MØTEPROTOKOLL

 

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE

MØTE 27.11.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende                 : Lennart Johansson.

Varamedlemmer           : Lars Børre Hallem.

Til stede                       : 9 representanter. Gerd Janne Kristoffersen fikk permisjon og forlot
  møte etter behandlingen av sak nr. 126/03. Til stede: 8 representanter.

Dessuten møtte            : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start                    : 11.00.

Møte slutt                    : 14.50.

 

Dokumenter utdelt i møte:

1.      Ny sakliste.

2.      Tilleggssak nr. 128/03. Asbjørg Jakobsen. Søknad om støtte til turistinformasjon ved Verdal stasjon.

3.      Kriseplan for Verdal kommune. Revidert 07.11.2003.

 

Sak nr. 128/03 ble behandlet før sak nr. 127/03.

 

Sakliste

 

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)

 

 

 

Til behandling:

 

 

Utvalgssaksnr

Type

Sakstittel

0115/03

 

BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget

0116/03

TEK

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER - VANN/AVLØP LYSTHAUGEN
Klikk her for å se saksframlegget

0117/03

 

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER - UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE
Klikk her for å se saksframlegget

0118/03

 

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget

0119/03

 

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL 21/12
Klikk her for å se saksframlegget

0120/03

 

STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2004.
Klikk her for å se saksframlegget

0121/03

 

GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget

0122/03

 

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. MAI 2004 TIL 31. APRIL 2008
Klikk her for å se saksframlegget

0123/03

 

FORSLAG PÅ SKJØNNSMENN FRA VERDAL KOMMUNE FOR PERIODEN FRA 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008.
Klikk her for å se saksframlegget

0124/03

 

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMERF FOR PERIODEN 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008
Klikk her for å se saksframlegget

0125/03

 

FORSTERKING AV MOT-ARBEIDET I VERDAL - "MOT-PLUSS"
Klikk her for å se saksframlegget

0126/03

 

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER : PROSJEKT MØLLEGATA MEKKEVERKSTED/ MØLLEGATA UNGDOMSKAFE
Klikk her for å se saksframlegget

0127/03

 

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 27.11.2003
Klikk her for å se saksframlegget

0128/03

 

 

ASBJØRG JAKOBSEN. SØKNAD OM STØTTE TIL TURISTINFORMASJON VED VERDAL STASJON

 

 

Sak  nr.: 0115/03

BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007

 

Behandling:

 

Følgende dokumenter ble utdelt:

 

1.      Alternativt budsjett 2004 og økonomiplan 2004-2007 fra Verdal FRP.

2.      Brev dat. 21.11.03 fra Norsk fysioterapeutforbund.

3.      Brev dat. 20.11.03 fra Eldrerådet.

4.      Brev dat. 26.11.03 m/vedlegg fra Dnlf v/Dag Asting Solberg.

5.      Forslag fra Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti til økonomiplan 2004-2007/ budsjett 2004.

 

Svein Svensson fremmet følgende forslag på vegne av Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti:

 

ØKONOMIPLAN 2004-2007/BUDSJETT 2004. FORSLAG FRA VERDAL ARBEIDERPARTI OG VERDAL SENTERPARTI

 

1.      Tallbudsjett 2004 – endringer i forhold til rådmannens forslag:

”Friske midler” i forbindelse med Statsbudsjettet                       4 870 000,-
Ingen økning i eiendomsskatten 2 900.000,-
Minus skjønnsmidler lagt inn i driftsbudsjett 1 700 000,-            4 600 000,-

Rest                                                                                                  270 000,-

Mindre økning  til renholdsutg.                                                       500 000,-
Effektivisering av drift kommunal eiendom
(Helårsvirkning 700 000,-)                                                               350 000,-
Mindre avsetning til underskuddsdekning                                        550 000,-

Til disp.                                                                                         1 670 000,-

Legges inn i driftsbudsjettet         helårsvirkn.     2004
Volden skole                                  400 000,-         200 000,-
Verdalsøra u.skole-prosjekt                                  250 000,-
HMS-koordinator                          400 000,-         370 000,-
Vuku legesenter                            300 000,-         250 000,-
Egenandel prosjekt –
Miljøplan landbruk                                               200 000,-
Kulturtjenesten                             400 000,-         400 000,-         1 670 000,-


  0,-

2.      Investeringsbudsjettet – endringer i forhold til rådmannens forslag:

Gjeldssanering Stiklestad             2004                2005                2006
                                                      1,2 mill.           1,2 mill.           1,1 mill.

Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune sanerer 6,5 mill. kroner i samme periode.

Det arbeides videre med at staten tar sin andel og sanerer 15 mill. kroner over 3 år.

Verbalforslag:

 

1.      Legesenterfunksjonen i sentrum gjennomgåes med sikte på å redusere antall sentre fra 3 til 2. Dette for å få en bedre ressursutnyttelse m.h.t. hjelpepersonell og for å få ned kommunens driftsutgifter til bygninger.

2.      Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå  kommunens bygningsmasse. Hensikten er å redusere areal og dermed driftsutgifter på kommunale bygg.

3.      Det søkes Fylkesmannens pott for krise og omstillingstiltak om 1 million kroner til kompetanseheving og omstilling i kommunen.

4.      Verdal kommune forutsetter kompensasjon i form av ekstra skjønnsmidler p.g.a. endring i sosialhjelpsnøkkelen. Økonomiske midler som tilføres settes av til disposisjonsfond. Dette p.g.a usikkerhet omkring en rekke driftsområder spesielt innen sosialtjenesten og pleie og omsorgstjenesten.

 

Underskuddsdekning – endringer:

 

2004                                                                                2005

6,850 millioner                        7,950 millioner”

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternative forslag til budsjett 2004/økonomiplan 2004-2007:

 

Alternativt budsjett 2004

og økonomiplan 2004- 2007

 

 

Til hovedsiden

 

 

 

 

 

INNLEDNING:

 

Verdal Fremskrittsparti legger med dette frem sitt alternative budsjett for 2004, og økonomiplan for perioden 2004 – 2007.

 

Verdal Fremskrittsparti er svært fornøyd med at man kan legge frem et alternativt økonomisk opplegg som inneholder en klar satsning på helse, eldreomsorg, og skole. I tillegg prioriterer Verdal Fremskrittsparti at kommunen skal ha en brannordning som er i henhold til lov/forskrift.

 

Verdal Fremskrittsparti har videre funnet dekning for bla. å endre på følgende av rådmannens forslag:

 

-          Nei til nedleggelse av Vuku legesenter

-          Nei til flytting av 7. klassetrinn fra Volen til Vuku skole.

-          Nei til økning i eiendomsskatt

 

Det økonomiske opplegget fra Verdal Fremskrittsparti inneholder følgende styrking innen blant annet skole, eldreomsorg og helse:

Tekst

2004

2005

2006

2007

Skole

+ 2 570

+ 3 070

+ 3 220

+ 3 220

Helse og eldreomsorg

+ 1 820

+ 2 445

+ 2 445

+ 2 445

Avsetning til ”buffer” disp. fond

+ 515

+ 1 954

+ 2 204

+ 2 604

(Tallene er i – 1000 kr)

 

Dette medfører at Verdal Fremskrittsparti foretar følgende totale styrkning i løpet av planperioden, jf. rådmannens forslag:

 

 

Ut fra de erfaringer kommunen har hatt de siste årene vil det være svært fornuftig å avsette kapital til et disposisjonsfond. Dette vil gjøre at økonomien blir mindre sårbar hvis det skulle oppstå uforutsette ting i planperioden. En slik ”bufferkapital” vil også være helt avgjørende for om man skal kunne realisere målsetningen om å fjerne eiendomsskatten når planperioden er over.

 

Med vennlig hilsen                  

Verdal Fremskrittsparti

 

 

__________________

Robert Eriksson

Gruppeleder

 

 

 

_____________                  _____________                  _____________      ________________

John Hermann                        Line Stang                   Berit Musum           Odd Helge Weisæth

Nestleder                     Sekretær                      Medlem                       Medlem


VERDAL FREMSKRITTSPARTI VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL :

 

1. Verdal kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer.

 

2. Verdal kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende.

 

3. Verdal kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet å derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.

 

4. Verdal kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden.

 

5. Verdal kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester.

 

6. Verdal kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte.

 

7. Verdal kommunes kvalitetsikringsarbeide skal omfatte hele kommuneapparatet

 

8. Verdal kommunen skal være en kommune som arbeide for å hjelpe mennesker som havner i rusmisbruk, tilbake til et verdig liv.

 

 

Mennesket vokser med sine høye mål!

VERDAL KOMMUNE

SKAL VÆRE EN KOMMUNE

TIL BESTE FOR

INNBYGGERNE!

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunnssyn

Det fundamentale i Fremskrittspartiets liberalistiske samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet.

Fremskrittsparti tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion og etnisk opprinnelse.

Et samfunn der innbyggerne bestemmer mer

Kommunens innbyggere må få langt større innflytelse over sitt eget liv og sitt nærmiljø. Lokale folkeavstemninger, folkemøter, og servicekontrakter er derfor viktige virkemidler for å få til en åpen lokal forvaltning.

 

Verdal Fremskrittspartis grunnleggende målsetting er å øke enkeltmenneskets handlefrihet. Trygghet og livsglede forutsetter at den enkelte har følelsen av å ha innflytelse over sitt eget liv. Verdal Fremskrittsparti har derfor som sitt mål, et samfunn der de fleste beslutninger tas direkte av innbyggerne, uten omveier.

 

Kommunen skal være et levende lokalsamfunn der innbyggerne kjenner seg hjemme og kan påvirke sin hverdag.

 

Dette forutsetter at kommunale vedtak er basert på ønsker fra innbyggerne. De kommunale myndigheter må alltid spørre seg selv: Hvilke ytelser og tjenester ønsker innbyggerne? Kontakten med innbyggerne kan som tidligere nevnt skje ved hjelp av lokale folkeavstemninger, spørreundersøkelser, folkemøter, åpne høringer og brukerstyrer.

 

Kommunal økonomi

Verdal Fremskrittsparti mener at Verdal kommune må sette ”tæring etter næring”. Kommunen bør derfor i enhver sammenheng vise nøkternhet i forhold til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Store låneopptak skal også tilbakebetales. Store utgifter til renter og avdrag kan få alvorlige konsekvenser for kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen.

 

Oversikt over kommunens langsiktig gjeld og renter og avdrag, jf. årsrapport 2002.

ÅR

GJELD

NETTO RENTER OG AVDRAG

ENDRING AV GJELD

1998

335,7mill. kroner

24,6 mill. kroner

 

1999

396,6 mill. kroner

32,6 mill. kroner

+ 60,9 mill kroner

2000

463,7 mill. kroner

28,2 mill. kroner

+67,1 mill kroner

2001

497,1 mill. kroner

47,1 mill. kroner

+33,4 mill. kroner

2002

488,9 mill. kroner

50,6 mill. kroner

-8,2 mill. kroner

 

Verdal Fremskrittsparti mener det kan spares store beløp ved effektivisering av den kommunale forvaltningen, uten at dette vil gå utover kvaliteten på tjenestene. Det er generelt et stort potensial for effektivisering i offentlig sektor, og Verdal kommune har fortsatt mye å hente. Konkurranseutsetting er trolig den enkeltfaktoren som vil kunne gi størst effekt.

 

Kommunal økonomi - primærområder

For Verdal Fremskrittsparti vil det være viktigst å prioritere helse, skole og omsorg, fremfor fritidstilbud for voksne mennesker.

 

Verdal Fremskrittsparti mener det er viktig at kommunene først og fremst konsentrerer seg om å sikre et godt tjenestetilbud innenfor kommunenes primærområder, fremfor å ha fokus på å produsere tjenestene. Dette gjøres gjennom å legge forholdene til rette for at private kan være utførende, mens kommunen bestiller, betaler og kontrollerer kvaliteten på tjenestemålene.  Innenfor definerte økonomiske rammer er det viktig at det gjøres prioriteringer. Desto vanskeligere den økonomiske situasjonen er, desto viktigere blir det å gjøre klare prioriteringer.

 

Konkurranseutsetting

 

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes konkurranse om å få produsere tjenester til kommunes innbyggere, på kommunens vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen.

 

Verdal Fremskrittspart viser videre til sine verbalforsalg som omhandler konkret hvilke tjenester Verdal FrP ønsker å konkurranseutsette ved behandlingen av budsjett for 2004 og økonomiplan 2004 – 2007.

 

Nøkkeltall:

 

Fremskrittspartis forslag til budsjett på enhetenes rammer for 2004:

 

 

Verdal Fremskrittsparti Forslag til årsbudsjett for 2004

 

 

 

 

 

På enhet/rammeområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:

Rådmanns budsjettforslag

Fremskrittspartiets

 

Diff +/-

 

 

 

2004

Budsjettforslag 2004

 

 I 1000 kr

 

 

Økte inntekter, jf. budsjettforliket

 

4 870 000

 

- 4 870

 

 

Ingen økning av eiendomsskatten

- 3 000 000

+ 3 000 000

 

+ 3 000

 

 

Sentraladministrasjon

37 207 920

36 407 920

 

- 800

 

 

Rusomsorg i grunnskolen

 

+ 500 000

 

+ 500

 

 

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

20 263 993

20 733 993

 

+ 470

 

 

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

14 100 623

14 119 623

 

+ 18

 

 

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstsenter

26 996 698

27 039 698

 

+ 43

 

 

Verdalsøra ungdomsskole

18 940 365

19 540 365

 

+ 600

 

 

Vinne og Ness oppvekstsenter

14 265 868

14 088 868

 

- 177

 

 

Kulturtjenesten

14 429 216

14 010 216

 

- 419

 

 

Barne- og familietjenesten

16 402 912

16 402 912

 

 

 

 

Flyktningetjenesten

12 146 339

12 146 339

 

 

 

 

Generelt til pleie- og omsorgsdistriktene

 

+ 200 000

 

+ 200

 

 

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

32 693 600

33 353 600

 

+ 660

 

 

Øra pleie- og omsorgsdistrikt

59 016 676

59 466 676

 

+ 450

 

 

Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

9 458 900

9 733 900

 

+ 275

 

 

Sosialtjenesten

12 427 854

12 427 854

 

 

 

 

Helsetjenesten

10 261 236

10 496 236

 

+ 235

 

 

Næring og plan

4 033 500

3 633 500

 

- 400

 

 

Teknisk drift

13 412 000

12 712 000

 

- 700

 

 

Brann og beredskap

4 620 300

4 620 300

 

 

 

 

Sum total rammer

320 668 000

320 153 000

 

- 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

Verdal Fremskrittsparti viser til det inngåtte budsjettforlik i Stortinget mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, der det ble foreslått en økning på bevilgningene til kommunesektoren med 2 milliard kroner.

 

Styrkingen av kommunesektoren vil gi en økte overføringer til Verdal kommune med 4,8 millioner kroner i frie midler.  

 

Verdal Fremskrittsparti har tatt høyde for dette i sitt alternative budsjett for 2004 og økonomiplanforslag for perioden 2004 – 2007.

 

Eiendomsskatt:

 

Verdal Fremskrittsparti er sterk motstander av at kommunene kan kreve inn skatt på eiendom og vil arbeide for at Stortinget opphever lov om eiendomsskatt. De kommunale utgiftene som denne skatten var tenkt å dekke, blir i dag belastet i form av kommunale vann-, avløps- og renovasjonsavgifter, og dagens eiendomsskatt må derfor sees på som en dobbeltbeskatning.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen har foreslått og  øke eiendomsskatten for boliger og andre næringsbygg fra 4 til 6 promille i 2004. Dette tilsvarer en økning i eiendomsskatten på 3 millioner kroner.

 

Når kommunen har nedbetalt det akkumulerte underskuddet, viser Verdal Fremskrittsparti til at rådmannen foreslår at inntektene fra eiendomsskatt avsettes til egenkapital ved nye investeringer.

 

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot den foreslåtte økningen av eiendomsskatten. Partiet synes det er sterkt betenkelig at kommunen har valgt å ”pløye” inntektene av eiendomsskatten inn i driften av kommunen, fremfor å benytte pengene til å redusere kommunens gjeld, som igjen ville ha bedret den økonomiske handlefriheten.

 

Verdal Fremskrittspartiet vil videre arbeide for en nedtrapping av eiendomsskatten i løpet av planperioden. Når kommunen har nedbetalt det akkumulerte underskuddet vil Fremskrittspartiet gå inn for å avskaffe eiendomsskatten i sin helhet.

 

Sentraladministrasjonen

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannens stab har økt med 8,1 årsverk siden 2003. Verdal Fremskrittsparti er kjent med at økningen skyldes at den kommunale delen av servicekontoret er organisert som den del av rådmannens stab.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen legger opp til å redusere med 0,5 årsverk innen merkantil i 2004. Samt at det videre i perioden er forutsatt en reduksjon med 1 årsverk hvert år. Dette skal tas ut gjennom naturlig avgang.

 

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at denne sektoren lever under forholdsvis stramme rammer og at det er foretatt store reduksjoner de siste årene. Men selv med den viten vil Verdal Fremskrittsparti foreslå og be rådmannen om å foreta en ytterligere reduksjon, innen kommunen merkantile tjenester, tilsvarende 2 årsverk i 2004, 1,5 årsverk i 2005 og 1 årsverk 2006 og 2007,  Dette vil gi følgende besparelser i forhold til rådmannens forsalg:

 

2004        800 000 kroner

2005        600 000 kroner

2006        400 000 kroner

2007        400 000 kroner

 

 

Sentraladm

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

37 208

37 015

36 065

36 415

Fremskrittspartiet

36 608

36 008

35 608

35 208

Avvik -/+

- 800

- 1 400

- 1 800

- 2 200

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Kultur- og oppvekst

 

Verdal Fremskrittsparti vil i de følgende kapitler forsøke å tilkjennegi sin grunnholdning når det gjelder skole, barnehager og kulturtjenester.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at Verdal kommune har organisert sine skoler i oppvekstområder og kommer tilbake til de eksakte bevilgninger under hvert enkelt oppvekstområde.

 

 

 

Grunnskolen

 

Det er av stor betydning for våre barns utvikling, hvilke stimulanser de får fra de er små. Foreldrene har selvsagt hovedansvaret for et barns utvikling, men fra de første spedbarnskontroller, via barnehager, SFO, barneskolen, og frem til avslutning i 10. klasse på ungdomsskolen er det ikke få timer kommunen har ansvaret for våre barn. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunen er sitt ansvar bevisst, og sørger for at det finnes tjenestetilbud tilpasset det enkelte barn. Målet for Verdal Fremskrittsparti er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer samfunnet står overfor.

 

Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for videre utdanning innen allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som skoleverket er økonomisk rasjonelt og effektivt organisert. Verdal Fremskrittsparti ønsker å fristille skolene i kommunen og gi samarbeidsutvalgene en friere mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte skole. 

 

Verdal Fremskrittsparti vil ved årets behandling av budsjett og økonomiplan gå inn for en generell økning innenfor skolesektoren og foreslår derfor at man avsetter 500 000 kroner som et årlig beløp til skole. Bevilgningene gis som frie midler for å styrke tiltak som den enkelte skolen mener er spesielt viktig. Verdal Fremskrittsparti foresår at bevilgningen legges inn fra og med 2005 og for resten av planperioden. Det delegeres til rådmannen og fordele midlene på det enkelte oppvekstområde.

 

Barnehager

 

Verdal Fremskrittsparti mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen på området er altfor omfattende.

 

Verdal Fremskrittsparti vil stille seg positiv, og vil arbeide for at det blir lagt til rette for private som ønsker å etablere barnehager i kommunen, slik at man til en hver tid oppnår målsetningen om full behovs dekning av barnehageplasser i Verdal.     

 

Samtidig er kommunen i en situasjon hvor man må forsøke å se på alternative muligheter for hvordan vi skal kunne oppnå et best mulig tjenestetilbud, basert på knappe ressurser.  En konsekvens av dette er at nye barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og drives i privat regi for å redusere kommunens utgiftsnivå.

 

Videre vil Verdal Fremskrittsparti gå inn for at man starter en privatisering av dagens kommunale barnehager. Dette ut fra at undersøkelser viser at de private barnehagene i kommunen driver både billigere og bedre. Det avgjørende for Verdal Fremskrittsparti er ikke hvem som driver barnehagen, men at barn og foreldre gis et best mulig tilbud, samt at de økonomiske ressursene utnyttes mest mulig effektivt.


 

Kultur

 

Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner lokalsamfunnet og befolkningen. Den er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, åndelige og materielle. Verdal  Fremskrittsparti ser det som en viktig oppgave å verne om vår lokale kulturarv. Mye av trivselen for folk i vår kommune er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangement. Verdal Fremskrittsparti vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Dette beriker fellesskapet, gir samhold og øker trivselen.

 

Kommunen skal først og fremst være en samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer.

 

Vi har alle et felles ansvar for å ivareta våre kulturminner slik at kommende generasjoner kan få muligheten til å sette seg inn i livssituasjonen for tidligere bosettinger.  Det er imidlertid viktig å sette klare grenser for hva som har vesentlig kulturminneverdi og hva som ikke er bevaringsverdig. Det er ikke automatikk i at alle slike funn har verdi, og det er ofte urimelig at denne typen funn i for stor grad hindrer annen utvikling i kommunen.

 

 

Generelt for oppvekstsentrene

 

Verdal Fremskrittspartiet mener at informasjon og opplæring om konsekvensene av narkotika og rusbruk er meget viktig, og vil at dette arbeidet skal styrkes i skolen. Verdal FrP vil derfor foreslå at det legge inn en pott som skolene kan søke om å få tildelt midler fra. Det avsettes 500 000 kroner i årlig i planperioden til dette formål.

 

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

 

Virksomhetsområde består av Vuku oppvekstsenter (Vuku barnehage og Vuku barne- og ungdomsskole), Garnes oppvekstsenter og Volden Skole og eller eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

20 264

20 214

20 416

20 722

Fremskrittspartiet

20 734

20 884

21 086

21 442

Avvik -/+

+ 470

+ 670

+ 670

+ 670

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at rådmannen foreslår og flytte 7. klassetrinn fra Volden skole til Vuku oppvekstsenter. Dette medfører svært redusert tilbud ved skolen i Volden når de største elevene må flyttes. Dette vil videre få konsekvenser på opplæringstilbudet for 1. – 3. klasse ved at kvaliteten forringes vesentlig.

 

Verdal Fremskrittsparti mener at rådmannens skisserte besparelse på å flytte 7. klassetrinn fra Volden til Vuku verken er realistisk eller økonomiske forsvarlige. Bakgrunnen for at Verdal Fremskrittsparti kan hevde dette er at rådmannen har utelatt i sine beregninger ekstra utgifter til skyss, samt at det ikke tallmessig er tatt høyde for klassedeling når årets 3. klassinger kommer i 7. klasse.

 

Verdal Fremskrittsparti foreslår og opprettholde dagens skoletilbud ved Volden skole og går derfor i mot rådmannens forslag, slik det er skissert ovenfor. Dette medfører at bevilgningene til Volden skole økes med 170 000 kroner i 2004, samt at bevilgningene økes med 370 000 kroner fra og med 2005 og for resten av økonomiplanperioden.

 

Verdal Fremskrittsarti ønsker primært, slik det er beskrevet ovenfor, og foreta en privatisering av de kommunale barnehagene. Verdal Fremskrittsparti finner det allikevel naturlig at man på dette området igangsetter en overgangsordning. Det vil si at Verdal FrP har valgt å privatiserer de største og mest sentrumsnære barnehagene i første omgang.

 

I tillegg til de foreslåtte bevilgningene for å opprettholde dagens tilbud ved Volden skole, vil Verdal Fremskrittsparti foreslå at dette oppvekstområdet får en ytterligere bevilgningsøkning med 300 000 kroner fra 2004.

 

Verdal Fremskrittsparti mener at den økte bevilgningene på 300 000 kroner bør benyttes slik:

 

 

 

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

 

Virksomhetsområde består av Stiklestad skole, Leksdal skole, Forbregd Lein barnehage, Leksdal barnehage, og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

14 101

14 101

14 242

14 242

Fremskrittspartiet

14 119

13 724

13 865

13 865

Avvik -/+

 + 18

- 377

- 377

- 377

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittspart viser til rådmannens forslag til budsjett på dette virksomhetsområdet, og er svært bekymret over at ressurser til spesialassistenter i barnehagen er redusert med 40% fra det totale behov.  Verdal Fremskrittsparti viser videre til at dette medfører at barnehagen ikke kan ta inn et barn med stor funksjonshemming som søker inntak fra 1. januar 2004.

 

Verdal Fremskrittsparti vil understreke at det er svært beklagelig at det er de svakeste av barna som må lide.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og privatisere Forbregd/Lein barnehage fra august 2004. Dette vil gi en besparelse på 282 000 kroner i 2004 og en besparelse på 677 000 kroner i de påfølgende år i planperioden.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke skolene i dette oppvekstområde med 300 000 kroner årlig i planperioden.  Etter Verdal Fremskrittsparti`s mening vil den foreslåtte bevilgningsøkning til skolene gjøre det enklere og nå målsetningen om at det skal etableres elevbedrifter på begge skolene. I tillegg vil det være rom for å foreta en kvalitetsheving når det gjelder innholdet i skolene.

 

 

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstsenter

 

Virksomhetsområde består av Ørmelen skole, Ørmelen barnehage, Ørmelen fritidsklubb, Veslefrikk barnehage, Verdalsøra barneskole og eventuelle andre kommunale fritidstilbud.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

26 997

26 997

27 236

27 236

Fremskrittspartiet

27 040

26 539

26 928

26 928

Avvik -/+

+ 43

- 458

- 308

- 308

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at dette oppvekstområdet har mange og store utfordringer. Dette gjør at partiet er svært bekymret over at det ikke er forsøkt å frigjøre mer midler til dette oppvekstsenteret. 

 

Verdal Fremskrittsparti vil med dette vise til at rådmannens forslag til budsjett innehar blant annet følgende bekymringer:

 

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og privatisere Ørmelen barnehage og Veslefrikk barnehage fra august 2003. Dette vil gi en besparelse på 357 500 kroner i 2004 og en ytterligere besparelse på 858 089 kroner i de påfølgende år i planperioden.

 

Verdal Fremskrittspart støtter tanken om at man skal legge til rett for at barn og ungers medvirkning i barnehage, skole og fritidstilbud økes.

 

 

Det er videre svært gledelig, og helt etter Verdal Fremskrittsparti`s politikk at skolene og barnehagene skal utarbeide individuelle planer for hver elev/hvert barn i skole og barnehage. Dette vil muliggjøre å tilrettelegge tilbudet til det enkelte barn, noe som vil medføre at de får utnyttet sine evner og anlegg på en langt bedre måte. Verdal Fremskrittsparti vil likevel påpeke at det er helt avgjørende at de økonomiske ressursene økes slik at dette lar seg gjennomføre.

 

Verdal Fremskrittsparti har videre merket seg at det legges til rette for en bedre lese- og skriveopplæring. Men mener at også på dette området må det bevilges større økonomiske ressurser for at dette skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke bevilgningene til skolesektoren i dette oppvekstområde med 400 000 kroner i 2004 og 2005, samt en ytterligere økning på 150 000 kroner i de to siste årene i planperioden. Dette for å dempe på de områder som gir størst konsekvenser for brukerne. I tillegg er det nødvendig med økte økonomiske rammer slik at man kan få gjennomført et mer brukertilpasset tilbud, samt gjøre det enklere og styrke lese og skriveopplæringen.

 

Verdalsøra ungdomsskole

 

Virksomhetsområde består av Verdalsøra ungdomsskole, svømmehallen og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

18 940

18 940

19 130

19 417

Fremskrittspartiet

19 540

19 540

19 730

20 017

Avvik -/+

+ 600

+ 600

+ 600

+600

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen reduserte timetallet med ca. 10 årstimer i budsjettet for 2003, reduksjonen ble tatt ved å redusere  delingstimer/spesialundervisning. Verdal FrP er svært skuffet over at det ikke er funnet rom for økte økonomiske rammer til dette formålet, men at  rådmannen også i budsjettet for 2004 legger opp til samme nivå som for inneværende år.

 

Verdal Fremskrittsparti synes videre det er beklagelig at det i budsjettet for 2003 ble vedtatt  en ytterligere reduksjon på timetallet, noe som har svekket kvaliteten på undervisningen.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at, Hovedutvalget for kultur vedtok i møte den 28.08.2003, at det skulle legges inn midler i budsjettet for 2004 til alternativ opplæringstilbud for elever i ungdomsskolen. Verdal Fremskrittsparti synes det er beklagelig at rådmannen ikke har funnet rom for dette forslaget.

 

Videre vil Verdal Fremskrittsparti vise til spørreundersøkelsen som er gjennomført og vil som et resultat i å heve kvaliteten i skolen med bedre læremateriell, samt i møtekomme de utfordringer som er beskrevet ovenfor, foreslå å øke bevilgningene med 600 000 kroner årlig.

 

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at svømmehallens budsjett er integrert inn i budsjettet til Verdalsøra ungdomsskole. Verdal Fremskrittsparti viser til at det i budsjettet for svømmehallen ikke er tatt høyde for vedlikehold eller reparasjoner. Skulle vi i løpet av budsjettåret 2004 eller for noen av de øvrige årene i planperioden oppleve at det blir strengt tatt nødvendig med vedlikehold/reparasjoner eller at svømmehallen går med underskudd, vil dette få konsekvenser for opplæringsnivået ved skolen.

 

Verdal Fremskrittsparti mener på den bakgrunn at budsjettet for svømmehallen ikke kan være en integrert del av skolens budsjett.

 

 

Vinne og Ness oppvekstområde

 

Virksomhetsområde består av Vinne barnehage, Kanutten barnehage, Ness oppvekstsenter, Vinne skole og eventuelle kommunale fritidstilbud i område.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

14 266

14 266

14 409

14 625

Fremskrittspartiet

14 089

13 421

13 564

13 780

Avvik -/+

- 177

- 845

- 845

- 845

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittspart viser til at rådmannen også for dette oppvekstområdet  foreslår at ressurser til spesialassistenter i barnehagen reduseres med 40% fra det totale behov.  Verdal Fremskrittsparti viser til at dette medfører at det ved nytt opptak vil bli reduserte muligheter for å ta inn barn med spesielle behov.

 

Verdal Fremskrittsparti er enige i at man bør utrede mulighetene for å starte en naturbarnehage i dette området. Men at en slik etablering bør fortrinnsvis skje av private.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå en generell styrking på skolene i dette oppvekstområde med kroner 300 000 årlig i planperioden.

 

Videre vil Verdal Fremskrittsparti foreslå en privatisering av Vinne barnehage og Kanutten barnehage fra høsten 2004. Dette vil gi en besparelse på 477 251 kroner i 2004, og 1 145 403 kroner i de øvrige årene i planperioden.


 

Kulturtjenesten

 

Virksomhetsområde består av musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket og andre kulturtiltak. Tilskudd Kirken er også tatt med innen dette virksomhetsområde.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

14 229

14 229

14 829

14 829

Fremskrittspartiet

- 419

- 319

- 319

- 319

Avvik -/+

13 810

13 910

14 510

14 510

Tallene i tabellen er avrundet til nærmeste hele tusen, samt at tallene er i 1000 kr.

 

Verdal Fremskrittsparti mener på et prinsipielt grunnlag at kinodrift er like lite som videoutleie en kommunal oppgave. Verdal Fremskrittsparti viser til sine forslag i tidligere år om at man skal privatisere driften av kinoen. Verdal Fremskrittsparti er svært fornøyd med at dette er blitt en realitet, og at det ser ut til at partiets estimerte besparelser vil bli en realitet. 

 

Verdal Fremskrittsparti er inneforstått med de lovbestemmelser som er knyttet til drift av Musikk og kulturskoler. Men mener at det her bør være mulig og oppnå større effektiviseringsgevinster ved at man forsøker et samarbeid med Levanger kommune  ved at disse to kommunene driver en felles Musikk og kulturskole. Ut fra den informasjon Verdal Fremskrittsparti har mottatt bør det være mulig å oppnå et effektiviseringspotensiale på dette området tilsvarende 0,75 årsverk. Dette vil gi en besparelse på 300 000 kroner.

 

Verdal Fremskrittsparti vil på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon be rådmannen om å iverksette de nødvendige tiltak slik at man kan oppnå en effektiviseringsgevinst på 5% når det gjelder den kirkelige administrasjon. Dette vil kunne gi en besparelse på 219 000 kroner pr år i planperioden.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke bevilgningene til frivillige lag og foreninger med 100 000 kroner i 2004 og ytterligere 100 000 kroner i årene 2005-2007.

 

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at rådmannens foreslår og redusere bemanningen ved kulturkontoret fra 2,5 årsverk til 1. årsverk, og at gjenværende stilling legges til rådmannens stab. Verdal Fremskrittsparti mener at rådmannen driver en fiktiv budsjettering på dette området, da det ikke er administrative ressurser som blir redusert, men at reduksjonen rammer de ressurser kommunen i dag har for å tilrettelegge for frivillige lag- og foreninger. Videre kan det nevnes at lønnskostnadene på de 1, 5 årsverkene som rådmannen foreslår redusert blir overført til andre budsjettområder. Dermed blir brutto lønnskostnadene for kommunen de samme. Verdal Fremskrittsparti mener det eneste man her oppnår er at man svekker det viktige arbeidet som er rettet mot frivillige lag og foreninger. Verdal Fremskrittsparti vil derfor at man opprettholder dagens funksjoner i kulturtjenesten.


 

Helse, sosial, pleie og omsorg

 

Pleie og omsorg

 

De siste årene har det vært en positiv utvikling med utbygging av den åpne omsorgen. Verdal Fremskrittsparti vil gi brukerne valgfrihet og mulighet til å bo hjemme så lenge dette er forsvarlig, og brukerne selv ønsker det. Ordningen med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarmer gjør at dette er mulig i langt større grad enn tidligere. Ordningen med omsorgslønn til pårørende som frivillig tar på seg omsorgs- og pleieansvar for eldre og funksjonshemmede, må forsterkes og økes. Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser er to av de viktigste fundamentene i den åpne omsorgen. Verdal Fremskrittsparti mener derfor at antall plasser må til enhver tid stå i henholdt til behovet. En annen forutsetning for at åpen omsorg skal fungere optimalt, er at det til enhver tid finnes tilgjengelige sykehjemsplasser i kommunen. Dette gir de eldre og pårørende ekstra trygghet i hverdagen. Verdal Fremskrittsparti vil at antall sykehjemsplasser skal økes. Dette ut fra det faktum at antall eldre over 80 år er sterkt økende, samt at det blir stadig flere og flere som har behov for heldøgns pleie- og omsorg. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet. Verdal Fremskrittsparti vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene, og at ektefeller/samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen.

 

Sosiale tjenester

Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å sørge for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til å klare seg selv.

Verdal Fremskrittsparti vil vise til de foreslått tiltak fra KPMG på dette område og mener det er svært viktig for både de folkevalgte og administrasjon at disse blir oppfulgt opp.

Verdal Fremskrittsparti vil i den forbindelse be rådmannen iverksette en tiltakspakke for de av sosialhjelpsmottakerne som er arbeidsføre. Slik at prinsippet ”arbeid for trygd” blir oppfulgt. Det vises her til vårt verbalforslag.

 

Generelt under omsorgsdistriktene

 

For å avlaste presset i den hjemmebaserte omsorgen (hjemmehjelpstjenestene), Vil Verdal Fremskrittsparti foreslå for budsjettet for 2004 og bevilge kr. 200 000 til økt bruk av omsorgslønn i kommunen. Verdal Fremskrittsparti ønsker å styrke bevilgningene med ytterligere 100 000 kroner fra 2005 og for resten av planperioden.


 

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

 

Virksomhetsområdet består av Ørmelen bo- og helsetun og heimebaserte tjenester for eldre i distriktet. Stekke med 36 omsorgsboliger og 3 sykeheimsplasser for rehabilitering betjenes også fra dette pleie- og omsorgsdistrikt. Fra 2003 er Tiltak  funksjonshemmede med ett bofellesskap og heimebaserte tjenester i det geografiske område for distriktet tillagt. Fra høsten 2003 vil Ørmelen bo-og helsetun trolig være utbygd med 18 spesialiserte sykeheimsplasser og 10 omsorgsboliger. Dette vil kreve noe økt bemanning.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

32 694

32 694

34 094

34 094

Fremskrittspartiet

33 354

33 354

34 754

34 754

Avvik -/+

+ 660

+ 660

+ 660

+ 660

 

Verdal Fremskrittsparti vil peke på at det er et stort behov for styrking av hjemmebaserte tjenester for å kunne ha tilstrekkelig tilbud i forhold til veksten i antall eldre. Eldre over 80 år øker med ca 7 prosent og eldre over 90 år med ca. 33 prosent i planperioden.

 

Selv med alle de utfordringer kommunen har innen etaten vil Verdal Fremskrittsparti vise til at det i budsjettet for 2003 ble foretatt en reduksjon av hjemmehjelp med 0,5 årsverk , samt en reduksjon på 0,5 årsverk innen institusjonstjenesten. Verdal Fremskrittsparti mener at en svekkelse av hjemmesykepleien vil ette all sannsynlighet gi svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+. Samt at en svekkelse innen institusjonstjenesten vil medføre dårligere oppfølging av de pleietrengende.

 

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at det i tiltak funksjonshemmede, Prost Brandts veg, flytter det inn ny bruker. Den som flytter ut har også tatt med seg alle ressurser for denne plassen. En ressurs tilsvarende 50% årsverk er nødvendig for brukeren. Verdal FrP er bekymret over at rådmannen ikke har lagt dette inn i sitt budsjett for 2004.

 

Videre vil Verdal Fremskrittsparti vise til at sykehjemsutbyggingen med 14 nye sykehjemsplasser, demens/alderspsykiatri, er ferdig mai 2004. Denne avdelingen som får i alt 20 plasser på tre poster. Det er nødvendig å tilføre avdelingen 1,50 årsverk fra mai 2004.

Verdal FrP er sterkt bekymret over at rådmannen ikke har funnet økonomiske midler til å få på plass den nødvendige bemanning som kreves for at avdelingen skal kunne komme i drift fra mai 2004.

 

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå at bevilgningene økes med 660 000 kroner slik at man kan i møte komme de utfordringer som er beskrevet ovenfor.


 

Øra pleie- og omsorgsdistrikt

 

Øra pleie- og omsorgsdistrikt består av Verdal bo- og helsetun og heimebaserte tjenester i distriktet. Fra 2003 foreslås det at all kjøkkendrift for Verdal kommune legges til dette virksomhetsområdet. Fra 2003 skal også Tiltak funksjonshemmede med ett bofellesskap, avlastningsbolig, aktivitetssenter og heimebaserte tjenester legges til virksomhetsområdet. Fra april 2003 vil et nytt bofellesskap med 7 omsorgsboliger på Lysgård og noe senere en utvidelse av bofellesskapet på Ringvei Nord med 2 omsorgsboliger også tilføres Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

59 017

59 017

59 167

59 167

Fremskrittspartiet

59 467

59 992

60 142

60 142

Avvik -/+

+ 450

+ 975

+ 975

+ 975

 

Verdal Fremskrittsparti mener at aktivitetstilbudet både til institusjonsbeboere og hjemmeboende må styrkes slik at man ikke oppnår en redusert livskvalitet og øker presset på personalet og pårørende. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke denne posten med 100 000 kroner i 2004 og for resten av planperioden. 

 

Verdal Fremskrittsparti visert til at det på budsjettet for 2003 ble vedtatt en  reduksjon på hjemmehjelp med 1,5 årsverk, uten styrking av hjemmesykepleien gir dette svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+. Verdal Fremskrittsparti vil derfor foreslå å øke bevilgningene tilsvarende 0,5 årsverk fra og med 2004, og ytterligere 1,5 årsverk fra og med 2005. Dette vil gi en økonomisk kostnad på 175 000 kroner i 2004 og en ytterligere kostnad på 525 000 kroner fra og med 2005 å for resten av planperioden.

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at det i budsjettet for 2003 ble vedtatt en reduksjon på 0,5 årsverk innen institusjonstjenesten. Dette vil medføre en dårligere oppfølging mot beboerne. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke bevilgningen tilsvarende 0,5 årsverk på dette området fra og med 2004. Dette  vil gi en økonomisk kostnad på 175 000 kroner fra og med 2004.

 

 

Vuku pleie- og omsorgsdistrikt 

 

Virksomhetsområdet består av heimebaserte tjenester for eldre  i form av hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Det er ingen institusjon i dette virksomhetsområdet, men det betjener bl.a. Vuku bo- og helsetun og flere  ”OL”-boliger. 14 omsorgsboliger er under planlegging. Fra 2003 ble Tiltak funksjonshemmede med de heimebaserte tjenester som brukerne i distriktet benytter lagt til Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

9 459

9 459

9 859

9 859

Fremskrittspartiet

9 734

9 734

10 134

10 134

Avvik -/+

+ 275

+ 275

+ 275

+ 275

 

Verdal Fremskrittsparti mener at aktivitetstilbudet både til institusjonsbeboere og hjemmeboende må styrkes slik at man ikke oppnår en redusert livskvalitet og øker presset på personalet og pårørende. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå og øke denne posten med 100 000 kroner.

 

Verdal Fremskrittsparti vil viser til at det i budsjettet for 2003 ble vedtatt en reduksjon på hjemmehjelp med 0,3 årsverk, uten styrking av hjemmesykepleien gir dette svekket tjenestetilbud pga. økning i antall innbyggere 80+. Verdal Fremskrittsparti vil foreslå at bemanningen inne hjemmehjelp innen dette omsorgsdistriktet økes med 0,5 stilling. Dette tilsvarer en kostnad på 175 000 kroner fra og med 2004.

 

Helsetjenesten

 

Helsetjenesten består av legetjenesten med 4 legesenter, ReHabiliteringstjenesten og Psykiatritjenesten med ”Kontakten” som er et dagtilbud. Dette virksomhetsområdet har ansvar for prosjektet ”Lavterskeltilbud rus”.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

10 261

10 531

10 531

10 531

Fremskrittspartiet

10 496

10 766

10 766

10 766

Avvik -/+

+ 235

+ 235

+ 235

+ 235

 

Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot rådmannens forslag om nedleggelse av legesenteret i Vuku. Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at rådmannens forslag vil innebære et dårligere tilbud for eldre, kronikere, og barn i Vukuområdet.

 

Plan- og næring  

 

Virksomhetsområdet består av de tidligere avdelingene Plan og miljø, Næring. Virksomhetsområdet har 13,2 årsverk. 

 

Virksomhetsområdet driver med forvaltning/planlegging innen mange fagområder:

 

Byggsak, kommuneplanlegging, reguleringsplanlegging, oppmåling, konstruksjon, tettsteds-og parkplanlegging, naturforvaltning/miljø, kulturminneforvaltning, trafikksikkerhetsplan, fakturering, forsikring, husbank, næring/landbruk.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

4 034

4 034

4 034

4 034

Fremskrittspartiet

3 634

3 234

3 234

3 234

Avvik -/+

- 400

- 800

- 800

- 800

 

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at virksomhetsområdet vil bli overført til Innherred Samkommune fra den 01.02.2004. Sannsynligvis blir landbruk utskilt som eget virksomhetsområde. Husbanken (1 årsverk) inngår ikke i samkommunen, og må organiseres ut av avdelingen.

 

Ut fra de opplysninger og kunnskap Verdal Fremskrittsparti har anskaffet seg så bør det være mulig og redusere dette virksomhetsområde med ytterligere 2 årsverk fra og med juni 2004. Dette vil gi en økonomisk besparelse på 400 000 kroner i 2004, og en ytterligere besparelse på 400 000 kroner (totalt 800 000 kroner) fra og med 2005 og for resten av planperioden.

 

Teknisk Etat  

 

Denne enheten består av de tidligere virksomhetsområdene "Kommunalteknikk" samt "Kommunale bygg". Til sammen utgjør dette 39 årsverk. Den reduksjonen i antall årsverk som var forutsatt skjedd i løpet av planperioden 2002-05 er gjennomført ved at vaktmesterstaben er redusert med 3 stillinger samt at gartnerstaben er redusert fra 2 til 1 stilling.

 

Arbeidsområdet for virksomheten vil være drift av kommunens veg, vatn, kloakk og parkanlegg, samt drift/vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Investeringprosjekt innenfor veg, vatn, kloakk, park og kommunale bygg vil også bli gjennomført av virksomhetsområdet.

 

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

13 412

13 412

13 412

13 412

Fremskrittspartiet

12 712

12 212

12 212

12 212

Avvik -/+

-700

-1 200

-1 200

-1 200

 

Verdal Fremskrittsparti mener at det er mulig å konkurranseutsette store deler av uteseksjonen innen dette virksomhetsområdet. Verdal Fremskrittsparti mener at det vil være fornuftig, i første omgang, og omdanne vaktmestertjenesten som et eget AS. De ansatte bør da få fortrinnsvis i å overta denne tjenesten. Ut fra et forsiktig estimat vil en slik omorganisering kunne gi en økonomisk besparelse tilsvarende 3 årsverk fra og med juni 2005.  Dette vil gi en økonomisk besparelse på kroner 700 000 kroner i 2004 og en besparelse på kroner 1 200 000 kroner fra og med 2005 og for resten av planperioden.

 

Brann og beredskap

 

Brann og beredskap består av en beredskapsavdeling og en forebyggende avdeling (forebyggende avd. inkludert feierne). Beredskapsavdelingen er for tiden lokalisert i Nordgata men disse fasilitetene er ikke godkjent av arbeidstilsynet. Det jobbes for tiden med å finne nye lokaler. Brannsjef, beredskapsavdeling, forebyggende avd og feiere får tilhold her.

Tekst

2004

2005

2006

2007

Rådmannen

4 640

4 640

4 640

4 640

Fremskrittspartiet

5 040

5 240

5 240

5 240

Avvik -/+

+ 400

+ 600

+ 600

+ 600

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at brannvesenet skulle etter lov/forskrift og vedtatt brannordning i kommunen hatt en økning av bemanningen på 1,5 årsverk. Verdal Fremskrittsparti synes det er sterkt beklagelig at rådmannen i sitt budsjettforslag ikke har prioritert å frigjøre midler til dette i løpet av budsjett- og økonomiplanperioden. Verdal Fremskrittsparti mener at en forsvarlig brannordning er en av de viktigste trygghetsfaktorer vi kan gi våre innbyggere. Det bør derfor legges til rette for at kommunen i varetar tidligere vedtak, samt  lov/forskrift.

Verdal Fremskrittsparti vil derfor foreslå at man legger inn 1 årsverk i 2004 og ytterligere 0,5 årsverk i 2005, slik at man kommer opp på den bemanning som er nødvendig for å gi kommunen et godt å trygt brannvesen. Dette vil gi en merkostnad på 400 000 kroner i 2004 og en ytterligere økning på 200 000 kroner i 2005.

 

Verbal forslag:

 

POLITISK VIRKSOMHET

Kommunestyret ber administrasjonen utrede og legge frem en sak om hvordan kommunens infotjener på internett kan videreutvikles og minske avstanden fra politikere til befolkning. Kommunestyret ber adm. Spesielt å se på mulighetene for web TV overføring av kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter.

 

SENTRALADMINISTRASJON/ADMINISTRATIVETJENESTER

Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens forsikringsavtaler for å innhente alternative tilbud samt å vurdere kommunenes status som selvassurandør.

I denne sammenheng tas det kontakt med andre kommuner for å vurdere et samarbeid med sikte på stordriftsfordeler.

 

Kommunestyret ber administrasjonen gjennomgå kommunens bankavtaler med sikte på å innhente alternative tilbud.

 

Den teletekniske driften av alle sentralbord i kommunen settes ut på anbud.

 

Kommunen skal gi svar på alle henvendelser fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger innen 72 timer (3 virkedager) Svaret skal minimum inneholde:

 

Din henvendelse er mottatt

Den vil bli behandlet av saksbehandler XX 

Det kan forventes at du får et fullstendig svar om X dager (eller i uke X)

 

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak om en helhetlig

arbeidsgiverpolitikk i kommunen, som blant annet inneholder forslag til en kommunal seniorpolitikk, resultatlønn og åremåls ansettelser osv. Når det gjelder åremålstilsetting for kommunens toppledere bør både fordeler og ulemper utredes, samt strategi rundt lederrekruttering og forslag til en fremtidig lønnspolitikk for kommunen bør være sentrale momenter i en slik sak.

 

GRUNNSKOLE

Verdal kommune skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig.

 

Det settes i gang et arbeid for å omdanne oppveksområdene i kommunen til egne enheter med egne driftsstyrer. Foreldrerepresentanter skal ha flertall i driftsstyrene.

 

Driftsstyrene får totalansvar for drift av skolene, herunder ansvar for budsjett og personale. Skolene tilføres inntekter fra kommunen gjennom et stykkprissystem.

 

Kommunestyret forutsetter at de selvstyrte skolene baserer sin opplæring på Opplæringsloven og gjeldende læreplan, men vil samtidig tillate og oppmuntre til forsøk med alternativer pedagogiske opplegg.

 

Morsmålsundervisningen for fremmedspråklige elever avvikles fra og med starten av neste skoleår, da dette ikke er en lovpålagt oppgave.

 

Leieinntekter fra aktiviteter som foregår i skolen utenom skolene utenom skoletid skal tilfalle den enkelte skole dirkete.

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide kvalitetskriterier som skal sikre en minimumskvalitet innen kommunens grunnskoler.

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en trafikksikringsplan for kommunes skoleveier. Statusbeskrivelse og mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved av/påstigning i tilknytting til skolene skal inngå i planen. Mulighetene for øremerkede stats- og fylkestilskudd til utbedringstiltak må kartlegges.

 

SOSIALETJENESTER

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnadene forbundet med mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i kommunen i mer enn 5 år.

 

Dette for å sikre en bedre kontroll med at de statlige refusjonene gjennom integreringstilskuddet de 5 første årene faktisk dekker kommunes kostnader forbundet med mottak av flyktninger/asylsøkere.

 

Ordningen ”Arbeid for sosialhjelp” (vilkår for sosiale ytelser) er et av flere tiltak som KPMG har pekt på i sin utredning. Det bes i den sammenheng om at administrasjonen fremlegger egen sak om hvor langt man har kommet når det gjelder iverksettelse av dette tiltak. Videre bes det om at administrasjonen legger frem en vurdering over hvilke erfaringer man har gjort seg på dette område. Egen sak fremlegges for kommunestyret innen mai 2004. 

 

PLEIE OG OMSORG

Det etableres en ordning med eldre ombud i kommunen.

 

Administrasjonen bes igangsette arbeid med å innhente anbud på driften av trygghetsalarmtjenesten.

Kommunestyret ber om at alle som har behov for trygghetsalarmer i kommunen skal få dette innen utgangen av 2004.


 

Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak om konkurranseutsetting av deler av kommunens hjemmebaserte omsorg. Kommunens pleie- og omsorgsavdeling skal ha mulighet til å legge inn anbud på lik linje med eksterne private tilbydere. Sak med fremdriftsplan, vurderinger av hvilke tjenester som egner seg for konkurranse, kvalitetskrav, anbudsgrunnlag m.v. fremmes for kommunestyret innen 01.06.2004.

 

Kommunestyret ber rådmannen konkurranseutsette hele eller deler av driften av kommunens sykehjem, i forbindelse med oppstart av det nye sykehjemmet.

 

EIENDOMSFORVALTNING

Kommunestyret ber administrasjonen om å legge frem egen sak om alternativ forvaltning av kommunens samlede eiendommer og bygningsmasse. I saken må fordeler og ulemper med ulike organisasjonsformer vurderes, herunder dagens modell, opprettelse av et eget kommunalt eiendomsforvaltningsselskap og mulig konkurranseutsetting av enkelte driftsoppgave

 

Kommunestyret mener at Fritidssenteret ikke legges ut for salg i det åpne marked, men at det inngås forhandlinger med kommunens sanitetslag om overtagelse av fritidssenteret. Dette vil være et meget viktig tiltak innen eldreomsorgen slik at man sikres egnede lokaler for at man kan opprettholde et godt å fremtidsrettet dagtilbud til de eldre.

 

TEKNISK/AREAL OG BYGGESAK/ KOMMUNALTEKNISK

 

Kommunestyret ber rådmannen sette ut alt renholdsarbeidet i kommunen på anbud.

 

Kommunestyret ber kommunerevisjonen og kontrollutvalget om å foreta en særskilt gjennomgang av selvkostnivå, gebyr- og beregningsgrunnlag, samt eventuelt selvkostfond, for de kommunale vann-, kloakk- og renovasjonstjenestene de siste 5 år.

 

Kommunestyret ber om å få fremlagt de kommunale gebyrene for vann, avløp og renovasjon som egne kapittel i budsjett og regnskap. Kapittelene skal synliggjøre kostnadskomponentene i beregningsgrunnlaget for gebyrene på en oversiktlig og lettlest måte. Kapitalkostnader, driftskostnader og fordelte indirekte driftskostnader, samt rentesatser og dekningsgrad må kunne leses ut av budsjett/regnskapet.

 

Også budsjett for forventede utvikling i vann-, avløps- og renovasjons-sektorene de nærmeste 3 år må være med (herunder investeringsplan og gebyrnivå).

 

Kommunestyret ber administrasjonen forberede egen sak og innhenter

anbud for veivedlikehold/vintervedlikehold-/rengjøring/vaktmestertjenester/ oppmålingstjenester, slik at en kan vurdere alternative driftsoperatører.

 

Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang arbeid med overgang til målebasert avregning av vann- og kloakkgebyrene (vann inn = vann ut). Ordningen må gjelde både private abonnenter og næringsdrivende. Endringer i forskriftene gjør dette helt nødvendig.

 

Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang arbeid med overgang til målebasert avregning av renovasjonsgebyret basert på vektmåling av den enkelte abonnents avfallscontainere (elektronisk målesystem finnes i markedet).

 

På bakgrunn av varierende kvalitet på det kommunale drikkevannet ber kommunestyrt om at det utarbeides retningslinjer for reduksjon/refusjon av avgift når vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende etter en nærmere fastsatt kvalitetsstandard.

 

Feietjenesten i kommunen settes ut på anbud.

 

Administrasjonen bes arbeide for å omgjøre egnede deler av teknisk etat til egne resultatenheter eller aksjeselskaper.

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over

kommunens totale bil- og maskinpark. Oversikten skal munne ut i en plan for samkjøring /samordning over etatsgrensene/sektorene i kommunen. Overflødig materiell selges. Ved nyanskaffelser og utskifting av gammelt/utrangert materiell skal leieavtaler med private vurderes opp mot kommunalt eierskap.

 

FINANSIELL VIRKSOMHET

Kommunestyret ber rådmannen gå igjennom kommunens lånemasse og kapital for å vurdere alternative plasseringsmåter både på lån og formue. Denne fremlegges til politisk behandling innen april 2004.

 

Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en nedtrappingsplan for bruk av eiendomsskatt og at denne planen legges frem i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

 

 

SP v/Trude Holm fremmet følgende verbalforslag:

 

”Administrasjonen bes se på muligheten til en praksis slik at ressursene følger eleven i overgangen barnehage/barneskole/ungdomsskole”.

 

Høyre v/Kåre Norum fremmet følgende forslag:

 

Inntekter:

 

 1. Budsjettet økes med 4 870 000,- kroner, jfr. budsjettforliket.
 2. Eiendomskatten beholdes uendret, reduksjon 2 900 000,- kroner. Det taes sikte på å fjerne eiendomskatten, når kommunen har ned betalt sitt akkumulerte underskudd.
 3. Skjønnsmidler – reduseres med 1 700 000,- kroner.

 

Endringer i virksomhetsområdenes rammer:

 

 1. 7.1. Rådmannens stab, økes med 400 000.- kroner til HMS-koordinator i planperioden.
 2. 7.5. Verdalsøra U-skole, økes med 400 000,- kroner i hele planperioden.

      7.7. Kulturtjenesten, reduseres med 446 000,- kroner, post 2315 – Ute kontakten i

      hele planperioden. Midlene benyttes ved Ungdomsskolen, viser også til Plan for

      psykiske helse, 2001-2204, pkt. 6.1.3 Utfordringer i planperioden, side 27.

 1. 7.14 helsetjenesten. Virksomhetsområde styrkes med  235 000,- kroner i hele

      planperioden til fortsatt drift ved Vuku Legesenter.

 1. 7.16 Teknisk drift reduseres med 1 412 000,- kroner i hele planperioden.

 

Investeringer:

 

 1. Rehabilitering av kommunal bygningsmasse forskyves 1 år, med oppstart i 2005.

            

2005

2006

2007

2 000 000

2 000 000

1 000 000

 

 1. Ny brannstasjon forskyves med 1 år, oppstart 2005.

 

2005

2006

2007

1 000 000

2 000 000

 

 

 1. Tilskudd anlegg for idrettsformål. Det avsettes 500 000 i hele planperioden.

(Kunstgress, ski - anlegg, skytebane, golf)

 

2004

2005

2006

2007

500 000

500 000

500 000

500 000

 

 1. Overskytende avsettes til reserver i planperioden, jfr. nedenstående regneark.

 

Virksomhetsområder

Budsjett 2003

Budsjett 2004

Økonomi-plan 2005

Økonomi-plan 2006

Økonomi-plan 2007

1. Rådmannens stab og støtteenhet

31799342

37607920

37414820

36464820

36814820

2. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

20017719

20263993

20213993

20416133

20722375

3. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

13966378

14100623

14100623

14241629

14455254

4. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde

27440007

26966698

26966698

27236365

27644910

5. Verdalsøra ungdomsskole

18540933

19386365

19386365

19575769

19862715

6. Vinne og Ness oppvekstområde

14304202

14265868

14265868

14408527

14624655

7. Kulturtjenesten

14740317

13983216

13983216

14383216

14383216

8. Barne- og familietjenesten

14771109

16402912

16402912

16852912

16852912

9. Flyktningetjenesten

11699950

12146339

12750500

12400000

11820000

10. Vinne pleie- og  omsorgsdistrikt

32183498

32693600

32693600

34093600

34093600

11. Øra pleie- og omsorgsdistrikt

59819630

59016676

59016676

59166676

59166676

12. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

8886122

9458900

9458900

9858900

9858900

13. Sosialtjenesten

14502523

12427854

12427854

12827854

13227854

14. Helsetjenesten

9885978

10496236

10766236

10766236

10766236

15. Næring og plan

4767772

4033500

4033500

4033500

4033500

16. Teknisk drift

9605330

12000000

12000000

12000000

12000000

17. Brann og beredskap

3841190

4640300

4640300

4640300

4640300

Sum Virksomhetsområder

310772000

319891000

320522061

323366437

324967923

Skatt på inntekt og formue

171460000

187500000

188437500

189379688

190326586

Eiendomsskatt, netto

10200000

10200000

10200000

10200000

10200000

Rammetilskudd

175892000

166170000

166170000

166170000

166170000

Gen statstilskudd flyktninger

13220000

13100000

13400000

13000000

12300000

Besparelser ISK samarbeidet

0

0

1000000

2000000

3000000

Brutto driftsresultat

-60000000

-57079000

-58685439

-57383251

-57028663

Renteutgifter

26300000

19800000

19738439

19900000

18700000

Renteinntekter

1000000

1100000

1100000

1100000

1100000

Netto renteutgifter

25300000

18700000

18638439

18800000

17600000

Avdrag på lån

30300000

29932000

30600000

30500000

30000000

Netto kapitalutgifter

55600000

48632000

49238439

49300000

47600000

Netto driftsresultat

-4400000

-8447000

-9447000

-8083251

-9428663

Underskuddsdekning

4400000

7400000

7400000

7400000

0

Reserver

 

1 047 000

 1 047 000

0

1047000

Avsetning til fond

 

 

1000000

683251

8381663

Resultat

0

0

0

0

0

 

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag:

 

ӯKONOMIPLAN 2004-2007. FORSLAG FRA VERDAL SV.

 

Friske midler                                       4 870 000

Ingen økt eiendomsskatt                     2 900 000

Skjønnsmidler                                     1 700 000

 

Rest                                                        270 000

 

Reduksjon 5 mill. inv.                            400 000

Mindre u.dekning                                   550 000

Mindre økning r.hold                             500 000

 

                                                            1 720 000

 

Legges inn i driftsbudsjettet:

 

Kulturtjenesten           400 000

Aktivitørstilling           150 000

HMS                            400 000

Tiltak f.hemmede        400 000

Volden skole                200 000

 

                                                            1 550 000

Reserve 2004                                          170 000

 

Ordføreren fremmet følgende forslag:

 

1.        Rådmannen får fullmakt til å overføre midler til ISK i samsvar med tidligere vedtak om hvilke områder som skal overføres ISK.

2.        Rådmannen får fullmakt til å overføre midler fra ulike virksomhetsområder til servicekontoret.”

 

VOTERING:

 

FRP sitt forslag:

Ved votering falt forslaget med 7 mot 2 stemmer.

 

Høyre sitt forslag:

Det ble først votert samlet over punktene 1-7 med følgende resultat:

Pkt. 1 – 7  -  falt med 7 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert samlet over punktene 8-10 med følgende resultat:

Pkt. 8 – 10  - falt med 7 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert over punkt 11 som falt med 7 mot 2 stemmer.

 

SV sitt forslag:

Ved votering falt forslaget med 8 mot 1 stemme.

 

AP og SP sitt forslag:

Det ble først votert over punkt 1 som ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Det ble deretter votert over punkt 2 som ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

Det ble så votert over verbalforslagene 1-4 som ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert over ”Endring undeskuddsdekning” som ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

 

Rådmannens tilråding med de endringer vedtatt i AP og SP sitt forslag:

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Pkt. 1 med vedtatte endringer – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 3 med vedtatte endringer – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 6 med vedtatte endringer – enstemmig vedtatt.

Pkt. 7 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 8 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 9 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 10 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 11 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 12 – enstemmig vedtatt.

 

SP v/Trude Holm sitt verbalforslag:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Ordførerens forslag:

Det ble votert punktvis over forslaget med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

 

Innstilling:

 

1.      Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2004-07 og budsjett 2004. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2004. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2004 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet.

 

 

 

 

 

 

Virksomhetsområder

Budsjett 2003

Budsjett 2004

Økonomi-plan 2005

Økonomi-plan 2006

Økonomi-plan 2007

1. Rådmannens stab og støtteenhet

31 799 342

37 577 920

37 414 820

36 464 820

36 814 820

2. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

20 017 719

20 463 993

20 613 993

20 816 133

21 122 375

3. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

13 966 378

14 100 623

14 100 623

14 241 629

14 455 254

4. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde

27 440 007

26 966 698

26 966 698

27 236 365

27 644 910

5. Verdalsøra ungdomsskole

18 540 933

19 190 365

19 190 365

19 379 769

19 666 715

6. Vinne og Ness oppvekstområde

14 304 202

14 265 868

14 265 868

14 408 527

14 624 655

7. Kulturtjenesten

14 740 317

14 829 216

14 829 216

15 229 216

15 229 216

8. Barne- og familietjenesten

14 771 109

16 402 912

16 402 912

16 852 912

16 852 912

9. Flyktningetjenesten

11 699 950

12 146 339

12 750 500

12 400 000

11 820 000

10. Vinne pleie- og  omsorgsdistrikt

32 183 498

32 693 600

32 693 600

34 093 600

34 093 600

11. Øra pleie- og omsorgsdistrikt

59 819 630

59 016 676

59 016 676

59 166 676

59 166 676

12. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

8 886 122

9 458 900

9 458 900

9 858 900

9 858 900

13. Sosialtjenesten

14 502 523

12 427 854

12 427 854

12 827 854

13 227 854

14. Helsetjenesten

9 885 978

10 511 236

10 831 236

10 831 236

10 831 236

15. Næring og plan

4 767 772

4 033 500

4 033 500

4 033 500

4 033 500

16. Teknisk drift

9 605 330

12 562 000

12 212 000

12 212 000

12 212 000

17. Brann og beredskap

3 841 190

4 640 300

4 640 300

4 640 300

4 640 300

Sum Virksomhetsområder

310 772 000

321 488 000

321 849 061

324 693 436

326 294 923

Skatt på inntekt og formue

171 460 000

187 500 000

188 437 500

189 379 688

190 326 586

Eiendomsskatt, netto

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

Rammetilskudd

175 892 000

166 170 000

166 170 000

166 170 000

166 170 000

Gen statstilskudd flyktninger

13 220 000

13 100 000

13 400 000

13 000 000

12 300 000

Brutto driftsresultat

60 000 000

55 482 000

56 358 439

54 056 251

52 701 663

Renteutgifter

26 300 000

19 800 000

19 738 439

19 900 000

18 700 000

Renteinntekter

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Netto renteutgifter

25 300 000

18 700 000

18 638 439

18 800 000

17 600 000

Avdrag på lån

30 300 000

29 932 000

30 600 000

30 500 000

30 000 000

Netto kapitalutgifter

55 600 000

48 632 000

49 238 439

49 300 000

47 600 000

Netto driftsresultat

4 400 000

6 850 000

7 120 000

4 756 251

5 101 663

Underskuddsdekning

4 400 000

6 850 000

7 950 000

0

0

Besparelser ISK samarbeidet

0

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Avsetning til fond

 

 

170 000

6 756 251

8 101 663

Resultat

0

0

0

0

0

 

2.      Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2004 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.

3.      Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2004-07. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2004. 

 

Ordinære investeringer 2004-07

 

Tiltak

2004

2005

2006

2007

Sum

IT-investeringer

2,0

2,0

3,0

3,0

10,0

Kontorteknisk utstyr

0,0

0,2

0,0

0,1

0,3

Arkivutstyr

0,3

0,2

0,0

0,0

0,5

Verdalsøra ungdomsskole

8,0

0,0

0,0

0,0

8,0

Vuku oppvekstsenter

12,5

0,0

0,0

0,0

12,5

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

2,0

1,0

1,0

1,0

5,0

Mindre tiltak på skoler

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Kjøp av bygning flyktninger

1,6

0,0

0,0

0,0

1,6

Ulike tiltak omsorgstjenester

0,2

0,3

0,2

0,3

1,0

Kirker/kirkegårder

1,0

0,5

0,5

0,5

2,5

*

 
Gjeldssanering SNK

1,2

1,2

1,1

0,0

3,5

Verdal Vekst

2,5

2,5

2,5

2,5

10,0

Ny brannbil

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

Ny brannstasjon

1,0

3,0

0,0

0,0

4,0

Maskiner

0,5

0,5

0,5

0,5

2,0

Kommunale veger

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Til sammen

34,8

13,4

10,8

12,9

71,9

 

* Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune sanerer 6,5 mill. kroner i samme periode. Det arbeides videre med at staten tar sin andel og sanerer 15 mill. kroner over 3 år.

Investeringer betalingstjenestene 2004-07

Tiltak

2004

2005

2006

2007

Sum

Hovedplan vannforsyning

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

Sanering eksisterende kloakk

3,5

3,5

4,5

4,5

16,0

Spredt avløp

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

Ny feiebil

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

Til sammen

10,3

10,0

11,0

11,0

42,3

 

Investeringer pleie og omsorg 2004-07

Tiltak

2004

2005

2006

2007

Sum

Nybygg ØBH

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Omsorgsboliger Vuku

4,0

18,0

0,0

0,0

22,0

Psykiatriboliger Verdal Bo- og Helsetun

5,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Til sammen

11,0

18,0

0,0

0,0

29,0

 

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

 

Finansiering

 

 

 

 

2004

2005

2006

2007

Totalt

Totale investeringer

56,1

41,4

20,8

23,9

142,2

Finansiering:

 

 

 

Bruk av lån

52,4

28,2

15,8

21,4

117,8

Bruk av tilskudd/salg

3,7

13,2

5,0

2,5

24,4

 

4.      Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 52.400.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

 

5.      Det tas opp inntil 20 mill. kroner i kassekreditt.

6.      Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2004 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

7.      Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

8.      Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2004. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

9.      Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2004 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

10.  Det er avsatt 6 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2004 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

11.  Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.

12.  Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2004.

 

13.  Legesenterfunksjonen i sentrum gjennomgåes med sikte på å redusere antall sentre fra 3 til 2. Dette for å få en bedre ressursutnyttelse m.h.t. hjelpepersonell og for å få ned kommunens driftsutgifter til bygninger.

14.  Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå  kommunens bygningsmasse. Hensikten er å redusere areal og dermed driftsutgifter på kommunale bygg.

15.  Det søkes Fylkesmannens pott for krise og omstillingstiltak om 1 million kroner til kompetanseheving og omstilling i kommunen.

16.  Verdal kommune forutsetter kompensasjon i form av ekstra skjønnsmidler p.g.a. endring i sosialhjelpsnøkkelen. Økonomiske midler som tilføres settes av til disposisjonsfond. Dette p.g.a usikkerhet omkring en rekke driftsområder spesielt innen sosialtjenesten og pleie og omsorgstjenesten.

 

17.  Administrasjonen bes se på muligheten til en praksis slik at ressursene følger eleven i overgangen barnehage/barneskole/ungdomsskole.

18.  Rådmannen får fullmakt til å overføre midler til ISK i samsvar med tidligere vedtak om hvilke områder som skal overføres ISK.

19.  Rådmannen får fullmakt til å overføre midler fra ulike virksomhetsområder til servicekontoret.”

 

 

 

Sak  nr.: 0116/03

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER - VANN/AVLØP LYSTHAUGEN

 

Behandling:

 

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0117/03

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER - UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE

 

Behandling:

 

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0118/03

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - SLUTTRAPPORT

 

Behandling:

 

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

1.      Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet ”Omsorgsboliger Lysgård " godkjennes.

2.      Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr.8.775.000,-.

 

 

Sak  nr.: 0119/03

SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL  21/12

 

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

1. Ivar Nubdal får til bud om kjøp av tilleggsareal til eiendommen 21/12.

2. Prisen på arealet settes til 225,- pr m2.

3. I tillegg til kjøpesummen dekker kjøper alle omkostninger i forbindelse med

  eiendomsoverdragelsen.

 

 

Sak  nr.: 0120/03

STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2004.

 

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 

1.      Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.0000 for videreutlån opp mot låneordningen Startlån.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån for 2004 dersom gebyrer etc. utenfor kommunen og som har betydning for låneordningen, endres.

 

 

Sak  nr.: 0121/03

GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007

 

Behandling:

 

Tomas Hallem fratrådte som inhabil under behanldingen av saken. Til stede: 8 representanter.

Ordføreren orienterte om saken.

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag:

 

”Saken utsettes til 11.12.03.

Formannskapet ber om at det lages en ny sak der signaler framkommet i møtet tas inn.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Saken utsettes til 11.12.03.

Formannskapet ber om at det lages en ny sak der signaler framkommet i møtet tas inn.

 

 

Sak  nr.: 0122/03

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. MAI 2004 TIL 31. APRIL 2008

 

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 

Særskilt utvalg med særlig kyndighet i ”Bygningsvesen”

1.      Byggmester  Magnus Kolstad

2.      Disponent Kari Oddfrid Kvernmo

3.      Rørlegger Morten Sveberg

4.      Ingeniør Hans Melby

5.      Montasjesjef Viktor Iversen

6.      Sivilingeniør Andor Kjesbu

7.      Faglærer Ivar Nonset

8.      Daglig leder Kåre Hynne

9.      Faglærer Kjell Sørhaug

10.  Rørleggermester Harald Halvorsen

 

 Særskilt utvalg med særlig kyndighet i ”Regnskap, finansvesen, skatt og avgift.”

 

1.      Regnskapsfører Sturla Skrove

2.      Regnskapsfører Arnfinn Kverkild

3.      Regnskapsfører Svein R. Kristiansen.

 

 Utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker og tvistemål ved

 lagmannsretten.

 

Utvalg for kvinner.

 

1.      Hjelpepleier Turid Nordli.

2.      Ligningsfunksjonær Marit Helga Steinsli

3.      Gårdbruker Karin Rekve

4.      Gårdbruker Mette Karlgård

5.      Lærer Anne Græsli Nordvoll

6.      Journalist Marit Arnesen Veimo

7.      Høgskolelektor Olaug Harriet Nestvold

8.      Butikksjef Kari Woll.

9.      Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset

10.  Bibliotekar Bjørg Lein

11.  Eli Kluken Moene

12.  Husmor Arnhild Brustad

13.  Musikklærer Maj Brit Slapgaard Larsen

14.  Annlaug Evensen Wold

15.  Næringsmiddelteknolog Trine Remman Wohlen

16.  Sykepleier Grethe Bremseth

17.  Markedsansvarlig Ingegerd K. Eggen Sellæg

18.  Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem

19.  Husmor Kjellaug Nordset Iversen

20.  Lærer Elbjørg Holmvik

21.  Kari Forberg Prestvik

22.  Bonde Inger Skjerve Bjartnes

23.  Gårdbruker Torhild Langåssve

24.  Pedagogisk psykologisk rådgiver Solveig Aamdal

25.  Asbjørg Marit Jakobsen

 

Utvalg for menn.

 

1.      Gårdbruker Arvid Woll

2.      Pensjonist Johannes Overmo

3.      Lege Dagfinn  Thorsvik

4.      Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli

5.      Daglig leder Jon Sellæg

6.      Gårdbruker Jarle Forbord

7.      Gårdbruker Arne Holan

8.      Forretningsdrivende Øystein Lynum

9.      Pensjonist Harry Arntsen

10.  Disponent Roar Malmo

11.  Skogsmaskinfører Arnt Kjesbu

12.  Lege Eirik Ulseth

13.  Aage Rostad

14.  Faglærer Rolf Rotmo

15.  Daglig leder Torolf Kvello

16.  Konsulent Petter Krokstad

17.  Økonomisjef Stig Arild Myhre

18.  Konservator Per Steinar Raaen

19.  Tilrettelegger/rørlegger Hans Robert Hynne

20.  Lokomotivfører Hans Ole Valstad

21.  Prosjektleder Knut Baglo

22.  Prosjektleder Paul Sverre Røe

23.  Student NTNU Tore Granum

24.  Avdelingsleder Rune Storstad

25.  Gårdbruker/varaordfører Tomas Iver Hallem

 

Alminnelig utvalg for meddommere til herredsretten.

 

Utvalg for kvinner.

 

1.      Skoleelev Toril Åbotnes Iversen

2.      Lærer Brit Fredriksen

3.      Husmor Turid Hallem Ingebrigtsen

4.      Salgskonsulent Anette Tiller

5.      Husmor Åse Dahl

6.      Avdelingsleder Turi Eitrem

7.      Daglig leder krisesenter Torill Elverum

8.      Husmor Marit Wigum Solheim

9.      Ordfører/sykepleier Gerd Janne Kristoffersen

10.  Husmor Unni Julnes

11.  Husmor Lise Tiller

12.  Adjunkt Sissel Johnsborg

13.  Butikkeier Anne Cathrine Øyan

14.  Husmor Karin Sandstad

15.  Fysioterapeut Kirsten Hegdahl

16.  Barnepleier Marit Voll Skrove

17.  Adjunkt Toril Varslot Hagen

18.  Virksomhetsleder Randi Segtnan

19.  Butikkmedarbeider Inger Åse Lyngsaunet

20.  Husmor Jorid Lyng

21.  Trekkontrollør Inger Grethe Hjelde

22.  Hjelpepleier Solveig Myrland

23.  Adjunkt Trude Holm

24.  Bibliotekar Sigrun Espelien Aasen

25.  Lærer Turid Holtan Holmen

26.  Husmor Bjørg Nestvold

27.  Bankarbeider Berit Christiansen

28.  Sykepleier Orla Austad

29.  Klinikkassistent Kjellrun Vada

30.  Førskolelærer Randi Lykke

31.  Bankfunksjonær Kari Nordli

32.  Husmor Anne Sofie Okkenhaug

33.  Rektor Inga Astrid Hildrum

34.  Aktivitør Marit Skjerve

35.  Sykepleier Kari Sundby

36.  Førskolelærer Hege Kolsrød Sagvold

37.  Konsulent Rannveig Iversen

38.  Husmor Anne Grethe Braruud

39.  Kontorfullmektig Synnøve Haugnes

40.  Husmor Marit Vikan

41.  Lærer Eldbjørg Lyngstad

42.  Kontorfullmektig Eirin Valseth Forberg

43.  Husmor Bjørg Okkenhaug Musum

44.  Assistent Brit Ness

45.  Sykepleier Anna Dahl Olsen

46.  Student Tone Amdahl

47.  Husmor Karen Olsen

48.  Postfunksjonær Målfrid  Garli

49.  Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen

50.  Husmor Kari Synnøve Johnsen

51.  Lærer Solvor Johanne  Vikhamar

52.  Lærer Guri Figenschou

53.  Kontorfullmektig Rita Ness

54.  Husmor Laila Fikse Enes

55.  Lærer Rønnaug Aune.

56.  Kontorassistent Kari Frøseth Myhre

57.  Lærer Aud Segtnan

58.  Sosionom Kjellrun Lundsaunet Myhre

59.  Husmor Bjørg Hanna Slapgård Myhre

60.  Husmor Arnhild Grindberg

 

 

Utvalg for menn.

 

1.      Gårdbruker John Sundby

2.      Trygdedirektør Ivar Lyngstad

3.      Blikkenslager Ole Gunnar Hallager

4.      Avdelingsingeniør Harry Halland

5.      Brannsjef/Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad

6.      Avdelingsleder Ola A. Sagvold

7.      Elektriker Ståle Aasgaard

8.      Gårdbruker Asbjørn Leirset

9.      Sjåførlærer Kåre Norum

10.  Gårdbruker Johan Sundby

11.  Sykepleier John Løseth

12.  Avdelingsleder Brynjar Aksnes

13.  Sveiser Arne Hamran

14.  Ekspeditør Kjell Ottermo

15.  Spesiallærer Knut Wass

16.  Konsulent Svein Arne Flyum

17.  Typograf Asgeir Lund.

18.  Spesialarbeider Kjell Tromsdal

19.  Lærer Tor-Petter Abelsen

20.  Gårdbruker Sturla Østgård

21.  Pensjonist Agnar Johansen

22.  Gårdbruker Jørgen Thome

23.  Vaktmester Lasse Johnsson jr.

24.  Adjunkt Knut Tveita

25.  Arbeidsformann Bjørn Kjesbu

26.  Gårdbruker Øistein Larsen

27.  Avdelingsingeniør Ingolf Dillan

28.  Lærer Øystein Wist

29.  Butikksjef Leif  Haugan

30.  Gårdbruker Karl Terje Mathisen

31.  Kontrollør Arnfinn Røkke

32.  Major Kjetil Aarstad

33.  Adjunkt Leiv Håskoll

34.  Student Lars Gunnar Marken

35.  Lærer Modulf Slapgård

36.  Informasjonssjef Dagfinn Brendmo

37.  Ekspeditør John Baglo

38.  Landbruksavløser/snekker Petter Dalsve Skogly

39.  Malermester Rolf Olav Olsen

40.  Regnskapsmedarbeider Roar Forbord

41.  Gårdbruker Rolf Olav Bjørken

42.  Arbeidsleder Roger Kvello Hansen

43.  Disponent Jonny Myhre

44.  Konsulent Knut Gunnar Brenne

45.  Gårdbruker Nils Egil Steinsli

46.  Økonomisk rådgiver Harry Joar Aksnes

47.  Gårdbruker Jonas  Sivertsen

48.  Blikkenslager Einar Langnes

49.  Ligningsfunksjonær Håkon Lyngsmo

50.  Faglærer Tor Barli

51.  Lektor Arne Hallem

52.  Lektor  Øystein Walberg

53.  Fullmektig Bjørn Lyngsmo

54.  Økonomikonsulent Knut Langdal

55.  Typograf Bjørnar Myhre

56.  Lærer Harald Hjelde

57.  Journalist Levin Nestvold.

58.  Pensjonist Odd Erik Ramberg

59.  Lektor Bjørn Iversen

60.  Gårdbruker Arve Haldorsen

 

 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten.

 

1.      Gårdbruker Inger Skjerve Bjartnes.

2.      Spesialkonsulent Knut Einar  Steinsli.

3.      Småbruker Arvid Pedersen

4.      Gårdbruker Rune Sundby

5.      Gårdbruker Mette Karlgård

6.      Gårdbruker/varaordfører Tomas Iver Hallem

7.      Husmor Arnhild Grindberg

8.      Husmor Målfrid Garli

9.      Husmor Ingegerd Sivertsen

10.  Gårdbruker Morten Green

11.  Gårdbruker Arve Haldorsen

12.  Gårdbruker Torhild Langåssve

13.  Husmor Gudrun Olsen

14.  Gårdbruker Ingvald Lein

15.  Gårdbruker Jørleiv Kvakland.

16.  Gårdbruker Atle Vikan

17.  Gårdbruker Siri-Gunn Vinne

18.  Gårdbruker Paul Sverre Røe

19.  Gårdbruker Halvor Minsås

20.  Gårdbruker Johan  Hofstad

 

 

 

Sak  nr.: 0123/03

FORSLAG PÅ SKJØNNSMENN FRA VERDAL KOMMUNE FOR PERIODEN FRA 1. MAI  2004 - 30. APRIL 2008.

 

Behandling:

 

Følgende dokument ble utdelt i saken.

-         Brev dat. 24.11.2003 fra Stjør- og Verdal tingrett. Valg av skjønnsmenn for 2004-2008.

-         Brev dat. 17.11.2003 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Valg av skjønnsmenn for 2004-2008.

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 

1.      Byggmester Magnus Kolstad

2.      Gård- og skogbruker Jon A. Rostad

3.      Gårdbruker og sivilagronom Inger Skjerve Bjartnes

4.      Gårdbruker Gunnar Kvaal

5.      Murmester Karstein W. Fredin

6.      Byggmester Roar Bjartnes

7.      Regnskapsfører Sturla Skrove

8.      Sivilingeniør bygg Andor Kjesbu

9.      Disponent bygningsforetak Kari Oddfrid Kvernmo

10.  Maskinentreprenør Jon Sellæg

11.  Driftsleder bygg Kåre Hynne

12.  Ingeniør, takstmann, byggeleder, konsulent Arne Okkenhaug

13.  Ingeniør Røstad entreprenør Stig Selseth

14.  Gårdbruker Baard Skjørholm

15.  Avd.ingeniør Trond Myhre

16.  Faglærer Ivar Nonset

17.  Snekker Lottar Hjelde

18.  Instruktør Arnt Kjesbu

19.  Gård- og skogbruker Jon Olav Skrove

20.  Reineier Paul Jåmå

 

 

Sak  nr.: 0124/03

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008

 

Behandling:

 

Ordføreren fremmet følgende forslag på medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet:

 

”Medlemmer:

 

1.      Arne Haugberg, leder

2.      Kari Sundby

3.      Marn Storhaug

 

Varamedlemmer:

 

1.      Jon Birger By

2.      Karin Rekve

3.      Rolf Tømmerås

 

Godtgjøring blir som vedtatt 28.08.00.”

 

Det ble først votert punktvis over forslag til medlemmer som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert punktvis over forslag til varamedlemmer som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over forslaget om godtgjøring som ble enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

Medlemmer:

 

1. Arne Haugberg, leder

2        Kari Sundby

3.      Marn Storhaug

 

Varamedlemmer:

 

1        Jon Birger By

2        Karin Rekve

3        Rolf Tømmerås

 

Godtgjøring blir som vedtatt 28.08.00.

 

 

Sak  nr.: 0125/03

FORSTERKING AV MOT-ARBEIDET I VERDAL - "MOT-PLUSS"

 

Behandling:

 

Ordfører og rådmann orienterte om saken.

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 

1.      Kommunestyret slutter seg til forslaget om en styrket MOT-satsing i Verdal kommune.

2.      Ordføreren i samarbeid med rådmannen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppa.

3.      Kommunestyret slutter seg til finansieringsplanen for prosjektet for perioden 2003-2005.

4.      Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer for 2003 og 2004.

 

 

 

Sak  nr.: 0126/03

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER : PROSJEKT MØLLEGATA MEKKEVERKSTED/ MØLLEGATA UNGDOMSKAFE

 

Behandling:

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt 2 (tilrådinga fra rådmann pkt. 1):

 

”2. Administrasjonen må i samarbeid med initiativtakere og organisasjoner innen motorsport se på løsninger for aktivisering av motorinteressert ungdom.”

 

Det ble først votert over rådmannens tilråding som pkt. 1, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over SV sitt forslag som til pkt. 2, som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

1. Søknaden om økonomiske midler til prosjektering av Møllegata mekkeverksted/Møllegata
    ungdomskafe avslås.

2. Administrasjonen må i samarbeid med initiativtakere og organisasjoner innen motorsport se
   på løsninger for aktivisering av motorinteressert ungdom.

 

 

Sak  nr.: 0127/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 27.11.2003

 

Behandling:

 

Gerd Janne Kristoffersen fikk permisjon og forlot møte. Til stede: 8 representanter.

 

Varaordføreren orienterte om:

-         Møte i samkommunestyre/styringsgruppen mandag 8. desember 2003 kl. 10.00 på kommunestyresalen.

 

Rådmannen orienterte om:

- Investeringer rådhuset består bl.a. av: Utskifting av bord kommunestyresal, nytt ventilasjonsanlegg og inngangsparti.

 

Vedtak:

 

 

Sak  nr.: 0128/03

ASBJØRG JAKOBSEN. SØKNAD OM STØTTE TIL TURISTINFORMASJON VED VERDAL STASJON

 

Behandling:

 

Kåre Norum fratrådte som inhabil under behandlingen av denne sak pga. egne interesser. Til stede: 7 representanter.

 

Rådmannen orienterte om saken.

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden avslås under henvisning til foranstående begrunnelse.

 

 

Rett utskrift attesteres:

 

 

Line Therese Ertsås

politisk sekretær