MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE

MØTE 22.01.2004 I HERREDSHUSET, 3. ETASJE

 

Fraværende : Lennart Johansson og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Lars Børre Hallem.
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 11.12.03.
 2. Brev dat. 09.12.03 fra Nærings- og handelsdep. Lån fra staten til Verdal kommune til bygging av havn og kai.
 3. Rundskriv 33/303 fra Kommunal- og regionaldep. Statsbudsjettet 2004. Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter stortingets vedtak.
 4. Brev fra Siemens. Årsrapport for 2003.

 

Møtet startet med et bedriftsbesøk på HUNT kl. 09.30.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/04 OMSORGSBOLIGER RINGVEG NORD SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0002/04 AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN M/OMLIGGENDE OMRÅDER SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0003/04 PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2004 - 2006.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/04 JB11 V/PETRA DRIFT AS. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID FOR BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0005/04 HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN M.M.
Klikk her for å se saksframlegget
0006/04 HØRING - NOU 2003: 30 NY OFFENTLIGHETSLOV
Klikk her for å se saksframlegget
0007/04 UTKAST TIL LOVREGLER OM ELEKTRONISK KUNNGJØRING AV LOVER OG FORSKRIFTER MV. - HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0008/04 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT.
Klikk her for å se saksframlegget
0009/04 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG. MØTEREFERAT.
Klikk her for å se saksframlegget
0010/04 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. INNSPILL TIL DISTRIKTSKOMMISJONEN FOR NORD-TRØNDELAG.
Klikk her for å se saksframlegget
0011/04 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 22.01.04
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0001/04

OMSORGSBOLIGER RINGVEG NORD SLUTTRAPPORT

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

"Differansen mellom låneopptaket, stort kr 3 mill., og endelig kostnadsramme for prosjektet, stor kr 2,6 mill., avsettes om ubenyttet reserve investeringsmidler."

Det ble votert punktvis over tilrådinga og forslag til nytt pkt. 3 med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Sluttrapport og regnskap for investeringsprosjektet "Ringveg Nord" godkjennes.
 2. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 2.600.000,-
 3. Differansen mellom låneopptaket, stort kr 3 mill., og endelig kostnadsramme for prosjektet, stor kr 2,6 mill., avsettes om ubenyttet reserve investeringsmidler.

 

 

Sak nr.: 0002/04

AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN M/OMLIGGENDE OMRÅDER SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Byggeregnskap og sluttrapport for investeringsprosjekt "Avløp Nordåkeren" godkjennes

 

 

Sak nr.: 0003/04

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2004 - 2006.

Behandling:

Høringsnotat plan for psykisk helsevern 2004-2006 fra psykiatrisk klinikk Helse Nord-Trøndelag ble utdelt.

Formannskapet ønsker orientering i kommunestyret av faglig ansvarlig, Turid Krizak.

Det ble avklart at det er plan- og utviklingskomiteen som innstiller til formannskapet/- kommunestyret i denne saken.

AP v/Bjørn Iversen fremmet pkt. 2 og pkt. 3 i vedtaket fra driftskomiteen på nytt. Forslagene lyder slik:

"2. Tilskuddet til Verdal bo- og helsetun opprettholdes.

 1. Driftskomiteen ber om å få framlagt ei liste over prioriterte tiltak fra psykiatriplanen i 2004."

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Planen legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser til psykisk helsevern 2004-2006.
 2. Tilskuddet til Verdal bo- og helsetun opprettholdes.
 3. Driftskomiteen ber om å få framlagt ei liste over prioriterte tiltak fra psykiatriplanen i 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0004/04

JB11 V/PETRA DRIFT AS. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID FOR BRENNEVIN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Under henvisning til foranstående avslås søknaden.

 

 

 

Sak nr.: 0005/04

HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN M.M.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken.

 

 

 

Sak nr.: 0006/04

HØRING - NOU 2003: 30 NY OFFENTLIGHETSLOV

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken.

 

 

Sak nr.: 0007/04

UTKAST TIL LOVREGLER OM ELEKTRONISK KUNNGJØRING AV LOVER OG FORSKRIFTER MV. - HØRING

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune avgir ikke uttalelse i saken.

 

 

 

Sak nr.: 0008/04

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT.

Behandling:

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

"Formannskapet ber om at det avsettes tid i et kommunestyremøte for gjennomgang av folkevalgtes innsynsrett."

Det ble først votert over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt. Det ble så votert over forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommunes reglement for innsyn i saksdokumenter blir i samsvar med departementets veiledende normalreglement.
 2. Formannskapet ber om at det avsettes tid i et kommunestyremøte for gjennomgang av folkevalgtes innsynsrett.

 

 

Sak nr.: 0009/04

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG. MØTEREFERAT.

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet tar møtereferatet til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0010/04

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. INNSPILL TIL DISTRIKTSKOMMISJONEN FOR NORD-TRØNDELAG.

Behandling:

Ordføreren orienterte om Verdal kommune si behandling av saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0011/04

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 22.01.04

Behandling:

Rådmann orienterte om:

Økonomisjefen orienterte om:

Ordføreren orienterte om:

Kåre Norum – spørsmål:

Kristin Hildrum – spørsmål:

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

Tomas Hallem orienterte om:

- Indre Trondheimsfjord havnevesen. Valg av styre.