MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 20.08.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Knut Tveita, Jostein Grande, Anne G. W. Olsen og Torill Elverum.
Varamedlemmer Bjørn Aarstad og Tomas Hallem.
Til stede : 9 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 13.30.
Møte slutt : 14.00.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra valgstyrets møte 19.06.03.
 2. Møteprotokoll fra formannskapets møte 19.06.03.

Det ble etter møtet foretatt befaring ved kommunens uteavdeling.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL

NB ! Protokoll til Innherred Samkommune finnes  ved Å KLIKKE HER (PDF-format)

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)

NB ! Saksframlegget til Innherred Samkommune finnes kun via linken under sak 0077/03 nedenfor

     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0077/03 INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT
Klikk her for å se saksframlegget (PDF-format)
0078/03 UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I NORD-TRØNDELAG. HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0079/03 FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0080/03 VERDAL VEKST AS. OPPNEVNING AV KLAGEINSTANS FOR VEDTAK FATTET AV STYRET.
Klikk her for å se saksframlegget
0081/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0077/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT

Behandling:

Dokumenter framlagt i møte:

Representanten Asbjørn Folkvord, SV, Levanger fremmet følgende forslag til tillegg/endring:

I den foreliggende planprosess er det manglende demokratisk forankring, siden den har kommet opp etter siste kommunevalg og ikke har vært gjenstand for brei demokratisk debatt. Det er viktig å følge opp demokratiperspektivet i det videre forsøksprosjekt.

 1. Det blir opprettet et eget delprosjekt – "Demokratiet i samkommunen" – som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden.
 2. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.
 3. Det skal i den aktuelle forsøksperiode (4 år) ikke skje privatisering av noen tjenester som ligger under samkommunen.
 4. Kommunestyrenes behandling av søknaden om samkommuneprosjekt blir utsatt til etter kommunevalget 2003.

Forslag til endring i forskriften:

Forskriftens § 35 første periode får denne ordlyd:

"Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune"

Siste periode får denne ordlyden:

"Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg."

Representanten Hans Heieraas, SP, Levanger fremmet følgende tillegg til hovedmål:

Reduserte driftsutgifter på sikt

Representanten Bjørn Iversen, DNA, Verdal fremmet på vegne av DNA i Frosta, Levanger og Verdal følgende forslag til nytt punkt:

Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket.

Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene.

Representanten Robert Eriksson, FRP, Verdal, fremmet følgende forslag til endring:

Følgende oppgaver overføres ikke fra kommunene til samkommunen:

 1. Miljøvern
 2. Når det gjelder ansvaret for landbruk overføres kun det administrative til samkommunen
 3. Planlegging, byggesak og arealforvaltning
 4. PP-tjenesten

Punktvis avstemming Asbjørn Folkvord, SV, Levanger’s forslag til tillegg/endring:

Asbjørn Folkvord, SV, Levanger`s forslag til endring av Forskriftens § 35 første periode enstemmig tiltrådt.

Asbjørn Folkvord, SV, Levanger`s forslag til endring av Forskriftens § 35 siste periode tiltrådt med 27 mot 2 stemmer.

Hans Heieraas, SP, Levanger`s forslag til tillegg til hovedmål enstemmig tiltrådt.

Punktvis avstemming Robert Erikson, FRP, Verdal’s forslag til endring:

DNA i Frosta, Levanger og Verdal’s forslag til tillegg enstemmig tiltrådt.

Rådmennenes forslag til innstilling tiltrådt med 25 mot 4 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål:

  Visjon

  Felles Livskvalitet og Vekst (FLV)

  Hovedmål:

  • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer

  • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer

  • FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen

  • FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling)

  • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen

  • Reduserte driftsutgifter på sikt

 

 1. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004
 1. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004:

  - Brannvern og beredskap

  - Vann- og avløpstjenester

  - Veg, park og parkering

  - Andre stabsfunksjoner

 2. Foreliggende forslag til "Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" godkjennes med følgende endringer i §35:

  Første periode får denne ordlyd:

  "Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune"

  Siste periode får denne ordlyd:

  "Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg."

 3. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes.
 4. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansvar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes i gang i samkommuneforsøket.

  Kommunestyret forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene.
 1. Det blir opprettet et eget delprosjekt – "Demokratiet i samkommunen" – som skal følge opp og vurdere beslutningsprosesser i samkommuneforsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden.
 2. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.

 

 

 

Sak nr.: 0078/03

UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I NORD-TRØNDELAG. HØRING

Behandling:

Notat fra utredningsgruppen for en fylkesenhet ble utdelt.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Kommunestyret i Verdal slutter seg til at det etableres et interkommunalt selskap for kommunal revisjon i Nord-Trøndelag i samsvar med utredningen.
 2. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune går inn som deltaker i selskapet.
 3. Kommunestyret slutter seg videre til medgått tid til revisjon kan brukes som fordelingsprinsipp for kostnadene.

 

 

Sak nr.: 0079/03

FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003 - 2007

Behandling:

Frp v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag:

"Formannskapet i Verdal kommune imøtekommer søknaden, men vil understreke at dette må gjelde alle partier og representanter.

Formannskapet ber rådmannen foreta de nødvendige budsjettjusteringer, og at dette fremlegges som egen sak på førstkommende formannskapsmøte."

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Formannskapet imøtekommer ikke Frp sin søknad om støtte til folkevalgtopplæring utfra økonomiske og budsjettmessige grunner."

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Frp og forslaget fra ordføreren, ble forslaget fra ordføreren vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Frp sitt forslag.

Vedtak:

Formannskapet imøtekommer ikke Frp sin søknad om støtte til folkevalgtopplæring utfra økonomiske og budsjettmessige grunner.

 

 

 

Sak nr.: 0080/03

VERDAL VEKST AS. OPPNEVNING AV KLAGEINSTANS FOR VEDTAK FATTET AV STYRET.

Behandling:

Ordføreren fratrådte som inhabil under behandlingen av denne saken. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Verdal formannskap som særskilt klagenemnd oppnevnes også som klageinstans for klagesaker som oversendes kommunen fra styret i Verdal Vekst AS i medhold av kapittel 5.1 i "Retningslinjer for Statsbudsjettets kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping, oktober 1999."

Klageordningen administreres av rådmannen.

 

 

Sak nr.: 0081/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003

Behandling:

Første fase i evalueringen av samkommune.

Ordføreren orienterte om at det i brev dat. 19.08.03 fra prosjektansvarlig Ola Stene og prosjektleder John R. Sæther. Deler av dette arbeidet vil bli utført av Nord-Trøndelagsforskning og de ønsker 1 person fra hvert parti til å være med. Melding om hvem som blir med gis til rådmannskontoret mandag 26. august.

Spørsmål fra Brita Kleven Thorsvik:

Har vi kulturplan?

Ordføreren: Har ikke kommet i gang pga. kraftige omorganiseringer/prosesser.

Spørsmål fra Trude Holm:

Har vi smittevernplan?

Ordføreren: Kommunen har smittevernplan, men ikke kommunelege I. (En fastlege i 20% som har ansvar for dette).

Spørsmål fra Robert Eriksson:

Hvorfor får vi ikke ansatt kommunelege I?

Rådmannen: Samfunnsmedisin lite interessant for leger også dårlig avlønnet i forhold til fastleger. Samarbeider nå med Levanger for å få til dette.