MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 11.12.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Brit Fredriksen.
Til stede :

8 representanter. Brit Fredriksen fikk permisjon og forlot møte f.o.m.
sak nr. 135/03. Til stede: 7 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start : Kl. 10.00.
Møte slutt : Kl. 13.30.

Sak nr. 137/03 ble behandlet før sak nr. 136/03.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Ny sakliste.
 2. Møteprotokoll fra møte 06.11.03 - godkjent.
 3. Møteprotokoll fra møte 17.11.03 – godkjent.
 4. Møteprotokoll fra møte 27.11.03 – godkjent med merknader fra Kåre Norum.
 5. Brev fra Justis- og politidep. Utkast til lovregler om elektronisk kunngjøring av lover og forskrifter m.v. Høring.
 6. Brev dat. 09.12.03 fra Ressurs Verdal. Invitasjon til julearrangement på Stiklestad 29.12.03.
 7. Tilleggssak utsendt til kommunestyre.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til  behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0129/03 FYSIOTERAPEUT - IBAS. KLAGE PÅ TILDELING AV 20% DRIFTSAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0130/03 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2004
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0131/03 GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007. VARAORDFØRER OG KOMITELEDELSE. NYTT FORSLAG.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0132/03 MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR - DESEMBER 2004
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0133/03 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0134/03 VALG AV VALGSTYRE/SAMEVALGSTYRE MED LEDER OG NESTLEDER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0135/03 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV TOMT FRA AS PLANSTYRING TIL ELVEPROMENADEN UTBYGGING AS
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0136/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0137/03 AD. REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU NY UTREDNING FOR OMSORGSBOLIGER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0129/03

FYSIOTERAPEUT - IBAS. KLAGE PÅ TILDELING AV 20% DRIFTSAVTALE

Behandling:

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

Formannskapet ønsket ikke orientering av de 2 søkerne – invitasjon trukket tilbake.

Følgende dokumenter ble utdelt i saken:

 1. Brev dat. 09.12.03 fra Gunn H. Tronsen. Ad. Helsegym 1 og driftstilskudd.
 2. Brev dat. 11.12.03 fra Jarle Nesbø. Ad. klage på tildeling av 20% driftsavtale i Verdal kommune.
 3. Brev dat. 10.12.03 fra Olav R. Sende. Ad. klage på tildeling av driftsavtale.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

"Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. Klagen avvises."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet opprettholder rådmannens vedtak. Klagen avvises.

 

 

 

Sak nr.: 0130/03

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2004

Behandling:

Formannskapet ønsket informasjon fra Innherred Renovasjon i et møte på nyåret.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2004 til kr.1770,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Det foreslås ingen ending i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0131/03

GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007. VARAORDFØRER OG KOMITELEDELSE. NYTT FORSLAG.

Behandling:

Tomas Iver Hallem fratrådte som inhabil. Svein Svensson ble valgt som setteordfører. Til stede: 7 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Varaordfører og komiteledere frikjøpes i samsvar med foranstående opplegg fra 01.01.2004 og foreløpig fram til 31.12.2005.

Utgiftene med ordningen belastes de aktuelle hovedbudsjettposter for henholdsvis varaordførerens godtgjørelse og tjenestefrikjøp.

Varaordfører/komiteleder som innehar verv i til sammen 50 % stilling meldes inn i ordningen for folkevalgte i KLP.

 

 

 

Sak nr.: 0132/03

MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR - DESEMBER 2004

Behandling:

Rådmannen orienterte om at det blir et kommunestyremøte 19.01.04.

Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til endring:

"Kommunestyrets møtedato 09.02.04 flyttes til 16.02.04."

Formannskapet ønsket at bedriftsbesøk blir satt opp i møteplanen.

Ved votering ble tilrådinga med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2004, med vedtatte endringer i formannskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0133/03

VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Partiene kommer med forslag til navn til kommunestyrets møte 15.12.03."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Partiene kommer med forslag til navn til kommunestyrets møte 15.12.03.

 

 

 

Sak nr.: 0134/03 

VALG AV VALGSTYRE/SAMEVALGSTYRE MED LEDER OG NESTLEDER

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret oppnevner for valgperioden 2003-2007 følgende valgstyre/samevalgstyre på 10 medlemmer med varamedlemmer:
 2. Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet

  Medlemmer Varamedlemmer:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen 1. Sverre Bugge Midthjell
  2. Bjørn Iversen 2. Kjell Stiklestad
  3. Tomas Iver Hallem 3. Torill Elverum
  4. Svein Svensson 4. Thor Bertil Granum
  5. Kristin Johanne Hildrum 5. Anette Tiller
  6. Trude Holm
  7. Brit Fredriksen

   

  Sosialistisk Venstrepartis liste

  Medlem Varamedlemmer
  1. Lennart Johansson 1. Lars Børre Hallem
  2. Trine Hallem
  3. Katrine Bruvold

  Fremskrittspartiets liste 

  Medlem Varamedlemmer
  1. Robert Eriksson 1. Line Adelheid Stang
  2. Berit Musum
  3. Odd Helge Weisæth


  Fellesliste Høyre/Kristelig Folkeparti

  Medlem Varamedlemmer
  1. Kåre Norum 1. Rigmor Hafell
  2. Knut Snorre Sandnes
 3. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyret/samevalgstyret.
 4. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.

 

 

 

Sak nr.: 0135/03

SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV TOMT FRA AS PLANSTYRING TIL ELVEPROMENADEN UTBYGGING AS

Behandling:

Brit Fredriksen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 7 representanter.

Saksframlegg ble utdelt.

Rådmannen orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Elveprommenaden Utbygging as får inntre i alle forpliktelser og avtaler som er inngått mellom Verdal kommune og as Planstyring i forbindelse med bygging av 21 stk omsorgsboliger på Stekke II, og de frister som er fastsatt opprettholdes.
 2. Rådmannen får fullmakt til å utforme avtale som sikrer dette.

 

 

 

Sak nr.: 0136/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003

Behandling:

SV v/Lennart Johansson reiste følgende spørsmål:

 1. Viser til notis i Trønder-Avisa tirsdag 09.12.03 der Arbeids- og administrasjonsdepartementet er i tvil om samkommunen er en egen juridisk enhet og arbeidsgiver-/arbeidstakerrettighetene i samkommunen. Ønsker at rådmannen redegjør hvilke konsekvenser dette får for:

  a) de ansatte som følger med over i ISK i prosjektperioden. Blir det utarbeidet juridiske retningslinjer som klart spesifiserer hvem som er nærmeste leder, hvem som er juridisk arbeidsgiver (kommunen/ISK).

  b) Er det tvil om at ISK er en egen juridisk enhet? Konsekvenser? Hva mener ISK jurister om saken? Blir det uklare forhold som kan bringe kommunen i "vanskeligheter" (arbeidsrett)?
 2. Det skal være kommunestyremøte på Frosta 16.12, der det skal behandles om Frosta fortsatt skal være med. Mener ordføreren at det er grunnlag for en ny politisk behandling i Verdal for å klargjøre forutsetningene for prosjektsamarbeidet i ISK. Om nei: Hvorfor?

Rådmannen svarte på 1 a og b slik:

Vi har det i orden når det gjelder arbeidsgiveransvaret og ISK er en egen juridisk enhet. Ansatte er ansatt i hjemkommunen, alle arbeidsrettslige forhold er knyttet til primærkommunen. Striden går på lederne; hvilken rådmann skal de ledes av. Må ha en enhetlig ledelse.

Ordføreren svarte på pkt. 2 slik:

Går en kommune ut må vi ta problemstillingene da. Må da diskutere hvilken veg prosjektet går, må revideres og tilbake til kommunestyret.

Høyre v/Kåre Norum informerte om styringsgruppa som er oppnevnt av Verdal kommune for Sentralbaneanlegget sitt arbeid når det gjelder bl.a. Kunstgressbane. Innstillinga blir lagt fram for politisk behandling nå.

SP v/Trude Holm hadde følgende spørsmål:

"Mekken": Vil kommunen være pådriver i det frivillige arbeidet.

Ordføreren svarte slik:

"Plan- og utviklingskomiteen kan ha en rolle i dette. Opprette en komite for å se på typer areal som er nyttig for alle typer motorsport.

 

 

 

 

Sak nr.: 0137/03

AD. REGULERINGSPLAN KJERK-VUKU NY UTREDNING FOR OMSORGSBOLIGER

Behandling:

Saksframlegg utdelt i møtet. Rådmannen orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Formannskapet tar brevet fra forhandlingsutvalget datert 28.11.03 til etterretning.
 2. Formannskapet ber rådmannen snarest utrede ny plan for utbygging av omsorgsboliger i Vuku på eksisterende tomt.