MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 21.03.02

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum, Jostein Olav Grande, Robert
Eriksson og Arne Holan.
Varamedlemmer : Jørleiv Kvakland.
Til stede : 7 representanter.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : Kl. 14:00 - 16:15

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0033/02 ÅRSRAPPORT FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0034/02 PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.
Klikk her for å se saksframlegget
0035/02 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0036/02 SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"
Klikk her for å se saksframlegget
0037/02 FINANSFORVALTNING. REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0038/02 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV FEBRUAR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0039/02 HØRING - OPPHEVELSE AV ÅPNINGSTIDSLOVEN - ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED
Klikk her for å se saksframlegget
0040/02 TEK TILKNYTNING SKEITJØNNA VASSLAG ( JERMSTADGRENDA) - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0041/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 21.03.2002.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0033/02

ÅRSRAPPORT FOR 2001

Behandling:

Rådmannen ,økonomisjefen og etatssjefene orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til årsrapport for år 2001.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens årsrapport for år 2001 til etterretning

 

 

Sak nr.: 0034/02

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Produksjonskjøkken for varm mat til institusjonene og hjemmeboende eldre i Verdal legges til Verdal Bo – og Helsetun.
 2. Ombygging og innredning av nåværende kjøkken til dette formålet forutsettes holdt innenfor en kostnadsramme på 3, 2 mill. kr.
 3. Rådmannen får fullmakt til å planlegge utbyggingen i samsvar med økonomiplanens bestemmelser.
 4. Videre får rådmannen fullmakt til å avgjøre hvilke produksjonsmetoder som skal benyttes og framtidig organisering av kjøkkendriften.
 5. Det forutsettes at nytt mottakskjøkken ved Ørmelen Bo –og Helsetun ivaretar tørrmatproduksjonen og baking for begge institusjoner.

 

 

Sak nr.: 0035/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Det framlagte forslag til Handlingsplan for Flyktningearbeidet i Verdal kommune 2002 – 2005 vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktningearbeidet i kommunen.
 2. Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere gjennomføres f.o.m. 01.01.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
 3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
 4. Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige/fylkeskommunale etater/instanser.

 

 

Sak nr.: 0036/02

SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"

Behandling:

Etter anmodning fra rådmannen foreslo ordføreren at saken utsettes og tas opp til behandling i et senere møte.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og tas opp til behandling i et senere møte.

 

 

Sak nr.: 0037/02

FINANSFORVALTNING. REGLEMENT

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Verdal kommunestyre vedtar det framlagte forslag til finansstrategi for Verdal kommune.

 

 

 

 

Sak nr.: 0038/02

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV FEBRUAR 2002

Behandling:

Rådmannen og økonomisjefen orienterte og besvarte spørsmål til budsjettsituasjonen ved utgangen av februar 2002.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0039/02

HØRING - OPPHEVELSE AV ÅPNINGSTIDSLOVEN - ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED

Behandling:

Bjørn Iversen foreslo at det ikke gis noen "høringsuttalelse" fra Verdal kommune . Ved votering ble Iversens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar at det ikke avgis noen "høringsuttalelse" fra Verdal kommune.

 

 

Sak nr.: 0040/02

TILKNYTNING SKEITJØNNA VASSLAG ( JERMSTADGRENDA ) - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttrapport og regnskap for investeringsprosjektet "Tilknytting av Skeitjønna Vasslag til Verdal Vannverk" tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0041/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 21/3 2002

Behandling:

 1. "Høring" – Stekkesaken.
 2. Gruppelederne innkalles til et forberedende møte om saken onsdag 3. april d.å. kl. 14.00 på ordførerens kontor.

 3. Rådmannen opplyste at administrasjonen vil sende ut spørreskjema til kommunestyrets medlemmer angående utsendinger av dokumenter m.v.
 4. Fagseminar i vennskapskommunen Rougsø i Danmark.
 5. Det skal avholdes et fagseminar med tema økonomiarbeid/personalarbeid i mai d.å.
  Formannskapet er av den oppfatning at det ikke sendes deltakere fra Verdal kommune til seminaret.

 6. Beredskapsøvelse.

Rådmannen orienterte. Formannskapet ser det som en fordel at øvelsen gjennomføres sammen med andre kommuner.