MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 31.01.02

 

Fraværende : Torill Elverum, Jostein Olav Grande og Robert Eriksson.
Varamedlemmer :  Bjørn Aarstad.
Til stede : 9 representanter. 
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 10.00 – 14.00.

 

Sakliste 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0006/02 TEK KOMMUNENS NÆRINGSFOND. ÅRSRAPPORT 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0007/02 TILBUD OM INNLØSING AV AKSJENE I NORSERVICE EIENDOM AS
Klikk her for å se saksframlegget
0008/02 CATZ A/S/GILROY A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL FOR SKJENKING AV BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0009/02 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG FOR PERIODEN 2001 - 2003.
Klikk her for å se saksframlegget
0010/02 BRUK AV RAMMETILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKTET
Klikk her for å se saksframlegget
0011/02 FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAP 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0012/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2002
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0006/02

KOMMUNENS NÆRINGSFOND. ÅRSRAPPORT 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

Den framlagte årsrapport fra det kommunale næringsfond tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0007/02

TILBUD OM INNLØSING AV AKSJENE I NORSERVICE EIENDOM AS

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar å benytte seg av tilbudet om innløsing av kommunens 2 aksjer i Norservice Eiendom AS til pålydende kr 500,- pr aksje.

 

 

Sak nr.: 0008/02

CATZ A/S/GILROY A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL FOR SKJENKING AV BRENNEVIN.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra

Arne Holan satte fram slikt forslag:

"1. Formannskapet imøtekommer søknaden fra Catz A/S/Gilroy A/S om utvidelse av skjenkeareal for skjenking av brennevin i aulaen og vestibyle ved Verdal videregående skole i forbindelse med Verdal i.l. – Håndballavdelingens Midtvintersfest lørdag 16. februar 2002 i Verdalshallen.

2. Skjenketiden fastsettes slik: Fra kl. 19.00 til kl. 01.00."

Ved votering ble Holans forslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Formannskapet imøtekommer søknaden fra Catz A/S/Gilroy A/S om utvidelse av skjenkeareal for skjenking av brennevin i aulaen og vestibyle ved Verdal videregående skole i forbindelse med Verdal i.l. – Håndballavdelingen’s Midtvintersfest lørdag 16.februar 2002 i Verdalshallen.
 2. Skjenketiden fastsettes slik: Fra kl. 19.00 til kl. 01.00.

 

 

 

Sak nr.: 0009/02

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG FOR PERIODEN 2001 - 2003.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar tilrådinga.

Vedtak:

Kommunestyret tar Eldrepolitisk Program for Nord-Trøndelag for perioden 2001 – 2003 til orientering.

 

 

Sak nr.: 0010/02

BRUK AV RAMMETILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKTET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

 

 

Sak nr.: 0011/02

FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAP 2001

Behandling:

Økonomisjef Trond Selseth la fram en foreløpig regnskapsoversikt for år 2001. Han kommenterte oversikten og besvarte spørsmål fra formannskapets medlemmer.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens redegjørelse om regnskapet for 2002 til orientering

 

 

Sak nr.: 0012/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 31.01.02.

Behandling:

 1. Interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner.
 2. Ordføreren opplyste at det i henhold til kommunestyrets vedtak er tatt kontakt med de to øvrige kommuner om tidspunkt for et felles formannskapsmøte. Dette møte er berammet til torsdag 14.03.02 og fredag 15.03.02.

  Levanger kommune vil sørge for innkalling til møtet.

  Ordføreren opplyste videre at det er tatt kontakt med de to nevnte kommuner samt Inderøy kommune om igangsetting av et interkommunalt samarbeidsprosjekt mot rus.

 3. Nytt "statlig Mattilsyn."
 4. Ordføreren redegjorde for de orienteringer som er gitt i styret for Sør-Innherred Næringsmiddelkontroll i forbindelse med statlige planer om et nytt " Mattilsyn" som skal innbefatte dagens Næringsmiddelkontroll, Dyrevernstilsyn og Landbrukstilsyn.

 5. Stamgass A/S. Gassrørledning fra Trondheimsfjorden til Svenskegrensen.
 6. Teknisk sjef Rudolf Holmvik redegjorde om saken. Det ble i denne forbindelse utdelt en melding som beskriver planene om gassrørledning over land fra østsiden av Trondheimsfjorden til Svenskegrensen.

  V e d t a k:

  Formannskapet henstiller til Nord-Trøndelag fylkeskommune om å være ansvarlig myndighet etter plan-og bygningsloven i forbindelse med konsekvensutredning for Gassrørledning fra Trondheimsfjorden til Svenskegrensen.

 7. Studiebesøk i Gøteborg.
 8. Rådmannen redegjorde fra sitt og økonomisjefens studiebesøk i Gøteborg.

  Temaet under studiebesøket var "Balansert målstyring."

 9. Rundskriv fra Kultur-og Kirkedepartementet.
 10. Rådmannen redegjorde om rundskrivet "Kirken og Kommunen" og spesielt da om § 15 i dette rundskrivet.

 11. Fylkesmannens rundskriv av 21.01.02 og 29.01.02 vedrørende Handlingsplanen for Eldreomsorgen ble utdelt til formannskapets medlemmer.