MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 22.04.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Robert Eriksson og Tomas Iver Hallem.
Varamedlemmer : Odd-Helge Weisæth. (1. del av sak 29/04).
Til stede :

8 representanter. 7 representanter  fra og med 2. sak.

Dessuten møtte : Rådmann, politisk sekretær, virksomhetsleder Inga A. Hildrum og
  Roger Kvello Hansen (sak 29/04).

Møte start                        : 12.00.
Møte slutt                        : 14.15.

Deler av sak 29/04 ble behandlet som første sak (info fra flyktningetjenesten).

Formannskapet startet med bedriftsbesøk hos IndPro kl. 10.00.

Dokumenter utdelt i møte:

  1. Møteprotokoll fra møte 11.03.04.
  2. Brev datert 19.04.04 fra KS Nord-Trøndelag om kommunal revisjon. Skal behandles i kommunestyret 03.05.04.
  3. Brev dat. 16.04.04 fra KS. Kommunestrukturprosjektet i Nord-Trøndelag – Møter med kommunestyrene.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0025/04 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0026/04 BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0027/04 BEREDSKAPSRÅDETS MEDLEMMER
Klikk her for å se saksframlegget
0028/04 SALG AV TOMT STEKKE III
Klikk her for å se saksframlegget
0029/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET APRIL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0030/04 B-SAK ANKE PÅ VEDTAK OM STARTLÅN.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0025/04

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2003

 

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på nytt pkt. 3 og nytt pkt. 4:

  1. Formannskapet uttrykker sterk tilfredshet med fjorårets totale resultat og gir rådmann og tilsatte honnør for måten omstillingsprosessen drives fram på.
  2. Overskridelsene på virksomhetsområdenes driftsbudsjetter på nesten 4 mill. kroner indikerer likevel at driftsnivået fremdeles er for høyt i forhold til inntektsnivået. Formannskapet presiserer derfor at omstillingsprosessen må fortsette med full styrke.”

Det ble votert punktvis over tilrådinga og APs forslag til nytt pkt. 3 og 4 med følgende resultat:

Vedtak:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2003 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk på kr. 374.275,37.

  2. Rådmannens årsrapport for 2003 tas til orientering.

  3. Formannskapet uttrykker sterk tilfredshet med fjorårets totale resultat og gir rådmann og tilsatte honnør for måten omstillingsprosessen drives fram på.

  4. Overskridelsene på virksomhetsområdenes driftsbudsjetter på nesten 4 mill. kroner indikerer likevel at driftsnivået fremdeles er for høyt i forhold til inntektsnivået. Formannskapet presiserer derfor at omstillingsprosessen må fortsette med full styrke.”

 

 

Sak  nr.: 0026/04

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2004

 

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret får budsjettsituasjonen 1. kvartal 2004 til foreløpig orientering 3. mai 2004. 2. Endelig behandling i formannskapet 13. mai 2004 og 14. juni 2004 i kommunestyret.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret får budsjettsituasjonen 1. kvartal 2004 til foreløpig orientering 3. mai 2004. 2. Endelig behandling i formannskapet 13. mai 2004 og 14. juni 2004 i kommunestyret.

 

 

Sak  nr.: 0027/04

BEREDSKAPSRÅDETS MEDLEMMER

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Beredskapsrådet i Verdal blir slik:

Rådet kan kalle inn fagorganer/ virksomhetsledere evt. andre i den utstrekning det anses nødvendig.

 

 

Sak  nr.: 0028/04

SALG AV TOMT STEKKE III

 

Behandling:

Rådmann orienterte om saken.

Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes med bakgrunn i prisnivået.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

Sak  nr.: 0029/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET APRIL 2004

 

Behandling:

Virksomhetsleder Inga A. Hildrum og Roger K. Hansen fra flyktningetjenesten var til stede og orienterte om introduksjonsordningen for flyktninger. Folder om introduksjonsordningen ble utdelt.

Odd Helge Weisæth ble gitt permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Rådmannen orienterte om:

Ordføreren orienterte om:

Lennart Johansson hadde spørsmål om Havfruparken. Sendt spørsmålet som brev til ordføreren. Saken ble diskutert. Det blir lagt fram egen sak for plan- og utviklingskomiteen.

Kristin J. Hildrum hadde følgende spørsmål:

Rådmannen svarte at virksomhetslederne har hatt en par møter på dette. Situasjonen er at midlene er fordelt ut på områdene. Ikke en pott hos rådmannen lenger. I forbindelse med budsjettarbeidet i områdene har de tenkt på forskjellig alternativer for å løse denne oppgaven. Problem i forbindelse med Verdalsøra ungdomsskole, står i manko, pga at det ikke er tatt høyde for de elever som kommer dit. Også forskjellig tolkning. Hva er for eksempel 1/1 elev. Her regner områdene også forskjellig.

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

Rådmannen orienterte om:

- Ad. tilbud om kjøp av eiendom.

 

 

Sak  nr.: 0030/04

B-SAK. ANKE PÅ VEDTAK OM STARTLÅN.

 

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet   Off.l.§ 5A