MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 14.03.02

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum, Jostein Olav Grande og Arne
Holan.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Tone Skrove Haugan, Tomas Hallem og Jørleiv
Kvakland.
Til stede : 11 medlemmer.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : Kl. 08.00 – 12.15.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0019/02 TEK OMSORGSBOLIGER STEKKE
Klikk her for å se saksframlegget
0020/02 TEK OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD
Klikk her for å se saksframlegget
0021/02 PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.
Klikk her for å se saksframlegget
0022/02 HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING
Klikk her for å se saksframlegget
0023/02 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0024/02 SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"
Klikk her for å se saksframlegget
0025/02 FREMTIDENS KOMMUNEREVISJON - HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0026/02 EIENDOMSSKATT 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0027/02 TEK VANN- OG AVLØPSANLEGG YDSEDALEN - ANBUDSINNSTILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0028/02 KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO
Klikk her for å se saksframlegget
0029/02 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV FEBRUAR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0030/02 ÅRSRAPPORT FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0031/02 FINANSFORVALTNING. REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0032/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 14.03.02.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0019/02

OMSORGSBOLIGER STEKKE

Behandling:

Rådmannen og prosjektkomiteens leder orienterte om gjennomføringen av byggeprosjektet.

Fra Senterpartiet ble det framsatt slikt forslag:

"Formannskapet ber om at det gjennomføres en høring der alle detaljer i prosjektet gjennomgås med politisk nivå".

AP v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes. Før saken legges fram til politisk behandling, gjennomføres høringen som Senterpartiet har foreslått."

Ved votering ble begge forslagene vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Formannskapet ber om at det gjennomføres en høring der alle detaljer i prosjektet gjennomgås med politisk nivå før saken legges fram til politisk behandling.

 

 

Sak nr.: 0020/02

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag til nytt pkt. 4:

"Kommunestyret ber om at totalentreprise vurderes som utbyggingsform for Verdal kommune i framtida.
Saken legges fram til diskusjon i kommunestyret før sommerferien."

Ved votering innstiller formannskapet med 10 mot 1 stemme på at tilrådinga vedtas av kommunestyret. Videre innstiller formannskapet enstemmig på at ordførerens forslag til nytt pkt. 4 vedtas av kommunestyret

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner planene for utbygging av omsorgsboliger på Lysgård med de reduksjoner som administrasjonen har skissert innenfor en total kotnadsramme på kr.10.000.000.
 2. Verdal kommunestyre antar anbydere i h.h.t. innstilling fra prosjektkomiteen. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredsstillende kontrakt.
  Rådmannen gis fullmakt til å føre kontraktsforhandlinger etter justert/redusert prosjekt.
 3. For å få fullfinansiert prosjektet gjør kommunestyret følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2002.

  Prosjekt Budsjett Rev. Rev. budsjett
  Omsorgsboliger Lysgård 7.000.000 +3.000.000 10.000.000
  Nybygg ØBH 23.000.000 -3.000.000 20.000.000

 4. Kommunestyret ber om at totalentreprise vurderes som utbyggingsform for Verdal kommune i framtida. Saken legges fram til diskusjon i kommunestyret før sommerferien.

 

 

Sak nr.: 0021/02

PRODUKSJONSKJØKKEN FOR VARM MAT.

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02. Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0022/02

HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2002 - 2005. RULLERING

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Helhetlig pleie- og omsorgsplan. Rullering 2002 – 2005, vedtas som retningsgivende for pleie- og omsorgstjenestene i kommunen.
 2. Rådmannen gis fullmakt til avklare med funksjonshemmedes organisasjoner hvilken målgruppe som skal omfattes av en plan for funksjonshemmede.
 3. Hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg bes iverksette tiltak innen økonomiplanens ramme som gjør det mulig å opprettholde dagtilbudene for eldre i planperioden.
 4. Det vil være en stor utfordring for pleie- og omsorgssektoren at en i planperioden bygger ned antall institusjonsplasser.

 

 

Sak nr.: 0023/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0024/02

SAMLERAPPORT I FOR UTVIKLINGSPROSJEKT - "VERDAL KOMMUNE" - UTVIKLING 2001"

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0025/02

FREMTIDENS KOMMUNEREVISJON - HØRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordfører og rådmann får fullmakt til å avgi en positiv uttalelse for å stifte en landsdekkende revisjonsenhet for kommunene/fylkeskommunene.

 

 

Sak nr.: 0026/02

EIENDOMSSKATT 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt for år 2002 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0027/02

VANN- OG AVLØPSANLEGG YDSEDALEN - ANBUDSINNSTILLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet vedtar at firmaet Anton Letnes A/S velges som utførende entreprenør i forbindelse med "Vann- og avløpsanlegg Ydsedalen". Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og å underskrive kontrakt med valgt entreprenør.

 

 

Sak nr.: 0028/02

KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 13.03.02 fra Verdal Teaterlag med anmodning om at saken utsettes.

Ved votering innstiller formannskapet med 9 mot 2 stemmer på at kommunestyret vedtar tilrådinga.

Vedtak:

 1. Kommunestyret støtter prosjektgruppens konklusjoner.
 2. Det forutsettes at husleien garanteres innen rammen på kr. 715 pr. m2.
 3. De garantier som er skissert i saken må nedfelles i skriftlig avtale som godkjennes av partene i aksjeselskapet. Kommunestyret gir ordfører og/eller et representativt utvalg fullmakt til å signere avtalen. Avtale må foreligge før videre prosjektering igangsettes.
 4. Tiltaket må innpasses i kommunens driftsrammer, og endringer i etatenes rammer må klarlegges og innarbeides ved rullering av økonomiplan 2003-2006.

 

 

Sak nr.: 0029/02

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV FEBRUAR 2002

Behandling:

Rådmannens tabellariske oversikt over driftsresultatet for den enkelte etat ved utgangen av februar 2002 ble utdelt til formannskapets medlemmer.

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0030/02

ÅRSRAPPORT FOR 2001

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0031/02

FINANSFORVALTNING. REGLEMENT

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 21.03.02.

 

 

Sak nr.: 0032/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 14.03.02

Behandling:

 1. Formannskapsmøte 21.03.02.
  Etter forslag fra ordføreren vedtok formannskapet at det avholdes et ekstra formannskapsmøte torsdag 21.03.02 kl. 14.00 hvor samtlige utsatte saker i dagens møte behandles.
  Det forutsettes at innkalling til møte skjer på vanlig måte.
 2. Det ble framlagt brev, datert 08.03 fra rådmannen til Utlendingsdirektoratet.
 3. Det ble utdelt brosjyre om turistmål i Nord-Trøndelag.
 4. Ordføreren opplyste at hun vil møte i Verdal Boligselskaps generalforsamling torsdag 21.03.02 kl. 11.00.
 5. Rådmannen opplyste at det i forbindelse med behandlingen av Økonomiplan 2003-2006 /Budsjett 2003 vil bli avholdt et ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 23. april 2002. Innkalling til møte vil bli utsendt på vanlig måte.
 6. Orientering fra representanter i Innherred Renovasjon.
  Konstituert styreleder Håvard Okkenhaug og driftssjef Bjørn Heggelund orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til selskapets virksomhet i Skjørdalen.