MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møte 22.08.02

 

Fraværende : Knut Tveita, Robert Erikson
Varamedlemmer : Tone Haugan
Til stede :

10 representanter

Dessuten møtte : Rådmannen

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0089/02 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0090/02 NY LOV OM VALG TIL FYLKESTING OG KOMMUNESTYRER
Klikk her for å se saksframlegget
0091/02 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0092/02 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV JULI 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0093/02 UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0094/02 NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0095/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 22.08.2002
Klikk her for å se saksframlegget

 

Følgende skriv ble lagt ut til orientering:

 1. UDI`s brev av 19.08.02 vedrørende etablering av statlige mottak av asylsøkere og kommunens ansvar.
 2. KRD`s brev av 20.08.02 om kriteriedata for kommunene 2003.

 

Sak nr.: 0089/02

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2003.

Behandling:

Det ble lagt fram utskrift av møtebok fra Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorgs behandling av saken i møte 21.08.02

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Bosettingen av flyktninger i Verdal kommune videreføres på samme nivå som tidligere, forutsatt at det ikke etableres asylmottak i kommunen.
 2. For å oppnå best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2 årig intensjonsavtale med UDI om bosetting av inntil 80 flyktninger, fortrinnsvis familier, i perioden 2003 – 2004, hvorav 45 i 2003.

 

 

Sak nr.: 0090/02

NY LOV OM VALG TIL FYLKESTING OG KOMMUNESTYRER

Behandling:

Det ble utlagt skriv fra KRD – Ny valglov – endringer med særlig virkning for de politiske partier.

Ordføreren foreslo at det ikke avgis uttalelse i saken fra kommunen.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen avgir ikke uttalelse i saken.

 

 

Sak nr.: 0091/02

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06. 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Det ble lagt ut behandling / vedtak i saken gjort i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og hovedutvalgene.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av juni 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret forutsetter at hovedutvalgene får seg forlagt forslag til budsjettjusteringer på møtene i september.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse merinntektene for å styrke lønnspostene i budsjettet når en kjenner de endelige budsjettmessige virkningene av lønnsoppgjøret.

 

 

Sak nr.: 0092/02

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV JULI 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering

 

 

Sak nr.: 0093/02

UTVIKLINGSPROSJEKT I VERDAL KOMMUNE 2001

Behandling:

Det ble lagt ut behandling / vedtak i saken gjort i hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Ordføreren tok opp forslag om at formannskapets tidligere innstilling opprettholdes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Vedtatt Budsjett 2002 og Økonomiplan 2002 – 2005, inkludert senere vedtatte endringer, danner grunnlag for de prioriteringer og strategiske valg vi skal gjøre i planperioden. Økonomiplan videreutvikles som kommunens overordnede strategidokument og behandles en gang hvert år, sammen med budsjett, som et helhetlig dokument.
 2. Tiltak anbefales gjennomført i henhold til samlerapport og prioriterte tiltak angitt foran i dette dokumentet.
 3. Øvrige tiltak utsettes til senere prioritering og vurdering av rådmannen. Eventuelle tiltak som trenger politisk behandling framlegges aktuelle utvalg til behandling.

 

 

Sak nr.: 0094/02

NY STRUKTUR 1. JANUAR 2003

Behandling:

Det ble lagt ut behandling / vedtak gjort i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og hovedutvalgene.

Jostein O. Grande satte på vegne av SP fram slikt forslag:

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til ny struktur med følgende endringer og tilpasninger:

 1. Kemnerkontoret og landbruk utgjør egne virksomhetsområder. Svømmehallen forblir del av kulturtjenestene.
 2. Kommunestyret finner rådmannens utredning mangelfull på vesentlige punkter. Gjennomføring av ny struktur utsettes til 01.01.2004.
 3. Rådmannen bes fremme ny sak der følgende punkt avklares nærmere:

Generelt:

Forholdet mellom administrasjonen og politisk nivå:

Skoler/barnehager:

 

Turid Krizak tok opp forslag fra Stig Arild Myhre fra hovedutvalget for kultur og oppvekst:

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole og Veslefrikk og Ørmelen barnehager.

Verdalsøra ungdomskole

Verdalsøra ungdomsskole

Kulturtjenesten

Musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket, svømmehallen, Ørmelen fritidsklubb og andre fritidstilbud i sentrum (Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde) og andre kulturtiltak.

 

Turid Krizak tok videre opp følgende forslag:

Pkt. 4.09 endres til Vinne Plo – inst. og åpen omsorg

Pkt. 4.10 endres til Øra Plo – inst og åpen omsorg

Pkt. 4.11 endres til Vuku Plo – Inst. og åpen omsorg

Nytt pkt. 4.12 Tiltak funksjonshemmede består som eget virksomhetsområde.

 

Det ble deretter votert i saken.

Det ble først votert over forslag fra Turid Krizak

 

Det ble deretter votert over pkt. 1 i innstillinga.

Det ble deretter votert over pkt.1 i Senterpartiets forslag. Siste setning i dette punktet ble utelatt da dette falt under votering av pkt. 4.4

Det ble deretter votert alternativt mellom Senterpartiets pkt. 2 og pkt. 2 i tilrådinga.

Det ble deretter votert alternativt mellom Senterpartiets pkt. 3 og pkt. 3 i tilrådinga.

Det ble deretter votert slik:

 

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i prosjekt Ny struktur datert 1. juli 2002.
 2. Dagens tre etater avvikles fra 1. januar 2003.
 3. Ny administrativ organisasjon trer i kraft fra 1. januar 2003.
 4. Det opprettes følgende virksomhetsområder fra 1.1. 2003.
 1. Vuku og Garnes oppvekstområde. Garnes oppvekstsenter, Volden skole, Vuku oppvekstsenter og evt fritidstilbud.
 2. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde. Leksdal skole, Stiklestad skole, Forbregd/Lein barnehage, Leksdal barnehage og evt fritidstilbud.
 3. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde. Ørmelen skole, Verdalsøra barneskole, Veslefrikk og Ørmelen barnehage, Ørmelen fritidsklubb og evt. andre fritidstilbud.
 4. Verdalsøra ungdomsskole. Verdalsøra ungdomsskole, svømmehallen og evt fritidstilbud.
 5. Vinne og Ness oppvekstområde. Vinne barnehage, Kanutten barnehage, Ness oppvekstsenter, Vinne skole og evt. fritidstilbud.
 6. Kulturtjenesten. Musikk- og kulturskolen, kinoen, biblioteket og andre kulturtiltak.
 7. Barne- og familietjenesten. PP- tjenesten, barnevernet og helsestasjonen.
 8. Flyktningetjenesten.
 9. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 10. Øra pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 11. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt. Institusjon, åpen omsorg og tiltak funksjonshemmede.
 12. Sosialtjenesten.
 13. Helsetjenesten.
 14. Næring og plan.
 15. Teknisk drift.
 16. Brann og beredskap.
 1. Rådmannen gis fullmakt til gjennomføring av vedtatt ny administrativ organisering i henhold til vedtatt Ny struktur.
  Kommunens reglement forutsettes justert og tilpasset ny organisasjon.
 2. Eventuelle tiltak som trenger politisk behandling framlegges aktuelle utvalg.

 

 

 

Sak nr.: 0095/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 22.08.2002

Behandling:

Jostein Olav Grande ble gitt permisjon.

 1. Spørsmål fra Turid Krizak
 2. Turid Krizak reiste spørsmål angående interkommunalt samarbeid og en del presseoppslag vedrørende dette i sommer. Det vil bli lagt opp til felles formannskapsmøte med Levanger og Frosta i løpet av høsten.

 3. Fritidssenteret
 4. Fritidssenteret er tatt i bruk til høgskoleundervisning innen teater. Innspæll. Det arbeides videre for å finne lokaler på Stekke for tidligere brukere av Fritidssenteret.

 5. Lysgård
 6. Arbeidet ved bygging Lysgård er i rute.

 7. Etablering av LIDL
 8. LIDL har tatt opp med kommunen muligheten for etablering i Verdal.

 9. Verdal Boligselskap
 10. Det er under utarbeiding en boligsosial handlingsplan. Ordføreren ba om innspill fra formannskapet på ny leder i Boligselskapet.

 11. Stekke

Rådmannen orienterte om framdriften av videre utbygging på Stekke