MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 26.09.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Brita K. Thorsvik, Jostein Grande og Robert Eriksson.
Varamedlemmer Tomas I. Hallem.
Til stede : 9 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

 

Møte start : Kl. 10.10.
Møte slutt : Kl. 11.20.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 04.09.03.
 2. Invitasjon fra Foreningen mot Stoff, Innherred. Lystenning i Folkeparken 1. oktober.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0092/03 FASTSETTELSE AV PRIS PÅ SALG AV FESTETOMTER VOLD SØNDRE OG NORDRE
Klikk her for å se saksframlegget
0093/03 SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0094/03 FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0095/03 VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0096/03 OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0097/03 OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0098/03 SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0099/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET SEPTEMBER 2003
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0092/03

FASTSETTELSE AV PRIS PÅ SALG AV FESTETOMTER VOLD SØNDRE OG NORDRE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Festetomtene under Vold søndre og nordre selges til samme opplegg og vilkår som for festetomtene under Boligområdet Vest.
 2. Salgspris settes til 42,- pr m2.

I tillegg skal kjøper betale:

 1. Kjøpekontrakt for kjøp av festetomt legges til grunn for overdragelsen

 

 

 

Sak nr.: 0093/03

SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Administrasjonen vil se nærmere på oversendelsesforslaget fra Jostein Grande og fremme ny sak . Dette må skje før alle skjenkebevillingssaker skal behandles på nytt i juni 2004, slik at de kan søke etter de eventuelle nye retningslinjene."

Formannskapet sluttet seg enstemmig til ordførerens forslag.

Formannskapet behandlet søknaden i medhold av fullmakt etter kommunelovens § 13 – Hasteparagrafen.

Det ble votert punktvis over innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Selskapet Siciliana AS – org.nr. 984778384 v/styreleder og daglig leder Necati Tuvakcu gis alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i restauranten.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30 . juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Necati Tavukcu og Ahmet Can som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren for bevillingen.
 4. Kommunestyret fastsetter slik åpningstid:

  Mandag-torsdag fra kl. 13.00 til kl. 24.00.
  Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 5. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid:

  For øl og vin:

Mandag – torsdag fra kl. 13.00 til kl. 23.30

Fredag, lørdag og søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.30

For brennevin:

Alle dager fra kl. 13.00 til kl. 23.30.

 

 

 

Sak nr.: 0094/03

FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.

Behandling:

Formannskapet behandlet søknaden i medhold av fullmakt etter kommunelovens § 13 – Hasteparagrafen.

Ved votering ble innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Søknaden fra Flammen A/S om utvidelse av skjenketid for øl og vin til kl. 02.00 alle dager imøtekommes.

 

 

 

Sak nr.: 0095/03

VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Formannskapet behandlet søknaden i medhold av fullmakt etter kommunelovens § 13 – Hasteparagrafen.

Det ble votert punktvis over innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Selskapet Verdal Bowling A/S, Boby`n – org.nr. 885 788 912 v/styreleder og daglig leder Sigurd Jeremiassen gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin, som vist på vedlagte kartskisse.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Sigurd Jeremiassen som skjenkestyrer og Gerd Lefstad som stedfortreder for skjenkestyrer. Bevillingen trer i kraft tidligst fra det tidspunkt Sigurd Jeremiassen har dokumentert bestått alkoholprøve etter alkoholloven.
 4. Kommunestyret fastsetter slik skjenketid.

For øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin:

Mandag – fredag fra kl. 12.00 til kl. 24.00

Fredag – lørdag fra kl. 12.00 til kl. 02.00

Søndag/helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00

 

 

 

Sak nr.: 0096/03

OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT

Behandling:

Innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg i saken ble utlagt.

Harald Myrvang orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser datert 17.9.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 8 mill. kr.

 

 

Sak nr.: 0097/03

OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT

Behandling:

Innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg i saken ble utlagt.

Harald Myrvang orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for rehabilitering av rusmisbrukere på Reinsholm datert 26.8.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 7,5 mill. kr.

 

 

Sak nr.: 0098/03

SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT

Behandling:

Revidert utkast til søknad ble utdelt.

Innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utlagt.

Harald Myrvang orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

 1. Det gis prinsipiell tilslutning til at Verdal kommune deltar i et forsøksprosjekt for utprøving av en felles statlig etat for sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat i Verdal.
 2. Rådmannen får fullmakt til å bidra til utforming av endelig prosjektsøknad og eventuelt påbegynne forprosjektarbeidet.
 3. Saken legges fram til behandling i plan- og utviklingskomiteen og kommunestyret i løpet av høsten 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0099/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET SEPTEMBER 2003

Behandling:

Digitale Trøndelag:

Rådmannen orienterte om saken. Verdal kommune er med i et prosjekt for å prøve elektronisk signatur.