MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 13.02.2003

 

Fraværende : Turid Krizak og Jostein Grande.
Varamedlemmer : Brita K. Thorsvik og Tomas Hallem.
Til stede :

11 representanter.

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0022/03 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG KOMMUNAL REVISJON M.M.
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0023/03 STARTLÅN I HUSBANKEN - PRISLISTE.
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0024/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 13.02.03
Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget

Det ble utdelt følgende dokumenter:

 1. Møteprotokoll fra møte 23.01.03.
 2. Møteprotokoll fra møte i valgstyret 23.01.03.
 3. Invitasjon til kommunalkonferansen "Kommunal 03"

 

Sak nr.: 0022/03

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I KOMMUNELOVEN OG KOMMUNAL REVISJON M.M.

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

"Kontrollutvalgets notat i forbindelse med konkurranseutsetting av kommunal revisjon blir Verdal kommune sitt høringsnotat til høringsinstansen."

Ved votering ble forslaget vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Vedtak:

Kontrollutvalgets notat i forbindelse med konkurranseutsetting av kommunal revisjon blir Verdal kommune sitt høringsnotat til høringsinstansen.

 

 

 

Sak nr.: 0023/03

STARTLÅN I HUSBANKEN - PRISLISTE.

Behandling:

Rådmannen orienterte om at tinglysingsgebyr på leilighet i tilrådinga er feil og skal strykes.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet vedtar at følgende betingelser skal gjelde for Startlån:

 

 

 

 

Sak nr.: 0024/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 13.02.03

Behandling:

 1. Polutsalg i Verdal kommune.
  Ordføreren orienterte om saken. Det skal etableres 10 nye pol i 2003. Vi har sendt brev om at Verdal kommune er interessert i polutsalg.
 2. Styringsgruppen i samkommunen. Utvidelse/omorganisering av sammensetningen.
  Ordføreren orientere om saken. Det ble besluttet på siste møte i styringsgruppen at det fremmes sak til kommunestyret om endring i sammensetningen. Forslaget er at gruppen suppleres med varaordfører og leder av det største opposisjonspartiet i hver kommune. Rådmennene går ut.
 3. Regionalt næringsfond.
  Det ble utdelt brev datert 11.02.03 fra Innherred samkommune. Ordføreren orienterte om saken. Vi får ikke tildelt midler til kommunale næringsfond lenger, det blir for små summer. Vi har søkt sammen med Levanger og Frosta. Verdal Vekst er foreslått som sekretariat og styringsgruppa i samkommunen er foreslått som eier av fondet.
 4. Fakkeltog.
  Ordføreren orienterte om bakgrunnen for dette arrangementet. Prisverdig det Aase Hynne og Lensmannen gjør. Formannskapet oppfordres til å møte opp og støtte arrangementet.
 5. Homestart.
  Audhild Morken blir innbedt til formannskapet for å orientere om dette i neste møte. Dette tiltaket er støttet av Verdal kommune gjennom psykriatrimidlene.
 6. "Nye veier å gå".
  Statusrapport på dette prosjektet vil bli gitt til formannskapet på et senere møte.
 7. Servicekontor.
  Rådmannen orienterte. Det jobbes aktivt med denne saken og er knyttet til prosjektet "Arbeid i sikte" når det gjelder organisering mellom arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor. Dette prosjektet er blitt viet nasjonal interesse. Det er gjennomført studietur til Nederland der denne organiseringen er gjennomført i stor skala og fungerer godt. Suksessfaktoren er et sted ett svar. Dette forsterker servicekontortanken og sak om dette blir lagt fram i neste formannskapsmøte.

  Møtet ble lukket i h.h.t. Kommunelovens § 31.3
 8. B-SAK. Intensjonsavtale.
 9. B-SAK. Tomtekjøp.