MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 04.09.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Torill Elverum, Anne G. W. Olsen og Jostein Grande. Robert Eriksson
møtte til sak nr. 83/03.
Varamedlemmer Brit Fredriksen, Bjørn Aarstad og Tomas I. Hallem.
Til stede : 11 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 10.00.
Møte slutt : 13.20.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 20.08.03.
 2. Midt-Norsk Oljeavis.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0082/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0083/03 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME FOR AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET
Klikk her for å se saksframlegget
0084/03 TEK REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE - GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING
Klikk her for å se saksframlegget
0085/03 TEK REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON
Klikk her for å se saksframlegget
0086/03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABL......
Klikk her for å se saksframlegget
0087/03 ETABLERING AV OFFENTLIG SERVICETORG
Klikk her for å se saksframlegget
0088/03 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Klikk her for å se saksframlegget
0089/03 NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.
Klikk her for å se saksframlegget
0090/03 SAMEMANNTALLET. SENTRAL FØRING AV SAMEMANNTALLET REVISJON AV SAMELOVEN
Klikk her for å se saksframlegget
0091/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0082/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte og besvarte spørsmål.

AP v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

"4. Formannskapet understreker at målsettingen om budsjettbalanse ligger fast."

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

" 5. Kommunestyret ser med stor bekymring på utviklingen i skolen som følge av stramme økonomiske rammer. Sparetiltakene resulterer i mindre tid til barn med spesielle behov og stor slitasje på de ansatte. Kommunestyret ser det som helt nødvendig at budsjettet til barnehage/skole økes når kommunens økonomi har kommet på fote. Spesielt må problemene i ungdomsskolen følges opp."

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:

"

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Underskuddsdekning reduseres med 1,4 mill. og brukes til å styrke virksomhetsområdene innenfor helse, sosial, pleie og omsorg.
 3. Underskuddsdekning reduseres med 0,1 mill. og brukes til å styrke kulturtjenesten p.g.a. avvik i kinodrift, slik at tilskudd til barne og ungdomsarbeid kan utdeles om budsjettert.
 4. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg gis i oppdrag å finne dekning for 1,4 mill. kroner.
 5. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk gis i oppdrag å finne dekning for 0,6 mill. kroner.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer i punkt 2-3.
 7. Kommunestyret vedtar rådmannens foreslåtte budsjettendringer i samsvar med punkt 5 i vedlagte liste."

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra Venstre, ble rådmannens tilråding vedtatt med 9 mot 1 stemme. 1 stemme ble avgitt for Venstre sitt forslag.

Ved votering ble forslaget til nytt pkt. 4 fra AP enstemmig vedtatt.

Ved votering ble forslaget til nytt pkt. 5 fra SP enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste.
 4. Formannskapet understreker at målsettingen om budsjettbalanse ligger fast.
 5. Kommunestyret ser med stor bekymring på utviklingen i skolen som følge av stramme økonomiske rammer. Sparetiltakene resulterer i mindre tid til barn med spesielle behov og stor slitasje på de ansatte. Kommunestyret ser det som helt nødvendig at budsjettet til barnehage/skole økes når kommunens økonomi har kommet på fote. Spesielt må problemene i ungdomsskolen følges opp.

 

 

Sak nr.: 0083/03

ØRMELEN BO- OG HELSETUN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME MED TILHØRENDE FINANSIERING AV PROSJEKTET

Behandling:

Robert Eriksson møtte. Til stede 11 representanter.

Rådmannen orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over innstillinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbyggingen av Ørmelen Bo- og Helsetun innenfor en total kostnadsramme på kr.47.000.000,-.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i.h.h.t følgende innstilling fra rådgivere/prosjektkomite. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 1. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktforhandlinger med de valgte entreprenører.
 2. Prosjektet fullfinansieres på følgende måte:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sak nr.: 0084/03

REHABILITERING AV NORDGATA/JOHANNES BRUNS GATE - GODKJENNING AV FINANSIERING / UNDERSKREVET GARANTIERKLÆRING

Behandling:

Det ble votert punktvis over innstillinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner rehabilitering av Nordgata og Johannes Bruns gate innenfor en kostnadsramme på kr.6.700.000,-. Kommunens egeninnsats til planlegging, anleggsledelse og prosjektledelse er ikke medtatt i ovennevnte sum.
 2. Verdal kommunestyre antar Røstad Entreprenør A/S som utførende entreprenør for anlegget.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger med valgt entreprenør.
 4. Prosjektet finansieres på følgende måte:
 5. Hovedplan vannforsyning/ sentrumstiltak kloakk Kr.2.100.000,-

  Verdal kommune, frikjøpsordning for parkeringsplasser Kr.1.000.000,-

  Tilskudd fra Statens Vegvesen til opprusting av Nordgata Kr. 700.000,-

  Tilsagn fra næringslivet pr.30.07.03 Kr.2.600.000,-

  Garanti fra COOP, Kinobygget A/S, Verdal kommune: Kr. 300.000,-

  Totalt: Kr.6.700.000,-

 6. Dersom garanti i brev datert 05.07.03 trer i kraft finansieres dette på følgende måte:

 

 

 

 

Sak nr.: 0085/03

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

 

Innstilling:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 35 nr.1 eksproprierer Verdal kommune grunn av Yngve Anfinnes gnr/bnr 6/91 til framføring av kjørbar gangveg.
 2. Med hjemmel i Oreigningsloven §25 gir kommunestyret samtykke i at det søkes fylkesmannen om forhåndstiltredelse.
 3. Krav om rettslig skjønn stilles innen 3 måneder etter gyldig vedtak er fattet.
 4. Finansiering av ekspropriasjon på inntil kr. 150.000,- dekkes inn over kommunens investeringsbudsjettet for 2004, tiltak 5140, kommunale veger.

5. Verdal kommune opparbeider gangveg med forbindelse til Elvepromenaden

 

 

 

Sak nr.: 0086/03

INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH)

Behandling:

Ordføreren, Bjørn Iversen og rådmann og orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Verdal kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid "Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH)" med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen.
 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Verdal kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.
 3. Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø.

 4. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH.
 5. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1. januar 2004 legges til grunn.
 6. Verdal kommunes deltakelse i - og vedtekter for LVH, godkjent av Verdal kommunestyre i møte 3. november 1997 opphører.
 7. I henhold til ITH`s vedtekter, § 2-1, skal Verdal kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH.

Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0087/03

ETABLERING AV OFFENTLIG SERVICETORG

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken og om endringer som kan komme i forbindelse med Arbeid i sikte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Kinobygget A/S om leie av areal til servicekontor og videre framleie til samarbeidspartnerne i servicekontoret.
 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler med Aetat, trygdekontoret, fylkesskattesjefen og Arbeid i sikte på grunnlag av sakens dokumenter.
 3. Utgiftene til servicekontoret innarbeides i budsjettet for 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0088/03

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Behandling:

Ordføreren orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over innstillinga fra administrasjonsutvalget med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for administrasjonsutvalget.
 2. Formannskapet fastsetter fra og med neste kommunestyrevalgperiode rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

 

 

 

Sak nr.: 0089/03

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

"2. Delegasjonsreglementet evalueres høsten 2004."

Det ble først votert over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over ordførerens forslag til nytt pkt 2 som ble enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.
 2. Delegasjonsreglementet evalueres høsten 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0090/03

SAMEMANNTALLET. SENTRAL FØRING AV SAMEMANNTALLET REVISJON AV SAMELOVEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune har ikke innvendinger mot sentral føring av samemanntallet utført av Sametinget.

 

 

 

Sak nr.: 0091/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003

Behandling:

Tomas Hallem hadde følgende spørsmål:

Har Verdal kommune sendt høringsuttalelse til finansdepartemetet om Verdalsbruksaken?.

Ordføreren: Det har kommunen ikke gjort, har heller ikke blitt spurt av finansdepartementet om å komme med innspill.