MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE

MØTE 09.01.03 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Turid Krizak, Robert Eriksson, Trude Holm og Jostein Grande.
Varamedlemmer : Brita K. Thorsvik og Tomas I. Hallem.
Til stede :

9 representanter

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 REGLER FOR VERDAL SYKEHEIMS FOND
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 GODKJENNINGSNEMND FOR TRANSPORTTJENESTEN FUNKSJONSSHEMMEDE
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2002.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 GODTGJØRINGER I FORBINDELSE MED KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2003
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 HØRING - FORSLAG OM ENDRING I KOMMUNELOVEN OG KOMMUNAL REVISJON M.M
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 09.01.03
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 B-SAK KLAGE: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0009/03 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT
Saken utsatt
Klikk her for å se saksframlegget

Det ble utdelt følgende dokumenter:

 1. Møteprotokoll fra møte 05.12.02.
 2. Brev datert 03.01.03 fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt ad. Forslag til endringer i kommuneloven - kommunal revisjon m.m.


Sak nr.: 0001/03

REGLER FOR VERDAL BO- OG HELSETUNS FOND

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regler for Verdal bo-og helsetuns fond pkt 5 endres til: "Fondet forvaltes av Driftskomiteén (fondsforvalter)" fra ny valgperiode.

 

 

Sak nr.: 0002/03

GODKJENNINGSNEMND FOR TRANSPORTTJENESTENE FUNKSJONSSHEMMEDE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Godkjenningsnemnda for transportjenesten skal ha følgende sammensetning:
 1. Rådmannen oppnevner de kommunalt ansatte med varamann.
 2. Det kommunale rådet for funksjonshemmede oppnevner sin representant med varamann.
 3. Rådmannen tar stilling til hvor sekretærfunksjonen skal ligge.

 

 

Sak nr.: 0003/03

KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2002.

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Den framlagte årsrapport fra det kommunale næringsfond tas til orientering.
 2. Fondets restbeløp stilles til disposisjon for administrativ behandling. Den enkelte bevilgning skal være innenfor standardvedtektene for kommunale næringsfond.

 

 

Sak nr.: 0004/03

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum satte fram forslag på følgende nye personer:

Det ble votert punktvis over tilrådinga og forslaget fra Thor Bertil Granum med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tone S. Haugan om fritak fra politiske verv.
 2. Kjetil Bakkan rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 3. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på følgende nye personer til de øvrige politiske verv som det søkes om fritak for:

 

 

Sak nr.: 0005/03

GODTGJØRINGER I FORBINDELSE MED KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr. 249,- pr. møte.(i henhold til gjeldende regulativ).
 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr. 800,-, pr. person
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr. 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.
 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 1.1110.1001.0304 Godtgjørelse valg

 

 

Sak nr.: 0006/03

HØRING - FORSLAG OM ENDRING I KOMMUNELOVEN OG KOMMUNAL REVISJON M.M

Behandling:

Det ble utdelt brev datert 03.01.03 fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt.

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Verdal kommune skriver ikke uttalelse på egenhånd. Ordføreren vil komme tilbake til saken etter informasjonsmøte som skal avvikles 21. januar 2003 hvis kommunene i revisjonsdistriktet skal skive en felles uttalelse."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune skriver ikke uttalelse på egenhånd. Ordføreren vil komme tilbake til saken etter informasjonsmøte som skal avvikles 21. januar 2003 hvis kommunene i revisjonsdistriktet skal skive en felles uttalelse.

 

 

Sak nr.: 0007/03

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 09.01.03

Behandling:

 1. Felles formannskapsmøte Levanger, Verdal og Frosta.
  Ordføreren orienterte om at det blir felles formannskapsmøte den 16. januar 2003 kl. 09.00 på kommunestyressalen.
 1. Byggesaker Lysgård, skole og Ørmelen Bo- og Helsetun.
  Rådmannen orienterte om:
  Lysgård: Økonomisk i rute, framdrift i h.h.t. plan, god rapportering.
  Verdalsøra ungdomsskole: Skal behandles i kommunestyret 27. januar 2003.
  Ørmelen Bo- og Helsetun: I rute.
   
 2. Status omorganisering.
  Rådmannen orienterte om status så langt. Alle virksomhetsledere nå på plass.
 3. Styringsdialogkonferansen.
  Rådmannen orienterte fra konferansen.
 4. Årsoppgjør 2002.
  Rådmannen orienterte om at han er optimistisk i forhold til regnskapet. Virksomhetene får ros for å ha vist stor budsjettdisiplin

 

Sak PS 0008/03

sakstittel: SAKSPROTOKOLL: KLAGE: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l.§ 5A - Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

 

 

Sak PS 0009/03

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l.§ 5A - Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt