringer og avklare ansvarsforhold mellom virksomhetsområdene.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra AP, ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Tilsynet med funksjonshemmede barn i ungdomsskolen før og etter ordinær skoletid videreføres innenfor eksisterende SFO-ordninger.

Ordningen fører ikke til krav om foreldrebetaling.

Rådmannen bes foreta de nødvendige interne budsjettmessige justeringer og avklare ansvarsforhold mellom virksomhetsområdene.

 

Sak  nr.: 0034/04

ENDRING AV FEIERVESENET - NY STILLING SOM FEIER

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

I budsjettet for 2005 innarbeides ny stilling som feier.

Kostnaden dekkes gjennom feiegebyret.

 

Sak  nr.: 0035/04

GRANFOSSHUSET. SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING  FOR SKJENKING AV ØL OG VIN I OG UTENFOR GRANFOSSHUSET

 

Behandling:

Brev dat. 12.05.04 fra sosialtjenesten ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga fra driftskomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet godkjenner Gunnhild Leirset som bevillingsinnehaver ved Granfosshuset og imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin i Granfosshuset og for utendørs skjenking innenfor et fysisk avgrenset område utenfor Granfosshuset i tidsrommet fra 28.mai 2004 til og med 18. september 2004.
 2. Formannskapet godkjenner Gunnhild Leirset som skjenkestyrer. I henhold til alkohollovens § 1-7c finner formannskapet ut fra skjenkestedets størrelse og tidsrom for bevillingen å gjøre unntak fra kravet om stedfortreder for skjenkestyreren.
 3. Det godkjennes slik skjenketid:

  Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

 

Sak  nr.: 0036/04

UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

 

Behandling:

Rådmannen orienterte.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

Sak  nr.: 0037/04

VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE  -  STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

 

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

Sak  nr.: 0038/04

UTBYGGING AV ØRMELEN BO- OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK   RAPPORT

 

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

Sak  nr.: 0039/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 13. MAI 2004

 

Behandling:

Ordføreren orienterte om:

Rådmannen orienterte om:

 

Sak  nr.: 0040/04

SALG AV TOMT STEKKE III

 

Behandling:

Saksframlegg ble utdelt i møte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

 1. Elvepromenaden Utbygging AS får tilbud om kjøp av Stekke III  til en pris av kr 600,- pr m2. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse slikt som oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsomkostninger.
 2.  Rådmannen får fullmakt til å inngå og underskrive kjøpekontrakt/utbyggingsavtale  med Elvepromenaden Utbygging AS.

 

Sak  nr.: 0041/04

SØKNAD OM TILSKUDDSMIDLER TIL PARTNERSKAP OM FOLKEHELSEARBEID

 

Behandling:

Saksframlegg ble utdelt i møte.

Rigmor Hafell ble innvilget permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar søknaden om tilskuddsmidler til partnerskap om folkehelsearbeid til orientering.