MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 22.11.01

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Roy Stangvik.
Til stede : 11 representanter.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 10.00 – 15.30.

I tilknytning til framlagt protokoll fra formannskapets møte 14.11.01 bemerket Bjørn Iversen at nedenstående forslag – som formannskapet enstemmig sluttet seg til – er blitt utelatt i protokollen:

"Inderøy kommune inviteres som deltaker fra prosjektets start."

Formannskapet vedtok at forslaget inntas i protokollen fra formannskapets møte 14.11.01.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0126/01 SAGA PARK HOTELL A/S. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0127/01 SAGA PARK HOTELL A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER SAMT SKJENKESTYRER OG STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYRER
Klikk her for å se saksframlegget
0128/01 NYE VERDAL VERTSHUS A/S. SØKNAD OM SERVERINGS-BEVILLING.
Klikk her for å se saksframlegget
0129/01 VERDAL VERTSHUS A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER, SKJENKESTYRER SAMT STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYRER
Klikk her for å se saksframlegget
0130/01 SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN
Klikk her for å se saksframlegget
0131/01 BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0132/01 TEK FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0133/01 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK
Klikk her for å se saksframlegget
0134/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 22.11.01
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0126/01

SAGA PARK HOTELL A/S. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

Behandling:

Roy Stangvik fratrådte under behandlingen av denne sak.

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal og næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred.

Ingen av disse hadde innvendinger mot at serveringsbevilling gis som omsøkt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Selskapet Saga Park Hotell A/S – Org.nr.980 593 517 – v/daglig leder Marit Rønning godkjennes som bevillingsinnehaver og gis serveringsbevilling som omsøkt.
 2. Formannskapet godkjenner Marit Rønning som styrer for serveringsvirksomheten.
  Formannskapet forutsetter at rådmannen i henhold til delegert myndighet godkjenner Wenche Blomstereng som stedfortreder for styreren så snart hun har dokumentert bestått etablererprøve.

 

 

Sak nr.: 0127/01

SAGA PARK HOTELL A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER SAMT SKJENKESTYRER OG STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYREREN.

Behandling:

Roy Stangvik fratrådte under behandlingen av denne sak.

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal og sosiallederen i Verdal. Ingen av disse hadde noe å bemerke til at skjenkebevilling gis, men begge anbefaler at någjeldende skjenketid opprettholdes.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Selskapet Saga Park Hotell A/S – Org. nr. 980 593 517 - v/daglig leder Marit Rønning godkjennes som bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i hotellets lokaler samt alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i hotellets restaurant, bar, galleri, konferansesal og gjesterom.
 2. Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner Marit Rønning som skjenkestyrer.
 4. Kommunestyret forutsetter at rådmannen i henhold til delegert myndighet godkjenner Wenche Blomstereng som stedfortreder for skjenkestyreren så snart hun har dokumentert bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 5. Kommunestyret anser i alkoholpolitisk sammenheng de gjeldende vedtatte skjenketider i Verdal kommune som både tilfredstillende og hensiktsmessige i forhold til de vedtatte åpningstider for serveringssteder/skjenkesteder i Verdal kommune samt grunnbestemmelsene i Alkoholloven og anførslene i kommunens tiltaksplan mot rus om at skjenketiden bør ligge så nært opp til grunnbestemmelsene i loven som mulig.

Kommunestyret finner således ikke å kunne imøtekomme hotellets søknad om utvidelse av tiden for skjenking av brennevin til kl. 02.00 fra søndag – torsdag og for skjenking av øl, vin og brennevin til kl. 03.00 på fredager og lørdager.

 

 

Sak nr.: 0128/01

NYE VERDAL VERTSHUS A/S. SØKNAD OM SERVERINGS-

BEVILLING.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal og næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred. Ingen av disse har noe å bemerke til at serveringsbevilling gis som omsøkt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Selskapet Nye Verdal Vertshus A/S – Org. nr. 984 787 628 – v/daglig leder Per Morten Hopland godkjennes som bevillingsinnehaver og gis serveringsbevilling som omsøkt.
 2. Formannskapet godkjenner Per Morten Hopland som styrer for serveringsvirksomheten.
  Formannskapet forutsetter at rådmannen i henhold til delegert myndighet godkjenner Kim Meyer som stedfortreder for styreren så snart han har dokumentert bestått etablererprøve.

 

Sak nr.: 0129/01

VERDAL VERTSHUS A/S. GODKJENNING AV NY BEVILLINGSINNEHAVER, SKJENKESTYRER SAMT STEDFORTREDER FOR SKJENKESTYREREN.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal og sosiallederen i Verdal til uttalelse. Ingen av disse har noe å bemerke til at serveringsbevilling gis som omsøkt.

 

Vedtak:

 1. Selskapet "Nye Verdal Vertshus"- Org. nr. 974 787 628 –v/daglig leder Per Morten Hopland godkjennes som ny bevillingsinnehaver og gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i vertshuset lokaler samt alminnelig bevilling for skjenking av brennevin i følgende lokaler:

Kjelletasjen: Møterom og "Puben"

          1. etasje: Spisesal/restaurant og tilbygg til spisesal

Kafeteriaen – NB – Kun ved sluttede selskaper.

          Bevillingen gis inntil videre, dog ikke ut over 30. juni 2004.

 1. Kommunestyret godkjenner Per Morten Hopland og Ole M. Michelsen som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder for skjenkestyreren.
 2. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

For øl og vin: Mandag – Torsdag og Søndag : Fra kl. 08.00 til kl. 01.00.

Fredag – Lørdag: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For brennevin:Mandag – Lørdag: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Søndag: Fra kl. 13.00 til kl. 24.00.

 

Sak nr.: 0130/01

SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN

Behandling:

Det ble fram lagt følgende innstillinger:

"Ordføreren tok opp forslag i samsvar med punkt 3, 5 og 6 i rådmannens tilråding.

Saken ble deretter tatt opp til votering Det ble foretatt punktvis votering over innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst og ordførerens framsatte forslag med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Det igangsettes et prosjekt som involverer alle grunnskolene i kommunen der hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide med systematisk kvalitetsutvikling.
 2. Ingen endring gjennomføres i ungdomsskolestrukturen. Ungdomsskolene renoveres snarest mulig.
 3. Nedskjæringene i timetall vedtatt for år 2001/2002 videreføres som vist i saken.
 4. Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger:
 1. Verdal kommune søker Kommunal-og Regionaldepartementet om unntak fra Opplæringsloven og lov om barnehager med tilhørende forskrifter slik at kommunens skoler, barnehager, oppvekstsenter og kommunale tilrettelegginger av fritidsaktiviteter kan organiseres som fem virksomhetsområder med egne virksomhetsledere og styringsorgan(samarbeidsutvalg/styre).
 2. Hensikten med en slik organisering er å styrke det totale oppvekstmiljøet innen virksomhetsområdene og oppnå en bedre utnytting av ressursene, samtidig som barnas/elevenes og foreldrenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

  Rådmannen forutsetter samme årlige innsparinger som tidligere tilråding.

 3. Reduksjon i administrative stillinger i kultur-og oppvekstetaten iverksettes innenfor en økonomisk ramme på 1.7 mill. kr. fram til og med 2005.
 4. Foreldrebetaling SFO økes med til sammen kr.150.000,-, fra 01.01.02.
 5. Kommunale barnehage-og SFO-drift utredes i henhold til gitt mandat, med krav om en økonomisk innsparing på kr. 0,5 mill.kr. innen 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0131/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag til nytt punkt 15:

"Det bes vurdert om det kan innføres eiendomsskatt i Sørskaget, Vuku og Lysthaugen".

Ordføreren foreslo at punkt 8 i rådmannens tilråding gis slik tilføyelse(identisk med innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk):

"For betalingstjenestene vann, kloakk, og feiing startes ny gebyrperiode for beregning av selvkost. Første år i perioden starter i år 2002 og vil gå over 5 år til og med år 2006."

Videre foreslo ordføreren følgende nytt pkt. 14 A og 14B (identisk med innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk):

"14.A: I budsjettet for virksomhetsområde næring gjøres følgende endringer:
Det opprettes ny utgiftspost "Egenadel Verdal Vekst" kr. 1.000.000,-.
Ny inntektspost "Refusjon prosjektarbeid" kr. 750.000,-
Tilskudd "Verdal Næringsforum" tilføres post "Egenadel Verdal Vekst."

14 B. Investeringspost "Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku gis betegnelsen "Utviklingsprosjekt Verdal Vekst."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med slikt resultat:

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2002-05 og budsjett 2002. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002. Følgende hovedoversikt vedtas (Bare kommunestyret kan foreta endringer i disse hovedtallene):
 2. Hovedoversikt drift

  Regnskap 2000

  Budsjett 2001

  Budsjett

  2002

  Økonomi-

  plan 2003

  Økonomi-

  plan 2004

  Økonomi-

  plan 2005

  1. Sentraladministrasjonen

  18 555 840

  19 006 320

  20 975 400

  21 550 400

  20 625 400

  20 875 400

  2. Kultur og oppveksetaten

  100 812 637

  105 135 082

  108 791 760

  108 022 602

  106 872 794

  106 057 099

  3. Helse og sosialetaten

  110 064 468

  112 817 603

  137 058 093

  137 750 014

  136 992 565

  136 992 565

  4. Teknisk etat

  21 806 021

  18 842 868

  20 400 000

  18 645 800

  16 975 600

  15 257 700

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  Sum 1. - 6.

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Skatt på inntekt og formue

  123 935 764

  141 300 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  154 400 000

  Eiendomsskatt

  236 143

  4 500 000

  9 700 000

  9 450 000

  9 200 000

  8 950 000

  Rammetilskudd

  140 176 266

  139 015 000

  160 200 000

  161 000 000

  161 800 000

  162 600 000

  Kompensasjonstilskudd

  1 000 000

  2 000 000

  1 940 000

  1 880 000

  1 820 000

  Andre frie midler

  3 676 231

  3 492 000

  2 700 000

  2 500 000

  2 300 000

  2 100 000

  Statstilskudd flyktninger

  5 392 500

  7 220 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  10 920 000

  Inntekter fra 1. - 6.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sum driftsinntekter ekskl. renter

  273 416 904

  296 527 000

  339 920 000

  340 210 000

  340 500 000

  340 790 000

  Sum driftsutgifter ekskl. renter

  251 238 966

  255 801 873

  287 225 253

  285 968 816

  281 466 360

  279 182 764

  Brutto driftsresultat

  22 177 938

  40 725 127

  52 694 747

  54 241 184

  59 033 640

  61 607 236

  Renteutgifter

  21 132 739

  24 125 000

  29 200 000

  26 900 000

  26 800 000

  25 700 000

  Renteinntekter

  5 597 639

  5 500 000

  5 000 000

  4 900 000

  4 600 000

  4 300 000

  Netto renteutgifter

  15 535 100

  18 625 000

  24 200 000

  22 000 000

  22 200 000

  21 400 000

  Avdrag på lån

  15 450 352

  27 900 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Mottatte avdrag på formidl.lån 1)

  1 969 853

  1 900 000

  0

  0

  0

  0

  Netto gjeldsavdrag

  13 480 499

  26 000 000

  28 494 747

  27 741 184

  27 333 640

  27 207 236

  Netto kapitalutgifter

  29 015 599

  44 625 000

  52 694 747

  49 741 184

  49 533 640

  48 607 236

  Netto driftsresultat

  -6 837 661

  -3 899 873

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Underskuddsdekning

  0

  0

  0

  4 500 000

  9 500 000

  13 000 000

  Finansiering i kapitalregnskapet

  0

  0

  0

  Bruk av fond

  555 868

  -600 127

  0

  Resultat

  -6 281 793

  -4 500 000

  0

  0

  0

  0

   

 3. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2002 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet:
 4. Budsjett 2002

  Politikk

  3 250 900

  Administrasjon og fellesutgifter

  5 415 000

  Personal- og lønnsseksjonen

  5 144 100

  IT

  2 929 600

  Kommunekassen

  4 235 800

  Sum sentraladministrasjonen

  20 975 400

  Administrasjon kultur- og oppvekst, ulike spesialtiltak

  12 263 842

  Ulike kulturtiltak

  4 225 685

  Kirken

  4 701 870

  PPT

  1 575 839

  Musikk- og kulturskole

  511 171

  Fritidsklubb

  629 789

  Kino

  453 138

  Bibliotek

  2 579 620

  Svømmehall

  883 097

  Vuku barne- og ungdomsskole

  13 087 673

  Volden skole

  1 841 000

  Leksdal skole

  3 343 183

  Stiklestad skole

  8 579 275

  Verdalsøra barneskole

  10 363 167

  Verdalsøra ungdomsskole

  15 215 693

  Ørmelen skole

  10 444 680

  Vinne skole

  8 852 616

  Ness oppvekstsenter

  3 244 941

  Garnes oppvekstsenter

  2 107 622

  Leksdal barnehage

  32 691

  Forbregd-Lein barnehage

  294 243

  Veslefrikk barnehage

  621 929

  Ørmelen barnehage

  577 320

  Vinne barnehage

  838 836

  Vuku barnehage

  197 211

  Kanutten barnehage

  493 408

  Familiebarnehagen

  617 115

  Sjøbygda barnehage

  215 106

  Sum kultur og oppvekstetaten

  108 791 760

  Administrasjon m.m Helse- og sosial

  -766 881

  Helse

  12 374 450

  Helsestasjon

  2 749 549

  Sosialavdelingen

  30 465 910

  Tiltak funksjonshemmede

  20 559 261

  Vinne distrikt

  27 785 794

  Øra distrikt

  35 769 811

  Vuku distrikt

  8 120 199

  Sum helse og sosialetaten

  137 058 093

  Administrasjon Teknisk

  2 877 000

  Plan og miljø

  1 245 000

  Kommunalteknikk

  -5 264 500

  Næring

  2 586 000

  Brann og feiervesen

  3 560 500

  Kommunale bygg

  15 396 000

  Sum teknisk etat

  20 400 000

  Totalt

  287 225 253


  Det enkelte hovedutvalg/formannskap får fullmakt til å omfordele midler mellom de ulike virksomhetsområdene innen sitt ansvarsområde.

 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2002 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
 6. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2002-05. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2002.
 7. Ordinære investeringer 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  IT-investeringer

  1,3

  1,0

  1,0

  1,0

  4,3

  Kontorteknisk utstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,1

  0,1

  Arkivutstyr

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  0,5

  IT-utstyr i grunnskolen

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,2

  Verdalsøra ungdomsskole

  0,5

  5,5

  3,0

  0,0

  9,0

  Vuku barne og ungdomsskole

  3,5

  4,5

  0,0

  0,0

  8,0

  Videre rehabilitering ven.anlegg/inneklima

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Utbedring tak

  0,5

  0,0

  0,0

  0,0

  0,5

  Kjøkken Verdal Bo- og helsetun

  1,6

  1,6

  0,0

  0,0

  3,2

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,4

  Kirker/kirkegårder

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Nytt golv Verdalhallen

  0,4

  0,0

  0,0

  0,0

  0,4

  Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku

  1,0

  1,0

  0,5

  0,5

  3,0

  Geodatakartlegging

  0,3

  0,0

  0,0

  0,0

  0,3

  Kommunale veger

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Til sammen

  11,0

  15,5

  6,4

  4,0

  36,9

  Investeringer betalingstjenestene 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Hovedplan vannforsyning

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  20,0

  Sanering eksisterende kloakk

  3,0

  3,0

  3,0

  3,0

  12,0

  Spredt avløp

  1,0

  2,0

  2,0

  2,0

  7,0

  Ny feiebil

  0,3

  0,0

  0,2

  0,0

  0,5

  Til sammen

  9,3

  10,0

  10,2

  10,0

  39,5

   

  Investeringer pleie og omsorg 2002-05

  Tiltak

  2002

  2003

  2004

  2005

  Sum

  Omsorgsboliger Lysgård

  7,0

  0,0

  0,0

  0,0

  7,0

  Omsorgsboliger Reinsholm

  1,9

  0,0

  0,0

  0,0

  1,9

  Omsorgsboliger Ringvei N

  2,0

  0,0

  0,0

  0,0

  2,0

  Nybygg ØBH

  23,0

  23,0

  0,0

  0,0

  46,0

  Omsorgsboliger Vuku

  0

  8

  7

  0,0

  15,0

  Andre nye omsorgsboliger

  0

  0

  0

  0,0

  0,0

  Til sammen

  33,9

  31,0

  7,0

  0,0

  71,9

  Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

  Finansiering

  2002

  2003

  2004

  2005

  Totalt

  Totale investeringer

  54,2

  56,5

  23,6

  14,0

  148,3

  Finansiering:

  Bruk av lån

  51,8

  48,1

  22,2

  14,0

  136,0

  Bruk av tilskudd

  2,5

  8,4

  1,5

  0,0

  12,3

   

 8. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 51.800.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 9. Det tas opp inntil 30 mill. kroner i kassakreditt.
 10. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.

  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2002 settes til:

  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 11. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 12. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startes ny gebyrperiode for beregning av selvkost. Første år i perioden starter i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

 13. Det tas opp 3 mill. kroner i etableringslån i år 2002. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 14. Klientutvalgets garantiramme for lån i år 2002 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 15. Det er avsatt 1,6 mill. kroner i budsjettet for til dekning av økte lønnsutgifter i 2002 på grunn av lokale lønnsoppgjør i 2001og kommunens egenandel for AFP 62-65 år. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene etter nye beregninger samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 16. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 17. Kommunestyret delegerer til formannskapet og hovedutvalgene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2002.
 18. A.
  I budsjettet for virksomhetsområde næring gjøres følgende endringer:
  Det opprettes ny utgiftspost "Egenandel Verdal Vekst" kr. 1.000.000,-.
  Ny inntektspost "Refusjon prosjektarbeid" kr. 750.000,-.
  Tilskudd "Verdal næringsforum" tilføres post "Egenandel Verdal Vekst."

  B.

  Investeringspost "Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku" gis benevnelsen "Utviklingsprosjekt Verdal Vekst."

 19. Det bes vurdert om det kan innføres eiendomsskatt i Sørskaget, Vuku og Lysthaugen.

 

 

Sak nr.: 0132/01

FORSLAG TIL ENDRINGER I "GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN" FOR 2002.

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 109 vedtar kommunestyret framlagte forslag til nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven for 2002 vedtas.

Endringene trer i kraft fra 01.01.2002.

 

Sak nr.: 0133/01

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING 2002 TEKNISK

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstilllingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2002 til kr.1576,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:
 1. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

Sak nr.: 0134/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 22.11.01

Behandling:

 1. Utviklingsprosjektet.
 2. Rådmannen orienterte om det pågående arbeidet. 4 delprosjektrapporter er levert. Rådmannen arbeider nå med utarbeidelsen av en samlerapport som vil bli forelagt kommunestyret til behandling i møte 4.februar 2001.

 3. Utgifter i forbindelse med opphold på Krisesentret.
 4. Trude Holm stilte spørsmål til administrasjonen vedrørende oppholdsutgifter for brukere av Krisesentret. Spørsmålet ble besvart av administrasjonen.

 5. Samarbeidsprosjekter Verdal, Levanger og Frosta.

Saken skal behandles av kommunestyret i møte 26.11.01.

Bjørn Iversen stilte en del spørsmål i tilknytning til utarbeidelsen og saksbehandlingen av rapporten.

Saken ble deretter drøftet av formannskapet.