MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 19.06.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Torill Elverum, Bjørn Iversen, Jostein Grande og Robert Eriksson
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede :

7 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær

Møte start : 10.35.
Møte slutt : 12.00.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 05.06.03.
 2. Midt-Norsk Oljeavis.
 3. Møteprotokoll revisjonsstyret 05.06.03.

Svein Larsen fra Verdal Vekst orienterte i begynnelsen av formannskapsmøte om status og utfordringer etter ett års drift.

Etter møte ble det foretatt befaring ved Kinobygget.

Sak nr. 74/03 ble behandlet som første sak. Sak nr. 76/03 ble behandlet før sak nr. 75/03.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0071/03 TEK VERDALSKALK : KJØP AV AREAL VED VERDAL HAVN
Klikk her for å se saksframlegget
0072/03 TEK OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - REGNSKAPSRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0073/03 ARBEIDSMILJØUTVALGET. ARBEIDSGIVERREPRESENTASJON.
Klikk her for å se saksframlegget
0074/03 UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I N-TR.LAG. HØRING.
Klikk her for å se saksframlegget
0075/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0076/03 VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0071/03

VERDALSKALK : KJØP AV AREAL VED VERDAL HAVN

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag:

"Saken utsettes til ny reguleringsplan Ørin er vedtatt".

 

Vedtak:

 1. Arealet som vist på kart datert 11/6-2003, nord for regulert veg, overdras vederlagsfritt til Verdalskalk AS. Verdalskalk AS påtar seg imidlertid kostnadene i forbindelse med oppfylling av sitt nye areal og areal for veg, samt det tilstøtende parkbeltet i henhold til ny reguleringsplan for Ørin som forutsettes vedtatt høsten 2003.
 2. Rådmannen gis fullmakt til sammen med havnestyret å inngå avtale med Verdalskalk AS for overdragelsen.

 

 

 

Sak nr.: 0072/03

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - REGNSKAPSRAPPORT

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0073/03

ARBEIDSMILJØUTVALGET. ARBEIDSGIVERREPRESENTASJON.

Behandling:

Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget i saken ble utlagt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Arbeidsgiversida på 4 representanter i arbeidsmiljøutvalget fra og med valgperioden 2003-2007, sammensettes slik:

 1. Rådmannen
 2. Fagsjef drift
 3. Fagsjef plan- og utvikling (utviklingssjefen)
 4. Virksomhetsleder som utpekes av rådmannen

Varapersoner: 1. Personalsjefen.

2-4 Virksomhetsledere som utpekes av rådmannen.

 

 

 

Sak nr.: 0074/03

UTREDNING. KOMMUNAL REVISJONSENHET I N-TR.LAG. HØRING.

Behandling:

Tove Melgård fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt var og orienterte om saken.

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

"Formannskapet tar saken til orientering. Saken kommer til endelig behandling i kommunestyret etter kontrollutvalgets behandling."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering. Saken kommer til endelig behandling i kommunestyret etter kontrollutvalgets behandling .

 

 

 

Sak nr.: 0075/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2003

Behandling:

Olsok:

Ordføreren orienterte om at det under Olsok kommer 120 stk. for å se Spelet fra Bispevisitasen i Trondheim. Verdal kommune må være vertskap. Koster ca. kr 18.000,-.

Innherred Samkommune:

Rådmannen orienterte om at det er holdt orienteringsmøter i forbindelse med forslag til nye områder som skal inn i samkommunen.

Sykefravær:

Rådmannen orienterte om at sykefraværet for 1. kvartal 2003 har økt fra 9,5% til 10,2%. Driftssjefen har sammen med en representant fra trygdeetaten besøkt virksomhetsområdene, for å se på muligheter til reduksjon.

 

 

 

Sak nr.: 0076/03

VARMEBASSENGET VED IBAS. SALG/DRIFT FRA 2002

Behandling:

Saksframlegg med innstilling fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg ble utdelt i møte.

Thor B. Granum fratrådte som inhabil under behandling av saken. Til stede: 6 repr.

Ordføreren orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga fra hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune oppretter en 20% driftsavtale fysioterapeut.
 2. Det legges føringer i driftsavtalen for bruk av varmebassenget og øvrige driftsform.
 3. Hovedutvalget forutsetter at en slik driftsavtale ikke er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk.
 4. Utgiftene til driftsavtalen inndekkes gjennom reserverte bevilgninger. Driftsavtalen videreføres i økonomiplan.
 5. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer.