MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET
Møte 06.06.02

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum og Arne Holan.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Håkon Lyngsmo.
Til stede :

10 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen og John Austad (møtesekretær).

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0070/02 PE TEKNISK SJEF - KONSTITUERING
Klikk her for å se saksframlegget
0071/02 TEK VERDALSØRA OG VUKU UNGDOMSSKOLER - UTBYGGING
Klikk her for å se saksframlegget
0072/02 IKT-SAMARBEID VERDAL, LEVANGER OG FROSTA
Klikk her for å se saksframlegget
0073/02 RESTAURERING AV BARNEHAGER
Klikk her for å se saksframlegget
0074/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2002
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0070/02

TEKNISK SJEF - KONSTITUERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder for virksomhetsområdet Kommunalteknikk Bård Kotheim konstitueres som teknisk sjef i samme perioden som teknisk sjef er konstituert som rådmann.

 

 

Sak nr.: 0071/02

VERDALSØRA OG VUKU UNGDOMSSKOLER - UTBYGGING

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for utbygging/rehabilitering av Vuku barne- og ungdomsskole og Verdalsøra ungdomsskole. Total kostnadsramme for utbyggingen av de to skolene settes til 30.mill.kr.
 2. Resterende midler på 6,7 mill.kr. benyttes til tilstandsrapport og forprosjekt for de to ungdomsskolene, samt nødvendige rehabiliteringstiltak ved de andre skolene i kommunen.

 

 

 

Sak nr.: 0072/02

IKT-SAMARBEID VERDAL, LEVANGER OG FROSTA

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

Under de gitte forutsetninger igangsettes et forprosjekt i henhold til det mandat som styringsgruppen for FLV-samarbeidet vedtar.

 

 

 

Sak nr.: 0073/02

RESTAURERING AV BARNEHAGER

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Det bevilges 600.000 kroner til oppussing av Kanutten og Granvegen barnehage.
 2. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2002:

Det opprettes ny post 0.5000.2221.2300.5185 Utbygging barnehager Granveien og Vinne med kr. 600.000,-.

Post 0.5000.2221.9480.5185 Bruk av ubundet kapitalfond økes fra kr. 0,- med kr. 600.000,- til kr. 600.000,-.

 

 

 

Sak nr.: 0074/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2002

Behandling:

 1. Virkning av revidert nasjonalbudsjett og lønnsoppgjør.
 2. Rådmannen la fram en skriftlig redegjørelse for formannskapet.

  Vedtak:

  Formannskapet tar redegjørelsen til orientering.

 3. Prosjektet "Arbeide i sikte"
 4. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sosialkontor, a-etat og trygdekontor. Rådmannen opplyste at prosjektet nå er fullfinansiert og startes opp fra 01.09.02.

 5. Diverse prosjekt om rus.
 6. Rådmannen orienterte om diverse rusprosjekter som er igangsatt/ventes igangsatt med det første.

 7. Flytting av formannskapsmøte.

Formannskapsmøte berammet til fredag 21. juni avlyses. Møtet framflyttes til torsdag 20. juni kl. 09.00.