MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 15.05.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen, Torill Elverum, Brita K. Thorsvik, Knut
Tveita, Jostein Grande og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Jostein Dahle, Håkon Lyngsmo og Tomas Hallem.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 10.55.
Møte slutt : 12.20.

Sak nr. 63/03 ble behandlet før sak nr. 62/03.

IKT-leder Ove Haugrud orienterte i begynnelsen av møte om samarbeidsprosjektet i "Trøndelagsregionen". Prosjektet skal innføre PKI (digital signatur).

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 30.04.03.
 2. Notat fra rådmann til formannskapet datert 14.05.03 ad. behovet for ekstra ressurser til oppvekstområdene.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0054/03 NYTT REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET. RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR.
Klikk her for å se saksframlegget
0055/03 REGLEMENT FOR KOMITEENE (2) I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0056/03 LEIE AV NORDGATA 32 TIL FLYKTNINGEBOLIGER
Klikk her for å se saksframlegget
0057/03 LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN
Klikk her for å se saksframlegget
0058/03 TEK PRIORITERING AV SENTRUMSPROSJEKT. REHABILITERING AV NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE
Klikk her for å se saksframlegget
0059/03 REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA. KLAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0060/03 OMORGANISERING AV LABORATORIET VED NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED
Klikk her for å se saksframlegget
0061/03 ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2002 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Klikk her for å se saksframlegget
0062/03 PE TILSETTING AV FAGSJEF PLAN OG UTVIKLING (ASS.RÅDMANN)
Klikk her for å se saksframlegget
0063/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 15.05.03
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0054/03

NYTT REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET. RÅDMANNENS LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR.

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for administrasjonsutvalget.
 2. Formannskapet fastsetter fra og med neste kommunestyrevalgperiode rådmannens lønns- og arbeidsvilkår.

 

 

 

Sak nr.: 0055/03

REGLEMENT FOR KOMITEENE (2) I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar utkast til reglement for driftskomiteen og plan- og utviklingskomiteen i Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0056/03

LEIE AV NORDGATA 32 TIL FLYKTNINGEBOLIGER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Med forbehold om Fylkesmannens godkjennelse gis Rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Boligselskap AS om leie av Nordgata 32 til bosetting av flyktninger i 10 år.

 

 

 

Sak nr.: 0057/03

LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag:

 1. Salg av Holmsenget utsettes.
 2. Trygve Rotmos leieavtaler med Verdal kommune forlenges i inntil 5 år. Leien justeres som foreslått av administrasjonen.
 3. Rådmannen bes utrede salg av kommunens arealer i Landbruk,- Natur- og Friluftsområder, herunder fiskerettigheter og eventuelle andre aktiva. Saken fremmes til politisk behandling innen utgangen av 2004.

Ved alternativ votering mellom innstillinga fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk og forslaget fra Arbeiderpartiet, ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for innstillingen.

Innstilling:

 1. Salg av Holmsenget utsettes.
 2. Trygve Rotmos leieavtaler med Verdal kommune forlenges i inntil 5 år. Leien justeres som foreslått av administrasjonen.
 3. Rådmannen bes utrede salg av kommunens arealer i Landbruk,- Natur- og Friluftsområder, herunder fiskerettigheter og eventuelle andre aktiva. Saken fremmes til politisk behandling innen utgangen av 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0058/03

PRIORITERING AV SENTRUMSPROSJEKT. REHABILITERING AV NORDGATA OG JOHANNES BRUNS GATE

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk ble utdelt.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Prosjektene for rehabilitering av gater/plasser i sentrum prioriteres:
 1. Forprosjektet for Nordgata/Johannes Bruns gate godkjennes innen en kostnadsramme på
  kr. 7.700.000.
 2. Utbyggingen av Johannes Bruns gate og Nordgata sendes til anbudsregning, men da med
  forbehold om administrativt godkjent fullfinansiering.
 3. Finansiering av Nordgata/Johannes Bruns gate skal skje innen følgende fordeling:
 1. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet Nordgata (østover til Asbjørnsens
  gate) og Johannes Bruns gate (nord til ny mategate) innenfor vedtatt kostnadsramme og
  finansieringsplan.

 

 

 

Sak nr.: 0059/03

REGULERINGSPLAN ØSTERMARKA. KLAGE

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

 1. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk opprettholder sitt vedtak i sak 27/03
 2. Klagen sendes kommunestyret for behandling

 

 

 

Sak nr.: 0060/03

OMORGANISERING AV LABORATORIET VED NÆRINGSMIDDELTILSYNET I SØR-INNHERRED

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Innstilling:

 1. Verdal kommune slutter seg til styret for Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred sitt vedtak i sak 08/03.
 2. Kommunens andel av utgiftene innarbeides ved rullering av økonomiplanen for
  2004-2007.

 

 

 

Sak nr.: 0061/03

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2002 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret tar årsrapporten for 2002 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0062/03

TILSETTING AV FAGSJEF PLAN OG UTVIKLING (ASS.RÅDMANN)

Behandling:

Møtet ble lukket i h.h.t. Kommunelovens §31 pkt. 3.

Innstilling fra administrasjonsutvalget i saken ble utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I stillingen som fagsjef plan og utvikling (ass.rådmann) tilsettes Inger Marie Bakken.

 

 

 

Sak nr.: 0063/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 15.05.03

Behandling:

Notat fra rådmannen datert 14.05.03 ad. behov for ekstra ressurser til oppvekstområdene ble utdelt.

Rådmannen orienterte om følgende:

Bjørn Iversen orienterte om følgende:

 

Rett utskrift attesteres:

Line Therese Ertsås
møtesekretær