MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 11.03.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Tomas Iver Hallem
Varamedlemmer : Sverre Bugge Midthjell.
Til stede :

9 representanter. Lennart Johansson ble gitt permisjon f.o.m .sak
nr. 18/04. Til stede: 8 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær. Jarle Øra (sak 12/04).
Lavterskel v/Kristin Haltbrekken (sak 24/04),
Verdal Vekst v/Svein Larsen og Knut Baglo (sak 24/04),
Inger Marie Bakken (sak 24/04).

Møte start : 10.00 (10.30).
Møte slutt : 14.30

Sak nr. 24/04 behandles som første sak.

Møtet vil i henhold til kommunelovens § 31 pkt. 3 bli lukket under behandling av sak nr. 12/04 og en orientering under sak nr. 24/04

Formannskapet ble hevet og generalforsamling i Verdal ASVO ble satt kl. 10.10. Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 10.25.

Formannskapsmøte ble satt igjen kl. 10.30

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 22.01.04.
 2. Sak nr. 18/04 fra Driftskomiteen. Prosjektdirektiv og plan for lavterskel. Helsetilbud Rus.
 3. Invitasjon til konsert 12. mars 2004.
 4. "Prosjektdirektiv og plan for Lavterskel Helsetilbud Rus".

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0012/04 PE RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Klikk her for å se saksframlegget
0013/04 TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT BARNEHAGEKONTIGENT FOR BARN MED STORT BISTANDSBEHOV
Klikk her for å se saksframlegget
0014/04 OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0015/04 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0016/04 UTKAST TIL FORSKRIFTER OM REVISJON OG KONTROLLUTVALG - ALMINNELIG HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0017/04 NORD-TRØNDELAG BONDE- OG SMÅBRUKARLAG. UTTALELSE OM LIDL-ETABLERING I NORD-TRØNDELAG.
Klikk her for å se saksframlegget
0018/04 EIENDOMSSKATT 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0019/04 SØKNADER OM FORNYELSE AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008.
Klikk her for å se saksframlegget
0020/04 SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0021/04 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008. UTENDØRS SKJENKING AV BRENNEVIN OG SKJENKING AV ØL/RUSBRUS
Klikk her for å se saksframlegget
0022/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV TORILL ELVERUM
Klikk her for å se saksframlegget
0023/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV. ANETTE TILLER
Klikk her for å se saksframlegget
0024/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET MARS 2004
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0012/04

RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Behandling:

Møtet ble lukket etter kommunelovens 31 pkt. 3.

Rådmannen forlot møtet.

Fagforbundet avd. 679 v/Jarle Øra møtte og fremmet krav på vegne av rådmann Rudolf Holmvik.

Fagforeningens/partenes krav/tilbud ble drøftet i fellesmøter og særmøter.

Etter dette ble partene enige om følgende:

Rådmannen gis en årslønn på 560.000 kroner.

Virkningstidspunkt: 01.01.04.

Etter lønnsforhandlingen tok formannskapet opp hvordan årlig medarbeidersamtale for rådmannen skal gjennomføres.

FRP v/Robert Erikson fremmet følgende forslag:

"Ordfører, varaordfører og gruppeleder fra det største opposisjonspartiet deltar i medarbeidersamtale med rådmannen."

Ved votering ble forslaget fra FRP v/Robert Eriksson enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Rådmannen gis en årslønn på 560.000 kroner.
  Virkningstidspunkt: 01.01.04.
 2. Ordfører, varaordfører og gruppeleder fra det største opposisjonspartiet deltar i medarbeidersamtale med rådmannen.

 

 

 

Sak nr.: 0013/04

TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT BARNEHAGEKONTIGENT FOR BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga fra driftskomiteen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 99/91 og til vedtak i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg i sak 88/91 vedtar formannskapet at det utbetales inntil kr 300.000 i for mye innbetalt barnehagekontingent i tiden 1992 – 1999.
 2. I budsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Post 1.4709.1336.2545 opprettes med kr 300.000

Post 1.9500.1336.2545 økes med kr 300.000

 

 

 

Sak nr.: 0014/04

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga fra driftskomiteen enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av av sprinkleranlegg ved omsorgsboligene på Stekket innenfor en kostnadsramme på kr.900.000,-.
 2. Prosjektet finansieres ved bruk av tidligere opptatte lånemidler:

 

 

 

Sak nr.: 0015/04

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

Verdal kommune godkjenner forslag til/revidert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag – IKS.

 

 

 

Sak nr.: 0016/04

UTKAST TIL FORSKRIFTER OM REVISJON OG KONTROLLUTVALG - ALMINNELIG HØRING

Behandling:

Brev dat. 03.03.04 fra KS ble utdelt.

Ordføreren orienterte om saken.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

"Kommunestyret slutter seg til vedtak i Verdal kontrollutvalg som dermed blir kommunens høringsuttalelse vedr. forskrifter om kontrollutvalg i kommuner, fylkeskommuner og revisjon av kommuner og fylkeskommuner."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt:

 

Innstilling:

Kommunestyret slutter seg til vedtak i Verdal kontrollutvalg som dermed blir kommunens høringsuttalelse vedr. forskrifter om kontrollutvalg i kommuner, fylkeskommuner og revisjon av kommuner og fylkeskommuner.

 

 

 

Sak nr.: 0017/04

NORD-TRØNDELAG BONDE- OG SMÅBRUKARLAG. UTTALELSE OM LIDL-ETABLERING I NORD-TRØNDELAG.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet tar brevet til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0018/04

EIENDOMSSKATT 2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 8 representanter.

 

Vedtak:

Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt generell del og skatteliste eiendomsskatt verker og bruk for år 2004 til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0019/04

SØKNADER OM FORNYELSE AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008.

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

Det ble votert punktvis over innstillinga fra driftskomiteen med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Coop Inn-Trøndelag BA – org.nr. 938 548 005
 2. Coop Inn-Trøndelag BA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent ved følgende avdelinger:

  Coop Mega Verdal
  Filialen Vuku
  Filialen Leksdal
  Filialen Inndal
  Filialen Skjækerfossen
  Coop Prix Ørmelen
  Coop Prix Vinne

  Bevillingen gis i perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Copp Inn-Trøndelag BA v/Bjørn Storhaug som daglig leder

  Styrere og stedfortredere slik:

  Mega Verdal

  Styrer: Dag Gøran Lyng
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen

  Filialen Vuku

  Styrer: Leif Haugan
  Stedfortreder for styreren: Turid Lundgren

  Filialen Leksdal

  Styrer: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Aud Sjøli

  Filialen Inndal

  Styrer: Thure Olsson
  Stedfortreder for styreren: Aud Sjøli

  Filialen Skjækerfossen

  Styrer: Ulla Aksnes
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo

  Coop Prix Ørmelen

  Styrer: Ole Einar Winnberg
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum

  Coop Prix Vinne

  Styrer: Arild Musum
  Stedfortreder for styreren: Evelyn Stene

 3. Rema 1000 Verdal Jan Juberg A/S – org.nr. 976 842 510
 4. Rema 1000 Verdal Jan Juberg A/S med Jan Juberg som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevillinge for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Rema 100 Verdal Jan Juberg A/S og med Jan Juberg som daglig leder.

  Styrer for bevillingen: Jan Juberg
  Stedfortreder for styreren: Sveinung Green

 5. Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S – org.nr. 981 937 287
 6. Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S med Dag Musum som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S og med Dag Musum som daglig leder.

  Styrer for bevillingen: Dag Musum
  Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen

 7. Bunnpris Verdal A/S – org.nr. 970 987 223
 8. Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Glenn Pettersen gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Glenn Pettersen

  Styrer for bevillingen: Glenn Pettersen
  Stedfortreder for styreren: Gunn Anita Folvik

 9. Joker Verdal v/ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S – org.nr. 954 709 221
 10. ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S v/daglig leder Torunn Sem Green gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S v/daglig leder Torunn Sem Green

  Styrer for bevillingen: Torunn Sem Green
  Stedfortreder for styreren: Solfrid Rismark

 11. Joker Verdal v/IMCE Indgaard AS – org. nr. 983 901 980

IMCE Indgaard AS v/Ivar Arne Indgaard gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: IMCE Indgaard AS v/daglig leder Ivar Arne Indgaard

Styrer for bevillingen: Ivar Arne Indgaard
Stedfortreder for styreren: Randi Finnanger

Formannskapet fastsetter følgende salgstider for samtlige bevillingsinnehaver for bevillingsperioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008:

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

- På dager før søn- og helligdager.

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.

Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

- Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 15.00.

  • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
  • Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken.
  • Der det har skjedd endringer av eierforhold, i hvem som skal være bevillingsinnehaver, styrer og stedfortreder, godkjennes disse for resten av inneværende bevillingsperiode.

 

G. Driftskomitèen ber om at det blir i gang satt revidering av rusplan, gjerne i samarbeid med Levanger kommune, i løpet av våren 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0020/04

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

De tre siste avsnittene i innstillingen ble omgjort til pkt. 19, 20 og 21.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal Hotell A/S.

Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som

Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg
Skjenkestyrer: Kari Lerberg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Stiklestad Park Hotell A/S.

Stiklestad Park Hotell v/daglig leder Erik Pettersen gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Park Hotell A/S v/daglig leder Erik Pettersen
Skjenkestyrer: Otte Nessemo
Stedfortreder for skjenkestyreren: Erik Pettersen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Petra Drift AS.

Petra Drift AS gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Petra Drift AS v/daglig leder Eva Randi Walberg
Skjenkestyrer: Eva Randi Walberg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Per Anders Arntsen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 10.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. China Palace.
 2. China Palace v/Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus, vin og brennevin: Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 – 23.00
  Lørdag: Fra kl. 13.00 – 24.00
  Søndag: Fra kl. 13.00 – 23.00

 3. Catz Diskotek & Musikkafè A/S.

Catz Diskotek & Musikkafe A/S gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Catz Diskotek & Musikkafe A/S v/styreleder Svenn Robert Berg
Skjenkestyrer: Ken-Anwar Thørnquist
Stedfortreder for skjenkestyreren: Svenn Robert Berg

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 18.00 – 02.00
Fredag – lørdag: Fra kl. 20.00 – 02.00
Søndag/helligdag: Fra kl. 18.00 – 02.00

For brennevin: Mandag – torsdag: Fra kl. 18.00 – 01.00
Fredag – lørdag: Fra kl. 20.00 – 01.00
Søndag/helligdag: Fra kl. 18.00 – 01.00

 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S v/Turid Hofstad
Skjenkestyrer: Grete Brubakk
Stedfortreder for skjenkestyreren: Tore Sundfær

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Gilroy Verdal A/S.

Gilroy Verdal A/S v/styreleder og daglig leder Svenn Robert Berg gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Gilroy Verdal A/S v/Svenn Robert Berg
Skjenkestyrer: Svenn Robert Berg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Ken-Anwar Thørnquist

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 11.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Klüwerstua.

Klüwerstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Klüwerstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes
Skjenkestyrer: Inger Skjerve Bjartnes
Stedfortreder for skjenkestyreren: Kjellrun Landfald

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 11.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Verdal Bowling AS.
 2. Verdal Bowling AS v/Sigurd Jeremiassen gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin på det areal som ble godkjent av formannskapet i møte 26.09.03 i sak nr. 95/03.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Verdal Bowling AS v/Sigurd Jeremiassen
  Skjenkestyrer: Sigurd Jeremiassen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Gerd Lefstad

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 12.00 – 24.00
  Fredag – lørdag: Fra kl. 12.00 – 02.00
  Søndag/helligdag: Fra kl. 12.00 – 24.00

 3. Siciliana AS.
 4. Siciliana AS v/Necati Tavukcu gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt øl/rusbrus og vin på en fysisk avgrenset terasse utenfor restauranten.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Siciliana AS v/Necati Tavukcu
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ahmet Can

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 13.00 – 23.00
  Fredag – søndag: Fra kl. 12.00 – 23.00
  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 23.00

 5. Petter Nervik Cafe`n A/S.
 6. Petter Nervik Café`n A/S v/Ester Dahl gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin i cafeens lokaler.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Petter Nervik Cafe`n v/Ester Dahl
  Skjenkestyrer: Ester Dahl
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Brit Sandsaunet Sund

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag - fredag: Fra kl. 09.00 – 19.00
  Lørdag: Fra kl. 09.00 – 16.00

 7. Verdal Auto-Kro A/S.
 8. Verdal Auto-Kro A/S gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin i kroas lokaler – bestestua, salong og stue.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Verdal Auto-Kro A/S v/Asbjørn Fossum
  Skjenkestyrer: Asbjørn Fossum
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Trude Balgård

  Skjenketiden godkjennes slik: Fra kl. 09.00 – 21.00.

  Videre gis bevilling for skjenking av brennevin til sluttet selskap – skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 21.00 i Kroas lokaler.

 9. Palmen AS.
 10. Palmen AS v/Adnan Ismael Ahmed gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt øl/rusbrus og vin innefor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Palmen AS v/Adnan Ismail Ahmed
  Skjenkestyrer: Adnan Ismail Ahmed
  Stedfortreder for skjenkestyreren:

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag – torsdag: Fra kl. 14.00 – 23.00
  Fredag – lørdag/søndag: Fra kl. 13.00 – 23.00

 11. Storebrand ASA – Holmen Gård.

Storebrand ASA v/Henning Stordal gis bevilling til skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin til sluttede selskaper i følgende lokaler ved Holmen Gård i Vuku:

samt bevilling for utendørs skjenking av øl/rusbrus og vin ved et lite grillområde ved stua på tunet av eiendommen med sitteplasser til ca. 30 personer.

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Storebrand ASA v/Henning Stordal
Skjenkestyrer: Ellinor Indahl
Stedfortreder for skjenkestyreren: Bodil Indahl

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus: Fra kl. 11.00 – 02.00
Vin Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafè.
 2. Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafè gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin i kafeens lokaler i 1. etasje i Domus varehus samt et nærmere avgrenset område utendørs.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA v/Minsaas Cafè v/Øivind Dahle
  Skjenkestyrer: Øivind Dahle
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Marthe Pedersen

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag – fredag: Fra kl. 10.00 – 19.00
  Lørdag: Fra kl. 10.00 – 16.00

 3. Flammen AS.
 4. Flammen AS v/styreleder og daglig leder Hisham El-Khatib gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler, spisekro i kjelleren og pub i 1. etasje, samt skjenking utendørs av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin på restaurantens uteterasse.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Flammen AS v/Hisham El-Khatib
  Skjenkestyrer: Hisham El-Khatib
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Peyman Rad

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 13.00 – 02.00
  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 5. Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge.
 6. Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Melbye gis bevilling for

  skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin til sluttet selskap i følgende lokaler ved Sandvika fjellstue:

  Alle rom i hovedbygg (salonger, spisesaler og plenumssal). Videre utendørs skjenking av øl og vin i hageanlegg ved ildsted og utendørs gårdstun.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Melbye
  Skjenkestyrer: Kjell Woll Sigurdsen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Kjell B. Gylland

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 7. Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal.

Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin i spisesalen/kafeterian i hovedbygningen i Vaterholmen Leir samt bevilling for utendørs skjenking på et nærmere avgrenset område utenfor hovedbygningen inne i leiren. Videre gis bevilling for skjenking av brennevin for sluttet selskap innomhus.

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal
Skjenkestyrer: Inge M. Skavdal
Stedfortreder for skjenkestyreren: Jorunn Annelene Grønning

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00 til sluttet selskap innomhus

 1. Der det har skjedd/skjer endringer av eierforhold hvem, som skal være
  bevillingsinnehaver, styrer og stedfortreder og nye bevillinger, godkjennes disse for
  resten av inneværende bevillingsperiode.
 2. Der styrer/stedfortreder ikke har avlagt kunnskapsprøve etter alkohollovens, tas det
  forbehold om at bestått prøve dokumenteres før godkjenning.
 3. Flere skjenkesteder ønsker innskrenket skjenketid. Dersom det senere viser seg at noen av
  disse ønsker skjenketiden utvidet innenfor de ytre skjenketider for øl/rusbrus og vin fra kl.
  08.00 til kl. 02.00 og for brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.00, får rådmannen fullmakt til å
  godkjenne slike søknader.

 

 

 

 

Sak nr.: 0021/04

SØKNADER OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008. UTENDØRS SKJENKING AV BRENNEVIN OG SKJENKING AV ØL/RUSBRUS

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utlagt.

Det ble votert punktvis over innstilling med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Alle med rett til utendørs skjenking av øl og vin og bevilling for å skjenke brennevin, gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin.
 2. 1) Alle søknader om både alminnelig bevilling og bevilling til sluttet selskap for skjenking av øl/rusbrus over 4,76 volumprosent alkohol imøtekommes.
 3. 2) Eventuelle søknader fra andre bevillingsinnehavere om også å skjenke øl/rusbrus over 4,76 volumprosent alkohol, får rådmannen fullmakt til å behandle.

 4. Bevillingene kan også utøves for den gjenværende del av inneværende bevillingsperiode.

 

 

 

Sak nr.: 0022/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV

TORILL ELVERUM

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på medlem i det kommunale råd for funksjonshemmede, samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, driftskomiteen og valgstyret:

Nestleder Det kommunale råd for funksjonshemmede: Anne Eli Kjesbu.

Vara formannskapet og valgstyret: Ingen.

Vara samkommunestyret: Anita Steinkjer flyttes opp til 2. plass på varamannslisten.

1. vara driftskomiteen: Anne Eli Kjesbu

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

Følgende går inn i Torill Elverum sin permisjon:

Nestleder Det kommunale råd for funksjonshemmede: Anne Eli Kjesbu.

Vara formannskapet og valgstyret: Ingen.

Vara samkommunestyret: Anita Steinkjer flyttes opp til 2. plass på varamannslisten.

1. vara driftskomiteen: Anne Eli Kjesbu

 

 

 

Sak nr.: 0023/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV.

ANETTE TILLER

Behandling:

SP fremmet følgende forslag til nytt pkt 3:

"Verdal Senterparti fremmer forslag på ny liste i kommunestyrets behandling av saken."

Ved votering ble tilrådinga og forslag et fra Verdal SP enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om permisjon for perioden 02.03.-31.08.04 som medlem i kommunestyret, driftskomitèen og det kommunale råd for funksjonshemmede samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og klientutvalget.
 2. Atle Vikan rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Senterpartiet.
 3. Verdal Senterparti fremmer forslag på ny liste i kommunestyrets behandling av saken.

 

 

 

Sak nr.: 0024/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET MARS 2004

Behandling:

Kristin Haltbrekken fra Lavterskeltilbudet orienterte om dokumentet: "Prosjektdirektiv og plan for Lavterskel Helsetilbud Rus" som omfatter de endringer som foretas i 2004 av prosjekt Lavterskel helsetilbud for rusavhengige. Det ble etter orienteringen åpnet for spørsmål.

Formannskapet tar saken til orientering.

Verdal Vekst v/Svein Larsen og Knut M. Baglo orienterte om prosjektet: Bolyst, stedsutvikling og kultur. Eierforholdet overført til Verdal kommune etter gjennomgang av strategisk plan høst 2003. Verdal Vekst skal støtte Verdal kommune. Hvordan skal Verdal kommune forankre dette i organisasjonen (planverk/handlingsplan), og hvor skal beslutningsmyndigheten for midlene ligge (kr 400.000,-). Handlingsplan og strategisk plan fra Verdal Vekst på dette området ble delt ut til formannskapets medlemmer.

Formannskapet ber rådmannen fremme en sak på dette og at det blir forankret i Verdal kommune.

Kristin J. Hildrum fremmet følgende spørsmål:

Det ble fattet et vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen om at ressurser skal følge eleven gjennom barnehage, barneskole og ungdomsskole. Hvor langt er det arbeidet kommet.

Svar fra rådmann:

Det blir mest sannsynlig å gjelde de tyngste brukerne. Virksomhetsområdene jobber med det nå. Blir først lagt fram for driftskomiteen. Skal være ferdig fra administrasjonen i løpet av året.

Rådmannen hadde følgende orientering:

Økonomiplanseminar 30.-31. mars 2004.03 på Storlien. Deltakere: Formannskapet + medlem i samkommunestyret, komiteeledere, enhetsledere og virksomhetsledere.

Det går buss fra Verdal. Seminaret vil vare i 2 hele dager. Samlingen vil starte med orientering fra Åre kommune om deres utviklingsprogram.

Programkomiteen for seminaret ønsker tilbakemelding om det er tema formannskapet ønsker skal bli tatt opp. Tilbakemelding gis til rådmannen.

Det vil bli avviklet et ordinært formannskapsmøte der, hvis det er beslutningsdyktig og det ikke er for mange saker. Blir det ikke mulig, vil møte den 1. april gå som oppsatt.

Møtet ble lukket.

Ordføreren og ass. rådmann Inger Marie Bakken orienterte om IBAS.

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

"Verdal formannskap konstaterer at det ikke er kommet i stand leieavtale mellom fysioterapeut Olav Robert Sende og Byggmester Grande. Grunnlaget for tildeling av 20% driftsavtale er dermed ikke til stede."

Ved votering ble forslaget vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Ordføreren fremmet videre følgende forslag:

"Formannskapet ber administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen, eier og Innherred Samkommune for å drøfte ei løsning slik at det kan bli drift i bassenget så snart som mulig."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal formannskap konstaterer at det ikke er kommet i stand leieavtale mellom fysioterapeut Olav Robert Sende og Byggmester Grande. Grunnlaget for tildeling av 20% driftsavtale er dermed ikke til stede.

Formannskapet ber administrasjonen ta kontakt med fylkeskommunen, eier og Innherred Samkommune for å drøfte ei løsning slik at det kan bli drift i bassenget så snart som mulig.