MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 23.10.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Ingen
Varamedlemmer Ingen
Til stede : 9 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 10.00.
Møte slutt : 12.25.

Det ble enighet i møte om at formannskapet skal ut på bedriftsbesøk 5 ganger i løpet av et år. Dette for å få innblikk i hva som skjer i det lokale næringsliv.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0100/03 SØKNAD OM TOMT AV 19/132 VED LYSGÅRD ØSTRE
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0101/03 ÅPNINGSTIDER/SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER/SKJENKESTEDER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0102/03 OPPNEVNING AV OVERFORMYNDER OG VARAMEDLEMMER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0103/03 OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/L
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0104/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET OKTOBER 2003
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0100/03

SØKNAD OM TOMT AV 19/132 VED LYSGÅRD ØSTRE

Behandling:

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Vedtak:

  1. Verdal kommune selger del av eiendommen 19/132 til boligtomt.
  2. Tomteprisen settes til 225,- pr m2. I tillegg til tomteprisen kommer omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse som administrasjonsgebyr, oppmålingsgebyr og tinglysingsomkostninger til skjøte.
  3. Kjøper må også koste omlegging av ledningsnett som går over eiendommen.
  4. Standard kjøpekontrakt for boligtomt legges til grunn for overdragelsen, med mindre endringer.
  5. Eiendommen selges til Asbjørn Dahling på ovennevnte vilkår.

 

 

 

Sak nr.: 0101/03

ÅPNINGSTIDER/SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER/SKJENKESTEDER

Behandling:

Robert Eriksson fremmet forslag om følgende tilføyelse i siste punkt:

"innen utgangen av april 2004".

Ved votering ble tilrådinga med foreslått tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Dagens salgs- og skjenketider opprettholdes i forbindelse med behandling av søknader for ny bevillingsperiode 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

Kommunestyret bes vurdere delegasjon av alle avgjørelser etter alkoholloven til formannskapet.

Det nylig vedtatte delegasjonsreglement vedrørende alkoholloven har ikke endringer i forhold til tidligere praksis.

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger forelegges for driftskomiteen som innstiller i sakene til kommunestyret (formannskapet) innen utgangen av april 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0102/03

OPPNEVNING AV OVERFORMYNDER OG VARAMEDLEMMER

Behandling:

Ordføreren orienterte om saken og opplyste om at sekretariatfunksjonen for overformynderiet er overført til økonomikonsulent.

Ordføreren foreslo følgende innstilling overfor kommunestyret:

"Kommunestyret gjenvelger overformynder Jon Birger By for 4 år og varamedlemmene Berit Gustad Nessø og Bjørn Kjesbu for 2 år."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overformynder:

  1. Jon Birger By - Gjenvalg for 4 år.
  2. Johannes Overmo – Ikke på valg (valgt til 31.12.05).

Varamedlemmer:

  1. Berit Gustad Nessø – Gjenvalg for 2 år.
  2. Bjørn Kjesbu – Gjenvalg for 2 år.

 

 

 

Sak nr.: 0103/03

OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/L

Behandling:

Rådmannen orienterte om Boligbyggelagets funksjon.

Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling overfor kommunestyret:

"Kommunestyret gjenvelger Knut Tveita som medlem i styret med funksjonstid til 31.12.05 og Aslaug Vik som varamedlem til styret med funksjonstid til 31.12.04.

Kommunestyret gjenvelger Arnold Grytbakk som medlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.05 og Arvid Pedersen som varamedlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.04.

Vedtak:

Kommunestyret gjenvelger Knut Tveita som medlem i styret med funksjonstid til 31.12.05 og Aslaug Vik som varamedlem til styret med funksjonstid til 31.12.04.

Kommunestyret gjenvelger Arnold Grytbakk som medlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.05 og Arvid Pedersen som varamedlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.04.

 

 

 

Sak nr.: 0104/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET OKTOBER 2003

Behandling:

Ordføreren orienterte om:

Spørsmål fra Trude Holm:

Kan formannskapet starte sitt bedriftsbesøk ved HUNT i Verdal? Kommunen må være i kontakt, vise interesse og gi uttrykk for at vi synes det er viktig at de er her

Rådmannen skulle ta det med seg.

Rådmannen orienterte om:

Vedtak: