MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 05.06.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anne G. W. Olsen, Torill Elverum, Robert Eriksson og Jostein Grande.
Varamedlemmer : Tomas Hallem.
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte

Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 10.00.
Møte slutt : 11.45.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra formannskapets møte 15.05.03.
 2. Møteprotokoll fra valgstyrets møte 15.05.03.
 3. Politisk info nr. 8 fra Kommunenes Sentralforbund.
 4. Brev fra Vinmonopolet. Orientering om videre utvikling av vinmonopolets butikknett.
 5. Brev fra Frostating. Møte i Stor-Frostating 06.06.2003.
 6. Brev datert 15.05.03 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Prosjekt Arbeid i sikte og refusjon fra Verdal kommune.

Sak nr. 69/03 og sak nr. 70/03 ble behandlet som sak nr. 1 og 2. Resten av saklista ble behandlet i uforandret rekkefølge.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0064/03 FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003 - 2007. OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE FOR PERIODEN 2003-2007.
Klikk her for å se saksframlegget
0065/03 LEIE / KJØP AV LOKALER FOR UNDERVISNING I FLYKTNINGETJENESTEN
Klikk her for å se saksframlegget
0066/03 REDUKSJON AV BETALINGSSATSER I BARNEHAGENE
Klikk her for å se saksframlegget
0067/03 BUDSJETTJUSTERINGER 2003 BEHOV FOR EKSTRA RESSURSER TIL OPPVEKSTOMRÅDENE
Klikk her for å se saksframlegget
0068/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 05.06.2003
Klikk her for å se saksframlegget
0069/03 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV FORSINKELSESRENTER
Klikk her for å se saksframlegget
0070/03 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0064/03

FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003 - 2007. OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE FOR PERIODEN 2003-2007.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune vedtar å benytte seg av KS Folkevalgprogram`s basisprogram til folkevalgte første året av nevnte valgperiode.

 

 

 

Sak nr.: 0065/03

LEIE / KJØP AV LOKALER FOR UNDERVISNING I FLYKTNINGETJENESTEN

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

 1. Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse samt godkjennelse av bruk til det aktuelle formål fra andre instanser gis Rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Kornsilo AS for leie av lokaler til minoritetsspråklig undervisning.
 2. Under forutsetning av fylkesmannens godkjennelse og godkjennelse fra andre instanser om bruk av lokalene til undervisningsformål bes Rådmannen innarbeider dette kjøpet i investeringsplanen for 2004 evt. 2005. Samtidig gis Rådmannen fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Verdal Kornsilo AS om kjøp av bygget i løpet av januar 2004, eventuelt januar 2005.

 

 

 

Sak nr.: 0066/03

REDUKSJON AV BETALINGSSATSER I BARNEHAGENE

Behandling:

SP v/Tomas Hallem fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Hele beløpet bakes inn i barnehagesatsene.

Ved votering falt forslaget fra SP v/Tomas Hallem med 2 mot 6 stemmer.

Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 (tilrådingas pkt. 2 blir pkt. 3):

Det resterende beløp går til barnehagesektoren.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar følgende satser for foreldrebetaling i de kommunale barnehager gjeldende fra 1. august 2003:

  100 % plass

  Kr 2.500,-

  80 % plass

  Kr 2.050,-

  60 % plass

  Kr 1.550,-

  50 % plass

  Kr 1.300,-

  40 % plass

  Kr 1.050,-

 

 1. Det resterende beløp går til barnehagesektoren.
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

Sak nr.: 0067/03

BUDSJETTJUSTERINGER 2003 BEHOV FOR EKSTRA RESSURSER TIL OPPVEKSTOMRÅDENE

Behandling:

Notat datert 03.06.03 om elevtall og klassetall på 8. og 9. klassetrinn høsten 2002 – foreløpig oversikt ble utdelt.

Rådmannen orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.
 2. Budsjettet for oppvekstområdene styrkes med til sammen 991.000 kroner.
 3. Beløpet dekkes ved tilsvarende reduksjon i posten for reserverte bevilgninger.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de detaljerte budsjettjusteringene.

 

 

 

Sak nr.: 0068/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 05.06.2003

Behandling:

Spørsmål fra Trude Holm:

Krematoriet ved Verdalsøra kapell må legges ned i 2006 hvis det ikke blir utbedret for å stille lovens krav. Det er blitt oppfordret til interkommunalt samarbeid.

Ordføreren orienterte om at dette var en sak under bispevisitasen og det ble da drøftet interkommunalt samarbeid. Trude Holm melder dette opp som eventueltsak på Stor-Frostating 06.06.03.

Ordføreren orienterte om følgende:

Stor-Frostating Stjørdal:

6 stk. deltar fra Verdal. Kjøring avtales.

Verdal fengsel:

Evt. utredelse. Usikker på hvor aktuelt det er. Steinar Ravlo undersøkte om Rinnleiret kunne brukes – noe som ble negativt i forhold til lukket soning. Rinnleiret som rehabiliteringsfengsel er blitt lansert for justiskomiteen.

Polutsalg:

Brev utlagt fra Vinmonopolet som klargjør kriteriene. Det anbefales kontakt med regionleder og han kommer til Verdal 24.06. for å møte ordfører.

St.prp 66 Kommuneproposisjonen:

Endringer i inntektssystemet. Virkninger for Verdal kommune. Brev om dette sendt statsråd Erna Solberg der vi ber om et møte.

Rådmannen orienterte om følgende:

Lavterskel Rus:

Virksomhetsleder Turid Krizak orienterte om hvordan situasjonen er pr. i dag. Ny prosjektleder for teamet ansatt 05.06.03.

Utekontakt og musikkskolerektor:

Forsinket ansettelse pga. for lite bemanning til å skrive søkerlister. Begynner intervjurunde snart.

Felles 110 Sentral:
Flyttet til Namsos. Kommet inn nye opplysninger som viser at dette kan bli en dyrere ordning for oss enn det vi hadde før.

Studietur til Finland - samkommuneprosjektet:

Styringsgruppen, ressursgruppen og tillitsvalgte skal besøke samkommuner rundt Helsinki 10.-12. juni 2003. Saken om samkommune kommer til politisk behandling før valget til høsten.

Spørsmål fra Knut Tveita:

Utlysing av økonomikonsulentstiling.

->Dette pga økonomikonsulent har fått vikariat på personalavdelingen.

 

 

 

Sak nr.: 0069/03

B-SAK.

 

 

 

 

Sak nr.: 0070/03

B-SAK.

 

 

Rett utskrift attesteres:

Line Therese Ertsås
møtesekretær