MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 31.10.02

 

Fraværende : Jostein Grande, Torill Elverum, Robert Eriksson (møtte til behandling av sak124/02.)
Varamedlemmer :
Til stede :

8 representanter fra begynnelsen av møtet.

Dessuten møtte : Rådmann, møtesekretær

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0121/02 SICILIANA AS. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0122/02 KLÜVERSTUA. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0123/02 FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003-2007 AVSETNING AV MIDLER PÅ BUDSJETTENE I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Klikk her for å se saksframlegget
0124/02 BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006
Klikk her for å se saksframlegget
0125/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 31.10.2002

 

Følgende dokument utlagt:

 

Sak nr.: 0121/02

SICILIANA AS. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Selskapet Siciliana AS org. nr. 984 778 384 v/styreleder og daglig leder Necati Tavukcu, godkjennes som bevillingsinnehaver og gis serveringsbevilling som omsøkt.
 2. Følgende åpningstider godkjennes: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00

 3. Formannskapet godkjenner Necati Tavukucu og Ahmet Can som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer. Dette under forutsetning av at Necati Tavukucu dokumenterer bestått etablererprøve.

 

 

 

Sak nr.: 0122/02

KLÜVERSTUA. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Klüverstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes org. nr. 969 256 797 godkjennes som bevillingshaver og gis serveringsbevilling som omsøkt.
 2. Formannskapet godkjenner Inger Skjerve Bjartnes og Kjelrun Landfald som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.

 

 

 

Sak nr.: 0123/02

FOLKEVALGTPROGRAMMET 2003-2007 AVSETNING AV MIDLER PÅ BUDSJETTENE I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0124/02

BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Følgende dokumenter ble utlagt:

Ordføreren foreslo følgende: Formannskapet tar økonomiplan 2003/06 og budsjett 03 til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet tar økonomiplanen 2003/06 og budsjett 03 til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0125/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 31.10.2002

Behandling:

Orientering Verdal Vekst

Robert Eriksson ble gitt permisjon.

Svein Larsen orienterte om status for Verdal Vekst og forslag til handlingsplan for 2003.

Handlingsplanen vil bli lagt fram til behandling i formannskapet 21/11-02 og kommunestyret 25/11-02.

Ordføreren satte fram følgende forslag:

 1. Verdal Vekst gis fullmakt til å utforme søknad om midler for 2003 vedr. Verdal som nyskapings – og utviklingskommune.
 2. Kommunens egenandel, 2.5 millioner kroner, er innarbeidet i budsjett for 2003, men endelig bekreftelse vil foreligge etter kommunestyrets behandling av budsjett 09/12-02.
 3. Handlingsplan for 2003 blir å forelegge kommunestyret i møte 25/11-02

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal Vekst gis fullmakt til å utforme søknad om midler for 2003 vedr. Verdal som nyskapings – og utviklingskommune.
 2. Kommunens egenandel, 2.5 millioner kroner, er innarbeidet i budsjett for 2003, men endelig bekreftelse vil foreligge etter kommunestyrets behandling av budsjett 09/12-02.
 3. Handlingsplan for 2003 blir å forelegge kommunestyret i møte 25/11-02