MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 03.04.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Turid B. Krizak, Trude Holm, Torill Elverum, Knut Tveita og Robert
Eriksson..
Varamedlemmer : Brita K. Thorsvik, Tomas Hallem og Jostein Dahle.
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær

 

Jostein Grande og Brita Kleven Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av sak nr. 46/03.

Sak nr. 45/03 ble behandlet som sak nr. 1. Ellers uendret saksrekkefølge.

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 06.03.03.
 2. Brev fra Verdal Røde Kors datert 11.03.03. Nattvandring sommeren 2003.

Audhild Morken orienterte formannskapet om prosjektet "Homestart" i begynnelsen av møtet.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0036/03 TEK POLTERGEIST MC : ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0037/03 TEK STORE INVESTERINGSPROSJEKTER IGANGSATT 2003
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0038/03 TEK LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN
Tilbakesendt for behandling hut
Klikk her for å se saksframlegget
0039/03 TEK AVTALE OM STANGFISKE PÅ KOMMUNENS EIENDOMMER: FERGESTAD, HOLMSENGET, SAGEN.
Tilbakesendt for behandling hut
Klikk her for å se saksframlegget
0040/03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID KRIZAK
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0041/03 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2002
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0042/03 NYTT REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0043/03 REGLEMENT FOR UTMARKSNEMNDA I VERDAL KOMMUNE.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0044/03 ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID. - HØRING
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0045/03 KINOBYGGET AS. ORIENTERING
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0046/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 03.04.03
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0036/03

POLTERGEIST MC : ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING

Behandling:

Bjørn Iversen orienterte om behandlingen av saken i hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Poltergeist MC anmeldes for ulovlig oppsetting og bruk av overvåkingskamera

 

 

Sak nr.: 0037/03

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER IGANGSATT 2003

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0038/03

LEIE AV SAGEN /HOLMSENGET / DILLMOSKOGEN

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Saken oversendes hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til behandling".

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til behandling

 

 

Sak nr.: 0039/03

AVTALE OM STANGFISKE PÅ KOMMUNENS EIENDOMMER: FERGESTAD, HOLMSENGET, SAGEN.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Saken oversendes hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til behandling."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til behandling.

 

 

Sak nr.: 0040/03

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID KRIZAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Turid B. Krizak om fritak fra politiske verv.
 2. Berit Rotmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Brita Kleven Thorsvik rykker inn som fast medlem av formannskapet for resten av valgperioden.

 

 

Sak nr.: 0041/03

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2002

Behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte og besvarte spørsmål om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2002 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk på kr. 3.740.579,45.
 2. Rådmannens årsrapport for 2002 tas til orientering.
 3. Avsatte midler til disposisjonsfond, kr. 7.943.387, går i 2003 til dekning av premieavvik i pensjonsordningen. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.
 4. Regnskapsmessige underforbruk (overskudd) i 2003, kr 3.740.579,45, går i sin helhet til dekking av akkumulert underskudd i 2003. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

Sak nr.: 0042/03

NYTT REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

Behandling:

V v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til endring av pkt. 4, siste setning i utkast til reglement:

"Dette gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet."

Det ble først votert over forslaget fra Brita K. Thorsvik, som fikk 4 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for tilrådingas ordlyd.

Ved endelig votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til nytt reglement for Verdal formannskap.
 2. Betegnelsen formannskapssekretær erstattes med møtesekretær i kommunestyrereglementet vedtatt i møte 27.01.03 i sak nr. 10/03.

 

 

Sak nr.: 0043/03

REGLEMENT FOR UTMARKSNEMNDA I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til reglement for Utmarksnemnda i Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0044/03

ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID. - HØRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen avgir ingen uttalelse til saken.

 

 

Sak nr.: 0045/03

KINOBYGGET AS. ORIENTERING

Behandling:

Rådmannen orienterte om kommunens side av saken og besvarte det spørsmål som ble framsatt i møte 06.03.03.

Styreleder Kåre Hynne i Kinobygget AS orienterte om status for byggesaken/prosessen.

Orientering om framdrift i byggesaken vil bli gitt til formannskapet flere ganger under byggeperioden.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0046/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 03.04.03

Behandling:

Økonomiplanprosessen:

Rådmannen orienterte om saken. Ønsker formannskapet tidligere inn i prosessen. Verdal kommune har fått et tilbud om å være med i et prosjekt sammen med KS (scenarieprosess). I den forbindelse arrangerer KS en konferanse i Trondheim 5. – og 6. mai. KS dekker utgiftene. Ordfører og rådmann håper flest mulig av formannskapets medlemmer har muligheter til å delta på dette. Det må også være en link til kommunestyre. Evt. at gruppelederne i de parti som ikke er representert i formannskapet blir med (SV og KRF) eller et arbeidsmøte i kommunestyret i slutten av mai.

Jostein Grande og Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møte.

Storfrostating:

Det blir Storfrostating på Stjørdal fredag 6. juni. Der skal formannskapet delta.

Styringsgruppemøte i samkommunen:

Rådmannen orienterte om saklista til møte.

Møte ble lukket i h.h.t. til kommunelovens § 31.

B-SAK.