MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 30.04.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Anne G. W. Olsen, Thor B. Granum, Brita K. Thorsvik og
Jostein Grande.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Jostein Dahle og Tomas Hallem.
Til stede :

10 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen og møtesekretær.

Møtestart : Kl. 10.00.
Møte slutt : Kl. 12.00.

Dokumenter utlagt i møte:

 1. Møteprotokoll fra valgstyrets møte 03.04.03.
 2. Møteprotokoll fra formannskapets møte 03.04.03.
 3. Brev dat. april 2003 fra fremskrittspartiets stortingsgruppe ad. underfinansierte statlige reformer, og andre kostnadsdrivende oppgaver kommunesektoren er pålagt.
 4. Brev dat. 02.04.03 fra Vinmonopolet. Ad ønske om etablering av vinmonopolbutikk.
 5. Hefte og brosjyre fra sosial- og helsedirektoratet. Ta kontroll – fakta om amfetamin, LSD, kokain, opiater og sniffestoffer.

Endre Kanestrøm orienterte om prosjektet "Oppvekstmiljøet – nye veier å gå" i starten på møte.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0047/03 TEK TINDEN BOLIGOMRÅDE - KOSTNADER TIL FJERNING AV SØPPEL PÅ NORDØSTLIG DEL AV OMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0048/03 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2002 - GJENNOMFØRINGSRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0049/03 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2003 MIKVOLD GÅRD V/KJELL J. NESTVOLD
Klikk her for å se saksframlegget
0050/03 NYTT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ARBEIDSVILKÅR I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0051/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0052/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 30.04.2003
Klikk her for å se saksframlegget
0053/03 B-SAK KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK OM BETALING......
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0047/03

TINDEN BOLIGOMRÅDE - KOSTNADER TIL FJERNING AV SØPPEL PÅ NORDØSTLIG DEL AV OMRÅDET

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For fjerning av søppel på regulert tomteareal Tinden grustak gjøres følgende budsjettjusteringer innenfor kapitalbudsjettet for 2003. Det forutsettes bruk av ubundet kapitalfond.

Budsjettpost: Endring
0.1410.3151.9480.5122/5123: -600.000
0.1410.3151.2300.5123 +600.000

 

 

 

Sak nr.: 0048/03

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2002 - GJENNOMFØRINGSRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0049/03

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2003 MIKVOLD GÅRD V/KJELL J. NESTVOLD

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kjell J. Nestvold org.nr. 869 608 432 godkjennes som bevillingshaver og gis serverings- bevilling som omsøkt.
 2. Formannskapet godkjenner Kjell J. Nestvold og Bjørg Julie Nestvold som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.

 

 

Sak nr.: 0050/03

NYTT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ARBEIDSVILKÅR I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ordføreren orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar utkast itl nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0051/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Vedtak fra hovedutvalg for kultur og oppvekst, landbruk, teknisk og miljø og pleie, omsorg, helse og sosial ble utdelt.

Rådmannen orienterte om saken.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

 • Kommunestyret ber virksomhetslederne for områder med fremmedspråklige elever se på muligheten for å etablere felles innføringsklasser for elever med manglende norsk-kunnskap.
 • Det ble votert punktvis med følgende resultat:

   

  Innstilling:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2003 til etterretning.
  2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
  3. Det overføres 3.951.372 kroner fra Øra pleie og omsorgsdistrikt til Vinne pleie og omsorgsdistrikt.

   Post 1.1800.8500.8101 Integreringstilskudd økes fra 12.420.000 kroner med kr. 800.000 kroner til 13.220.000 kroner. Virksomhetsområde flyktningetjenesten økes tilsvarende.

   Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige tekniske budsjettendringer.

  4. Kommunestyret ber virksomhetslederne for områder med fremmedspråklige elever se på muligheten for å etablere felles innføringsklasser for elever med manglende norsk-kunnskap.

   

   

   

  Sak nr.: 0052/03

  ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 30.04.2003

  Behandling:

  Rådmannen orienterte om:

  1. Økonomiplanprosessen:
   Kurs 5.- og 6. mai i Trondheim. Avreise rådhuset kl. 08.45.
  2. Verdal Vekst:
   Orientering i formannskapets møte 19. juni av daglig leder.
  3. Møte i formannskapet:
   Det må være et ekstra formannskapsmøte i juni.
  4. Storfrostating:
   Blir avviklet 6. juni på Stjørdal.

  Trude Holm etterlyste besøk på HUNT. Undersøkelse og rapport ferdig. Ordføreren kommer tilbake med dato for besøk.

   

   

   

   

  Sak nr.: 0053/03

  B-SAK.

  Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A