MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 10.01.02

 

Fraværende : Torill Elverum og Robert Eriksson
Varamedlemmer :  Bjørn Aarstad.
Til stede : 10 representanter. Arne Holan ble gitt permisjon etter sak nr 1/02
9 representanter.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 10.00 – 14.00.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/02 TEK NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE. DEL 1: STRATEGISK PLAN 2002-2007. DEL 2: HANDLINGSPLAN 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0002/02 PERSONFORSIKRINGER 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0003/02 SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA
Klikk her for å se saksframlegget
0004/02 OPPNEVNING AV UTVALG TIL VURDERING AV POLITISK STRUKTUR M.V.
Klikk her for å se saksframlegget
0005/02 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2002
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0001/02

NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE. DEL 1: STRATEGISK PLAN 2002-2007. DEL 2: HANDLINGSPLAN 2002

Behandling:

Styringsgruppens leder Kjell Morten Myrvang orienterte om mål og strategier som er nedfelt i Strategisk Plan for perioden 2002 – 2007.

Videre redegjorde prosjektleder Rudolf Holmvik om anbefalte prosjekter fra prosessgruppa.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til de strategiske valg og konklusjoner som fremgår av Del 1. Strategisk Plan 2002- 2007.
 2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Handlingsplan 2002 for det videre Nyskapings- og utviklingsarbeid i Verdal Kommune.
 3. Formannskapet delegeres fullmakt til å oppnevne representanter i styret for Verdal Vekst AS.

 

 

Sak nr.: 0002/02

PERSONFORSIKRINGER 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet samtykker i at personforsikringene overføres til KLP fra 01.01.02.

 

Sak nr.: 0003/02

SAMARBEIDSPROSJEKTER VERDAL, LEVANGER OG FROSTA

Behandling:

Formannskapet vedtok enstemmig at denne saken i medhold av Kommunelovens § 31, nr. 3 behandles for lukkede dører.

Jostein Olav Grande satte fram følgende forslag til nytt pkt. 1 og nytt pkt. 6:

"1. Forstudierapporten Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV) skal være et utgangspunkt for videre interkommunalt samarbeid med følgende endring:

 1. Mandatet for forprosjekt Barnevern endres som foreslått av prosjektgruppa slik at andre former for samarbeid enn felles barneverntjeneste blir utredet.
 2. En representant fra de tillitsvalgte i hver kommune inngår i styringsgruppa."

Nytt pkt. 6:

"Verdal kommunestyre ber formannskapene i de aktuelle kommuner om snarest å samles for videre og bredere diskusjon om planens innhold og veivalg i det interkommunale samarbeidet."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at Grandes forslag til nytt pkt. 1 vedtas av kommunestyret.

Videre innstiller formannskapet enstemmig på at punktene 2, 3, 4 og 5 i innstillingen fra felles formannskapsmøte vedtas av kommunestyret.

Sluttlig innstiller formannskapet enstemmig på at Grandes forslag til nytt pkt. 6 vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Forstudierapporten Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) skal være et utgangpunkt for videre interkommunalt samarbeid med følgende endring.
 1. Mandatet for forprosjekt Barnevern endres som foreslått av prosjektgruppa slik at andre former for samarbeid enn felles barneverntjeneste blir utredet.
 2. En representant fra de tillitsvalgte i hver kommune inngår i styringsgruppa.
 1. For forprosjekt Barneverntjenesten og forstudiet Utvikling av felles IKT-strategi skal de tillitsvalgte være representert i Referansegruppe for prosjektene.
   
 2. Videreføring av prosjektet organiseres som vist i rapporten med styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegrupper.
   
 3. Prosjektet kan be inn andre kommuner i konkrete delprosjekt, og være åpen for at andre kommuner kan gå inn i totalprosjektet.
   
 4. Kommunesammenslutninger anses i denne sammenheng som uaktuell.
   
 5. Verdal kommunestyre ber formannskapene i de aktuelle kommuner om snarest å samles for videre og bredere diskusjon om planens innhold og veivalg i det interkommunale samarbeidet.

 

Sak nr.: 0004/02

OPPNEVNING AV UTVALG TIL VURDERING AV POLITISK STRUKTUR M.V.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret nedsetter et utvalg bestående av

til å foreta en totalgjennomgang av kommunens politiske organisasjonsstruktur med sikte på en reduksjon av antall folkevalgte.

 1. Framtidig organisering skal minimum gi utgiftsreduksjoner på 0,5 mill. kr. på årsbasis fra år 2004 og skal bidra til å styrke det helhetlige politiske lederskap samt bidra til å styrke tilliten mellom de folkevalgte og innbyggerne.
   
 2. Framtidig organisering skal også bidra til å skape et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom politikere og administrasjon.
   
 3. Utvalget bes også foreta en nærmere gjennomgang av kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, spesielt med sikte på en vurdering av satsene for møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste.
   
 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.
   
 5. Utvalgets innstilling skal foreligge innen 01.05.02.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret nedsetter et utvalg bestående av

til å foreta en totalgjennomgang av kommunens politiske organisasjonsstruktur med sikte på en reduksjon av antall folkevalgte.

 1. Framtidig organisering skal minimum gi utgiftsreduksjoner på 0,5 mill. kr. på årsbasis fra år 2004 og skal bidra til å styrke det helhetlige politiske lederskap samt bidra til å styrke tilliten mellom de folkevalgte og innbyggerne.
   
 2. Framtidig organisering skal også bidra til å skape et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom politikere og administrasjon.
   
 3. Utvalget bes også foreta en nærmere gjennomgang av kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, spesielt med sikte på en vurdering av satsene for møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste.
   
 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.
   
 5. Utvalgets innstilling skal foreligge innen 01.05.02.

 

 

Sak nr.: 0005/02

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2002

Behandling:

 1. Ordføreren opplyste at hun vil ta kontakt med Innherred Renovasjon for å få en orientering i et senere møte om selskapets drift og framtidige virksomhet.
 2. Ordføreren opplyste at hun har avtalt et bedriftsbesøk ved Innherreds Folkeblad og Verdalingen i forbindelse med formannskapets møte 31.01.02.
 3. Etter forslag fra ordføreren vedtok formannskapet at neste kommunestyremøte avholdes mandag 21.01.02. Kommunestyrets møte 04.02.02 utgår.
 4. Ordføreren redegjorde fra arbeidet som pågår gjennom prosjektet "Nye veier å gå"
 5. Rådmannen orienterte om skatteinngangen i år 2001.
 6. Rådmannen orienterte videre om innholdet i departementets rundskriv F-49/01 som omhandler statlige midler til utbedring av skoler.
 7. Rådmannen redegjorde om Utviklingsprosjekt 2001 og i denne forbindelse om samlerapport som vil bli utdelt til kommunestyrets medlemmer i møte 21.01.02 og framlagt til behandling i formannskapet 31.01.02.