MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 05.12.02

 

Fraværende : Turid Krizak, Torill Elverum, Anne Grete Wold Olsen, Jostein Grande, Robert Eriksson
Varamedlemmer : Jostein Dahle, Tomas Hallem
Til stede :

8 representanter

Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0138/02 SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
0139/02 SAKSPROTOKOLL: VENNSKAPSFORBINDELSER
Klikk her for å se saksframlegget
0140/02 SAKSPROTOKOLL: IRA EIENDOM AS : ENDRING AV TILBUDT TOMT INDUSTRIOMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0141/02 SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 5/12 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0142/02 B SAKSPROTOKOLL: LUKKET ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 05.12 2002
0143/02 B SAKSPROTOKOLL: BEDRIFTSETABLERING I VERDAL
0144/02 B SAKSPROTOKOLL: DRIFT AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

 

 

Sak nr.: 0138/02

SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomireglement for Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0139/02

SAKSPROTOKOLL: VENNSKAPSFORBINDELSER

 

Behandling:

Trude Holm foreslo å tilføye ordet "også" på slutten av tilrådinga.

Ved votering ble tilrådinga med foreslått endring enstemmig vedtatt

Vedtak:

Verdal formannskap ønsker å opprettholde forbindelsene med vennskapskommunene, men med et nøkternt opplegg og kostnadsnivå også i framtida.

 

 

 

Sak nr.: 0140/02

SAKSPROTOKOLL: IRA EIENDOM AS : ENDRING AV TILBUDT TOMT INDUSTRIOMRÅDET

 

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes

 

 

 

Sak nr.: 0141/02

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 5/12 2002

 

Behandling:

 1. Utflytting av statlige arbeidsplasser.
 2. Ordføreren sitter i en arbeidsgruppe av storkommuneordførere som arbeider med dette temaet. Arbeidsgruppens arbeid koordineres med tilsvarende arbeid innen Verdal Vekst. Det vurderes å ta opp dette som et eget tema i formannskapet på nyåret.

 3. Frostating.
 4. Ordføreren orienterte om møte i Frostating som skal holdes på Stiklestad 6. desember.

  Ordføreren oppfordret medlemmene til å følge med på internettsiden for Frostating.

 5. Havnesamarbeid
 6. Ordføreren orienterte om arbeid vedrørende Indre Trondheimsfjord havn. Levanger, Steinkjer og Verdal deltar i dette arbeidet.

  Formannskapet vil få nærmere orientering om framdriften i arbeidet.

 7. Næringsmiddelkontroll
 8. Ordføreren orienterte fra samtaler med næringsmiddeltilsynet vedrørende kontroll av restauranter. Dette som en oppfølging av tidligere spørsmål fra Tomas Hallem

 9. Ansettelse av rådmann
 10. Ordføreren orienterte om framdriften i dette arbeidet. Intervjuene med aktuelle kandidater er ferdig. Formannskapet vil få seg forelagt sak tidlig på nyåret.

 11. Spørsmål fra Trude Holm
 12. Trude Holm stilte spørsmål vedrørende gjennomføring om omorganisering av Tiltak funksjonshemmede. Spesielt ønsket hun opplysning om hvilken informasjon som brukerne har fått.

  Rådmannen orienterte om framdriften i dette arbeidet

 13. Spørsmål fra Arne Holan

Arne Holan stilte spørsmål vedrørende den inngåtte avtale om Kinobygget.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

 

Sak PS 0142/02

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: LUKKET ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 05.12 2002

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. §5. - Unntak for interne dokumenter

 

 

 

Sak PS 0143/02

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: BEDRIFTSETABLERING I VERDAL

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. §5 - Off.l. §5

 

 

 

Sak PS 0144/02

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: DRIFT AV KOMMUNAL VIRKSOMHET.

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. §5. - Unntak for interne dokumenter