MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 06.12.01

 

Fraværende : Turid Krizak, Torill E. Leithe, Robert Eriksson og Jostein O. Grande..
Varamedlemmer : Brita K. Thorsvik, Bjørn Aarstad, Roy Stangvik og Tomas Hallem.
Til stede : 11 representanter.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 10.00 – 12.30.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0135/01 VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM
Klikk her for å se saksframlegget
0136/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV
Klikk her for å se saksframlegget
0137/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0138/01 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT
Klikk her for å se saksframlegget
0139/01 B-SAK SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT
Klikk her for å se saksframlegget
0140/01 B-SAK TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE
0141/01 B-SAK TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 

Sak nr.: 0135/01

VERDAL BOLIGSELSKAP AS LEIE AV GRANDESHEIM

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Verdal Boligselskap AS om leie av Grandesheim til bosetting av flyktninger i 10 år.

 

Sak nr.: 0136/01

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV.

Behandling:

Arbeiderpartiet vil fremme forslag til pkt. 3 i tilrådinga ved behandling i kommunestyret.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jon Sellæg om fritak som medlem i Kommunestyret, Kontrollutvalget og Styret for Innherred Revisjonsdistrikt for resten av valgperioden.
 2. Marn Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for samme tidsrom.
 3. Arbeiderpartiet fremmer forslag overfor kommunestyret på nytt medlem i Kontrollutvalget og Styret for Innherred Revisjonsdistrikt.

 

 

Sak nr.: 0137/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2001

Behandling:

 

 1. Orientering om arbeidet i Verdal Vekst.
  Kjell Morten Myrvang orienterte om det pågående arbeidet innen Verdal Vekst. Arbeid som har vært viet spesiell oppmerksomhet i høst:

Program for 1. driftsår har følgende tre hovedområder:

 1. Stedsutvikling – bolyst – kultur.
 2. Kompetanseprogram.
 3. Næringsliv med potensiale og evne/vilje til nyskaping/utvikling.

Under pkt. c vil det være 3 områder som skal fokuseres spesielt i 1. driftsår:

Plan for det videre arbeid:

Etter Myrvangs orientering ble det åpnet for spørsmål/kommentar.

 1. Orientering fra Kultur- og oppvekstsjefen.
  Kultur- og oppvekstsjefen orienterte om det arbeidet som er gjort for å kartlegge differansen mellom vedtatt reduksjon i rammetimer fra høsten 01 (200 timer) og faktisk reduksjon (100 timer). En har funnet å kunne redusere timetallet med ca ytterligere 35 timer i høst. Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål/kommentarer.
 2. Prosjektgruppe servicekontor – framdrift av arbeidet i prosjektgruppen.
  Rådmannen orienterte om det pågående arbeid i prosjektet som skal vurdere etablering av servicekontor sammen med ulike statlige etater. Det arbeides nå med alternative geografiske plasseringer av kontoret. Det ble stilt spørsmål om størrelse og bemanning ved et slikt servicekontor. Rådmannen svarte at dette vurderes av prosjektgruppen. Tall som så langt har vært nevnt er 4-8 personer direkte plassert i servicekontoret. Behandling av saken politisk i kommunestyret i april/mai 2002.
 3. Bygningsmessige endringer rådhusområdet.
  Rådmannen orienterte om de bygningsmessige endringer i rådhusområdet. Nytt spiserom ferdigstilles tidlig på nyåret.
 4. Integrering barnevern – sosialkontoret.
  Rådmannen orienterte om integrering av barnevern med sosialkontoret i 3. etg. i helsesentret. Det forventes ferdigstillelse januar/februar 02.
 5. Oppfølging av budsjett 2002.
  Rådmannen orienterte om en del ulike tiltak som er igangsatt knyttet til budsjettet for 2002.
 6. Interkommunalt samarbeid barnevern.
  Rådmannen viste til kommunestyrets behandling av rapport om interkommunalt samarbeid. Han orienterte om at prosjekt innen barnevern allerede er igangsatt.
 7. Utvalg til å vurdere politisk struktur.
  Ordføreren ba om innspill fra formannskapets medlemmer til sammensetting av et utvalg til å utrede politisk struktur og mandat for et slikt utvalg.
 8. Målsettingsdebatt.
  Ordfører ba rådmannen foranledige til at det legges opp til en ny målsettingsdebatt i hovedutvalgene vinter/vår 2002. Konklusjonene innarbeides i revidert økonomiplan 2003-2006.
 9. Spørsmål fra Arne Holan.
  Arne Holan reiste spørsmål om søknad om midler til styrking av oppvekstmiljøet for barn og ungdom og hvordan disse midlene er forutsatt brukt. Ordføreren besvarte spørsmålet.
 10. Personalsak.
  I medhold av Kommunelovens § 31, nr. 3 vedtok formannskapet enstemmig å behandle saken for lukkede dører.

  Bjørn Iversen rettet spørsmål om oppfølging av saken til rådmannen. Rådmannen besvarte spørsmålet.

 

Sak nr.: 0138/01

 

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l. §6.,2A

 

 

Sak nr.: 0139/01

 

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l. §6.,2A

.

 

Sak nr.: 0140/01

 

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A

 

 

Sak nr.: 0141/01

 

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A.