MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 14.02.02

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Jostein Olav Grande og Arne Holan.
Varamedlemmer :  Ingen.
Til stede : 8 representanter
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 10.00 – 13.00.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0013/02 TEK VANN- OG AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN - ANBUDSINNSTILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0014/02 TEK LILLIAN ELVERENG : UTSLIPPSSØKNAD 171/1 - KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0015/02 HOVEDAVTALEN 01.02.2002 - 31.12.2005 URAVSTEMNING
Klikk her for å se saksframlegget
0016/02 RAMMEAVTALE KONTORMØBLER
Klikk her for å se saksframlegget
0017/02 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV JANUAR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0018/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 14.02.02.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0013/02

VANN- OG AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN - ANBUDSINNSTILLING

Behandling:

Drift/anleggsleder Bård Kotheim redegjorde og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet vedtar at firmaet Anton Letnes A/S velges som utførende entreprenør i forbindelse med "Vann- og avløpsanlegg Nordåkeren". Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredsstillende kontrakt.
 2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og å underskrive kontrakt med valgt entreprenør.

 

 

 

Sak nr.: 0014/02

LILLIAN ELVERENG : UTSLIPPSSØKNAD 171/1 - KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge og vedtak om utslippstillatelse i sak 0276/01 opprettholdes.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

 

Sak nr.: 0015/02

HOVEDAVTALEN 01.02.2002 - 31.12.2005 URAVSTEMNING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune stemmer JA til det fremforhandlede forslag til ny Hovedavtale i kommunesektoren for perioden 01.02.02 – 31.12.05.

Saken legges i møte 20.02.02 fram som melding til administrasjonsutvalget

 

 

Sak nr.: 0016/02

RAMMEAVTALE KONTORMØBLER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar å inngå rammeavtale med Kinnarps AS. Avtalen gjelder for perioden 04.02.02-31.12.03 med opsjon på forlengelse med 1 år.

 

 

Sak nr.: 0017/02

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV JANUAR 2002

Behandling:

Rådmannen redegjorde og kom i sin redegjørelse inn på følgende "kritiske områder" i budsjettet for år 2002:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0018/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 14.02.02.

Behandling:

 1. Handlingsplan for Eldreomsorgen/Pleie-og omsorgstjenesten. Anbefalte byggeprosjekter av Husbankens ramme for 2002.
 2. Helse- og sosialsjefen redegjorde om de 6 byggeprosjekter som kommunen har fremmet.
  Av redegjørelsen framgikk at Stekke II ikke er anbefalt nå og prosjektet i Vuku bare er delvis anbefalt.

  Vedrørende prosjektet Vuku Bofellesskap la helse- og sosialsjefen fram et utkast til brev til Husbanken. Formannskapet samtykket i at brevet sendes som framlagt.

 3. Frostatingssamling 21.og 22. februar.
 4. Ordføreren redegjorde for de saker som skal behandles under samlingen.

 5. Rusomsorgen i Verdal kommune.

Ordføreren redegjorde om hvem som er invitert og om opplegget/programmet for møtet som avholdes mandag 18.02.02 i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 1. Utflytting av statlige tilsyn fra Oslo – politisk oppfølging.

  Ordføreren opplyste at det er etablert en politisk arbeidsgruppe for å følge opp arbeidet med utflytting av statlige tilsyn fra Oslo. Ordførerne i kommunene Rørvik, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal er oppnevnt som medlemmer i arbeidsgruppa.
 2. Fellesprosjekt Kommune, Trygd A-etat.

Rådmannen redegjorde om hvem som er invitert og om opplegget for møte som avholdes 05.03.02 i Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

 1. Forslag til behandlingsopplegg av Økonomiplan 2003-2006/Budsjett for 2003.

Rådmannen la fram skisse med opplegg for behandlingen av økonomiplanen for 2003-2006/Budsjett for 2003.

Formannskapet hadde ingen innvendinger til opplegget.